Hyppää sisältöön

Suomen Natura 2000 -alueet

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Euroopan unioni pyrkii pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden kadon alueellaan. Yksi tärkeimmistä keinoista päästä tavoitteeseen on Natura 2000 -verkosto.

Verkosto turvaa luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä. Tällaisia luontotyyppejä on Euroopassa noin 200 ja lajeja noin 700.

EU:n jäsenmaat ehdottavat alueitaan Natura 2000 -verkostoon. Näitä luontodirektiivin mukaisia alueita kutsutaan SCI-alueiksi. Lopullisen päätöksen verkostosta tekee Euroopan komissio. Päätöksen jälkeen jäsenmaa määrittelee verkostoon otetut alueet erityisten suojelutoimien alueiksi (SAC-alueiksi). Niillä toteutetaan kyseisten luontotyyppien ja lajien kannalta tärkeitä suojelutoimenpiteitä.

Lisäksi verkostoon kuuluu lintudirektiivin mukaisia erityisiä suojelualueita (SPA-alueet), jotka jäsenmaat valitsevat itse ja ilmoittavat komissiolle.

Suomen Natura-alueet

Suomessa Natura 2000 -verkosto kattaa viisi miljoonaa hehtaaria. Tästä maa-alueita on kolme neljäsosaa ja vesialueita yksi neljäsosa. Kaikkiaan alueita on 1865, joista 87 Ahvenenmaalla. Pohjoisin Lappi kuuluu alpiiniseen vyöhykkeeseen, muu Suomi boreaaliseen.

Luontodirektiivin mukaisia SAC-alueita on Suomessa 1721. Ne kattavat noin 4,8 miljoonaa hehtaaria eli noin 12,4 % Suomen kokonaispinta-alasta. Lintudirektiivin mukaisia SPA-alueita on 468, ja niiden pinta-ala on 3,1 miljoonaa hehtaaria eli noin 8 % maan kokonaispinta-alasta. SAC- ja SPA-alueet ovat osittain päällekkäisiä.

SAC-alueet Manner-Suomen osalta on muodostettu 24.3.2015 annetulla ympäristöministeriön asetuksella, joka tuli voimaan 17.4.2015 (354/2015).

Valtioneuvosto on lisäksi 5.12.2018 päättänyt ehdottaa EU:n komissiolle luontodirektiivin mukaisten alueiden laajentamista kolmella alueella (FI0100006 Tulliniemen linnustonsuojelualue, FI0200090 Saaristomeri ja FI1400030 Södra Sandbäck). Laajennusten yhteispinta-ala on noin 113 500 hehtaaria. Niiden toteutumisen jälkeen Suomen Natura 2000 -verkoston yhteispinta-ala on noin 5,07 miljoonaa hehtaaria, mikä vastaa noin 13 % Suomen kokonaispinta-alasta.

Alueiden rajaukset ovat saatavilla avoimista ympäristötietojärjestelmistä:

Ahvenanmaan itsehallintolain nojalla luonnonsuojelu kuuluu maakunnan toimivaltaan. Maakunnan Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alueiden tiedot ovat saatavilla maakuntahallituksen sivulla.

Lisätietoja

Leila Suvantola
Lainsäädäntöneuvos
+ 358 29 525 0433
etunimi.sukunimi@ym.fi
 

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Natura 2000-alueet Kaakkois-Suomi

Ajankohtaista

Natura 2000 -alueiden kuvauksia sivuillamme päivitetään kesän ja syksyn 2019 aikana. Osa kuvauksista ei siis tällä hetkellä vastaa valtioneuvoston päätöstä (5.12.2018) Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen ja ilmoituksen täydentämisestä ja Natura 2000 -alueiden tietojen tarkistuksista.

Voit tutustua ajankohtaisiin tietoihin myös karttapalvelun kautta: 

EU:n komission hyväksymään Natura 2000 -verkostoon sisältyy 132 kohdetta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueelta. Alueiden kokonaispinta-ala Kaakkois-Suomessa on noin 141 200 hehtaaria. Tästä noin 10 prosenttia eli 14 300 hehtaaria on maa-alueita. Loput 126 900 hehtaaria on vesialueita.

Lintudirektiivin mukaisia erityisiä suojelukohteita on 30 kappaletta, pinta-alaltaan noin 99 600 hehtaaria. Luontodirektiivin eri luontotyyppien ja lajien suojeluun tarkoitettuja alueita on 108 kappaletta, ja niiden pinta-ala on noin 137 500 hehtaaria. Osa näistä on myös linnustonsuojelualueita, minkä vuoksi alueiden kokonaismäärä ja pinta-ala ei ole suoraan yhteenlaskettavissa.

Suurin osa Natura -alueista on jo kansallisilla päätöksillä perustettuja luonnonsuojelualueita tai ne kuuluvat kansallisiin suojeluohjelmiin. Kokonaisalasta noin 66 prosenttia on valtion ja 34 prosenttia yksityisessä omistuksessa.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on tehnyt Natura-alueiden hoidon ja käytön yleissuunnitelman yhteistyössä Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelujen kanssa vuosina 2016- 2017. Yleissuunnitelmassa arvioidaan Natura-alueiden suojelutavoitteita turvaavien ja edistävien suunnitelmien tarve sekä Natura-alueiden tila-arviointien (NATA) tilanne ja laatimistarve. Yleissuunnitelma perustuu valtakunnallisesti yhtenäisin menettelyin tehtyihin aluekohtaisiin tarkasteluihin ja kattaa kaikki pääosin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueelle sijoittuvat Natura-alueet kokonaisuudessaan (130 kpl, yhteensä noin 141 300 ha).

Tutustu Natura 2000 -kohteisiin kunnittain
Julkaistu 30.8.2013 klo 12.47, päivitetty 2.6.2020 klo 11.54
Julkaistu 2.5.2013 klo 16.47, päivitetty 19.10.2020 klo 15.14