Hyppää pääsisältöön

Natura 2000 -alueet turvaavat Euroopan luonnon monimuotoisuuden

Euroopan unioni pyrkii pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden kadon alueellaan. Yksi tärkeimmistä keinoista päästä tavoitteeseen on Natura 2000 -alueiden verkosto.

Suomen Natura 2000 -alueet

Ymparisto.fi-palvelusta löydät kuvaukset kaikista Suomen Natura-alueista. Karttapalvelusta näet kohteen tarkan sijainnin.

Suomen kaikki Natura 2000-alueet (linkki hakutulokseen)

Natura 2000 -alueet Syken karttapalvelussa

Sivun alareunasta löydät alueellista Natura-tietoa maakunnittain listattuna.

Suomessa Natura 2000-verkosto kattaa viisi miljoonaa hehtaaria. Tästä maa-alueita on kolme neljäsosaa ja vesialueita yksi neljäsosa. Kaikkiaan alueita on 1866, joista 87 Ahvenenmaalla.

EU:n jäsenmaat ehdottavat alueitaan Natura 2000 -verkostoon. Verkosto turvaa luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä. Tällaisia luontotyyppejä on Euroopassa noin 200 ja lajeja noin 700.

Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alueet on suojeltava siten, että lain säätämät suojelutavoitteet toteutuvat. Alueesta riippuen tämä tapahtuu esimerkiksi luonnonsuojelulain, erämaalain, maa-aineslain, koskiensuojelulain tai metsälain mukaan.

Lisätetoa Natura 2000 -alueista löytyy ympäristöministeriön verkkosivuilta.
Lue lisää Natura-verkoston rahoituksesta, toteutuksesta ja lainsäädännöstä

Julkaisija

Ympäristöministeriö
Lue koko johdanto Piilota johdanto

Natura-alueet - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan Natura 2000 -alueisiin sisältyy monenlaisia kohteita pienistä lehtoalueista laajoihin erämaisiin soihin ja vanhoihin metsiin.

Pohjois-Karjalan Natura 2000 -alueet

Ymparisto.fi-palvelusta löydät kuvaukset kaikista Suomen Natura-alueista. Karttapalvelusta näet kohteen tarkan sijainnin.

Pohjois-Karjalan Natura 2000 -alueet (linkki hakutulokseen)
Natura 2000 -alueet Syken karttapalvelussa (syke.fi)

Pohjois-Karjalassa on yhteensä 134 Natura 2000 -aluetta, joista luontodirektiivin mukaisia SAC-alueita on 116 ja lintudirektiivin mukaisia SPA -alueita 10. Osa näistä alueista on osittain päällekkäisiä. Natura-2000 - alueiden suojelun perusteena erityisten suojelutoimien alueilla (SAC) ovat luontodirektiivin liitteen I luontotyypit ja liitteen II lajit sekä erityissuojelualueilla (SPA) lintudirektiivinliitteen I lajit ja Suomessa säännöllisesti esiintyvät muuttolintulajit. 

Pohjois-Karjalan Natura 2000 -alueiden kokonaispinta-ala on noin 122 000 ha, josta vesialuetta on noin 55 000 ha. Natura-alueista neljä ulottuu naapurimaakuntien alueelle.

Useamman ELY-keskuksen alueella sijaitsevat alueet 

  • Pyhäjärven alueen luontokokonaisuus (osittain Etelä-Karjalan alueella)
  • Oriveden-Pyhäselän saaristot (osittain Etelä-Savon alueella)
  • Piilopirtinaho-Marjomäki, Välikankaan alueen vanhat metsät (osittain Kainuun puolella)

Natura 2000 -verkostoon sisältyy luontoarvoiltaan monenlaisia kohteita, joiden suojelutavoitteet voidaan toteuttaa erilaisin keinoin. Suojelualueiden perustamisen lisäksi luontoarvoja voidaan turvata mm. kaavoituksella tai muulla maankäytön ohjauksella. Natura-alueille laaditaan tarvittaessa hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa mm. pyritään yhteensovittamaan alueelle kohdistuvia erilaisia käyttömuotoja.

Pohjois-Karjalan Natura 2000 -alueiden erityispiirteitä

Pohjois-Karjalan Natura-alueista pinta-alaltaan suurimmat ovat Pyhäjärven ja Oriveden-
Pyhäselän Natura 2000 -alueet, joiden pinta-alasta valtaosa on vesialuetta. Suurimmat maa-alueilla sijaitsevat Natura-kohteet ovat Patvinsuo ja Ruunaa. Patvinsuon lisäksi myös maakunnan muut kansallispuistot eli Koli ja Petkeljärvi-Putkelanharju sisältyvät Natura-verkostoon. Natura-alueisiin kuuluu myös useita geologisesti arvokkaita, laaja-alaisia harjukohteita, jotka ovat pääosin metsätalouskäytössä.

Luontotyyppien suojelun kannalta maakunnan Natura-alueilla ovat erittäin tärkeitä boreaaliset luonnonmetsät, laajat suoyhdistymät monine luontotyyppeineen sekä Kiteen-Tohmajärven seudulla olevan Keski-Karjalan lehtokeskusalueen ja sen pohjoispuolelle jatkuvan vaara-alueen lehdot. 

Uhanalaisista sekä lintu- ja luontodirektiivin lajeista Pohjois-Karjalan Natura 2000 -alueilla on erityistä merkitystä mm. valkoselkätikan, rupiliskon, saimaannorpan, tikankontin, myyränportaan ja serpentiiniraunioisen esiintymien suojelussa. Lisäksi maakunnan itä- ja pohjoisosien Natura-alueet ovat tärkeitä vanhojen metsien ja soiden sekä muiden kosteikkojen lajiston suojelulle. Natura 2000-alueisiin sisältyy myös lajistonsuojelun kannalta tärkeitä keskittymiä: kasvilajistoltaan monipuolisia kalkki- ja serpentiinialueita.

Kolin, Patvinsuon ja Petkeljärven kansallispuistot sekä Ruunaan retkeilyalue ovat tärkeitä alueita myös matkailu- ja virkistyskäytölle. Vastaavaa käyttöä kohdistuu eräisiin muihinkin Pohjois-Karjalan alueisiin. Taajamien läheisyydessä olevia tärkeitä virkistyskohteita ovat Reposuo, Raesärkkä ja Noljakanmäen alue. Lintuvesikohteista lähivirkistystä ja luontomatkailua palvelevat Sysmäjärvi, Sääperi, Päätyeenlahti ja Peijonniemenlahti.

Katso myös

Julkaisija

Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Takaisin ylös