Hyppää pääsisältöön

Luonto, vesistöt ja meri

Kun ekosysteemit säilyvät hyväkuntoisina, ne kestävät paremmin ilmastonmuutoksen kaltaisia paineita. Kiireellisimpiä tehtäviä on pysäyttää luontokato ja vesien rehevöityminen. Jo vaurioituneita kohteita voidaan elvyttää ennallistamalla tai kunnostamalla. Tähän voi jokainen ottaa osaa!

Puhdas luonto ja vedet myös tuleville sukupolville

Luonto ja vedet ovat meille elintärkeitä. Mitä paremmin kohtelemme niitä nyt, sitä hyväkuntoisempina ne säilyvät myös tuleville sukupolville.
Luonnon monimuotoisuus
Monimuotoisuus on luonnon peruspiirre. Vaihtelussa ja lajirunsaudessa piilee luonnon rikkaus ja elinvoima.
Lue lisää
Meri
Tietoa Itämeren nykytilasta, merenhoidosta, suojelusta ja seurannasta.
Lue lisää
Vedet ja vesistöt
Yksi keskeisistä ympäristökysymyksistä on, kuinka pystymme suojelemaan vesiämme tuleville sukupolville.
Lue lisää
Luonnossa virkistäytyminen
Jokaisenoikeus käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka alueen omistaa, on pohjoismainen erikoisuus.
Lue lisää
Maisemat
Suomessa on kymmenittäin arvokkaita maisema-alueita kuten kulttuuri-, perinne- ja saaristomaisemia.
Lue lisää

Natura-verkoston tavoitteena on pysäyttää luontokato

Joka yhdeksäs laji Suomessa on vaarassa kuolla sukupuuttoon, ja joka toinen luontotyyppi uhanalainen. Euroopan unionin jäsenmaiden yhteinen tavoite on pysäyttää Euroopan luontokato vuoteen 2030 mennessä. Yksi tärkeimmistä keinoista päästä tavoitteeseen on Natura-suojelualueiden verkosto.

Syvenny aiheeseen

Luontokadon pysäyttäminen edellyttää meiltä lajien ja luontotyyppien suojelua ja elinympäristöjen ennallistamista.
Seis luontokadolle!
Luontokatoa torjutaan Suomessa ennallistamalla eli palauttamalla ympäristöä takaisin luonnontilaan.
Lue lisää
Lajeista joka yhdeksäs on uhanalainen
Suomen kasvi-, eläin- ja sienilajistoa uhkaavat pohjoinen sijaintimme, ihmisen toiminta ja ilmastonmuutos.
Lue lisää
Lajien elinympäristöt on turvattava
Suomessa suojeltuihin luontotyyppeihin kuuluvat esimerkiksi merantaniityt ja tervaleppäkorvet.
Lue lisää

Miten Suomen luonto ja vedet voivat? Tutustu katsaukseen.

Merkittävä osa Suomen lajeista on häviämisvaarassa. Luontotyypeistä lähes puolet on uhanalaisia. Vesistä parhaassa kunnossa ovat pohjavedet, heikoimmassa pienvedet.

Luontotyypeistä puolet on uhanalaisia

Suomessa esiintyvistä luontotyypeistä lähes puolet on uhanalaisia. Syynä on luontoa muuttava alueiden ja luonnonvarojen käyttö.

Itämeren tila edelleen huolestuttava

Itämerta vaivaavat rehevöityminen, eräät haitalliset aineet ja merialueiden kasvava käyttö. Osalla Suomen merialueista näkyy merkkejä paranemisesta.

Joka yhdeksäs laji on uhanalainen

Merkittävä osa Suomen lajeista on häviämisvaarassa. Heikko tilanne johtuu pääasiassa elinympäristöissä tapahtuneista muutoksista.

Sisävesien ekologinen tila enimmäkseen hyvä

Sisävedet voivat keskimäärin hyvin. Parhaassa kunnossa ovat isot järvet, heikoimmassa joet. Viime vuosina sisävesien tila ei ole enää kohentunut.

Pohjavesien tila on Suomessa yleisesti hyvä

Suomessa on runsaasti laadukasta pohjavettä. Pohjaveden riskit tiedostetaan ja niitä torjutaan. Paikallisia pilaantumistapauksia sattuu silti.

Sisävesien kemiallista tilaa pitää parantaa

Sisävesissä on yleensä vähän ympäristölle haitallisia aineita, mutta muutaman aineen pitoisuusrajat ylittyvät yleisesti. Tilanne kohenee hitaasti.

Vesien- ja merensuojelun monet mahdollisuudet

Jokainen voi toimia omassa arjessaan ja työssään vesivastuullisesti. Myös vesiensuojeluun ja -hoitoon voi osallistua monin tavoin. Erityinen vastuu kestävästä vedenkäytöstä ja vesien suojelusta on niillä yrityksillä ja maanomistajilla, joiden toiminta vaikuttaa vesien tilaan.