Hyppää pääsisältöön

Natura 2000 -alueet turvaavat Euroopan luonnon monimuotoisuuden

Euroopan unioni pyrkii pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden kadon alueellaan. Yksi tärkeimmistä keinoista päästä tavoitteeseen on Natura 2000 -alueiden verkosto.

Suomen Natura 2000 -alueet

Ymparisto.fi-palvelusta löydät kuvaukset kaikista Suomen Natura-alueista. Karttapalvelusta näet kohteen tarkan sijainnin.

Suomen kaikki Natura 2000-alueet (linkki hakutulokseen)

Natura 2000 -alueet Syken karttapalvelussa

Sivun alareunasta löydät alueellista Natura-tietoa maakunnittain listattuna.

Suomessa Natura 2000-verkosto kattaa viisi miljoonaa hehtaaria. Tästä maa-alueita on kolme neljäsosaa ja vesialueita yksi neljäsosa. Kaikkiaan alueita on 1866, joista 87 Ahvenenmaalla.

EU:n jäsenmaat ehdottavat alueitaan Natura 2000 -verkostoon. Verkosto turvaa luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä. Tällaisia luontotyyppejä on Euroopassa noin 200 ja lajeja noin 700.

Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alueet on suojeltava siten, että lain säätämät suojelutavoitteet toteutuvat. Alueesta riippuen tämä tapahtuu esimerkiksi luonnonsuojelulain, erämaalain, maa-aineslain, koskiensuojelulain tai metsälain mukaan.

Lisätetoa Natura 2000 -alueista löytyy ympäristöministeriön verkkosivuilta.
Lue lisää Natura-verkoston rahoituksesta, toteutuksesta ja lainsäädännöstä

Julkaisija

Ympäristöministeriö

Natura-alueet – Kanta- ja Päijät-Häme

Hämeen Natura 2000 -alueisiin kuuluu lajiston ja luontotyyppien kannalta tärkeitä kokonaisuuksia.
Kuva
Kuva Kyläntaustanjärvien Natura-alueelta.
Kyläntaustanjärvet, Loppi. © Eeva Pudas

Kanta- ja Päijät-Hämeen Natura 2000 -alueet

Ymparisto.fi-palvelusta löydät kuvaukset kaikista Suomen Natura-alueista. Karttapalvelusta näet kohteen tarkan sijainnin.

Kanta-Hämeen Natura 2000 -alueet (linkki hakutulokseen)
Päijät-Hämeen Natura 2000 -alueet (linkki hakutulokseen)
Natura 2000 -alueet Syken karttapalvelussa (syke.fi)
 

Hämeen ELY-keskuksen toimialue kattaa Kanta- ja Päijät-Hämeen maakunnat. Natura 2000 -verkostoon sisältyy Hämeen ELY-keskuksen alueella kaikkiaan 131 kohdetta, joiden kokonaispinta-ala on noin 47 200 hehtaaria. Natura-alueista 18 sijoittuu osin muiden ELY-keskusten alueelle. Maa-alueita Natura-rajauksiin sisältyy noin 30 100 hehtaaria ja vesialueita noin 17 100 hehtaaria.

Useamman ELY-keskuksen alueella sijaitsevat alueet

Uurtaanjärvi, Vanajaveden alue, Vanajaveden lintualueet, Kukkiajärvi, Kurkisuo, Huhkainvuori (osittain Pirkanmaan alueella)

Onkisalo-Herjaanselkä (osittain Keski-Suomen alueella)

Mäyrävuoren-Seppälänjoen metsät (osittain Etelä-Savon alueella)

Kuijärvi-Sonnanen, Kaalijoen, Pyydysmäen, Kontojan ja Saviojan taponlehtilehdot, Pyhäjärvi (osittain Kaakkois-Suomen alueella)

Koivumäki-Luutasuo, Kilpisuo, Mustasuo, Keihässuo, Tervalamminsuo (osittain Uudenmaan alueella)

Liesjärvi, Eksyssuo (osittain Varsinais-Suomen alueella)

Hämeen Natura-alueet sisältävät sekä luontodirektiivin että lintudirektiivin mukaisia alueita. Natura-verkostosta noin 90 prosenttia sisältyy kansalliseen suojelualueverkostoon jo perustettuina luonnonsuojelualueina tai luonnonsuojelualueiksi varattuina kohteina. Luonto- ja lintudirektiivin mukaisia Natura-verkoston suojelutavoitteita toteutetaan luonnonsuojelulain lisäksi myös muun lainsäädännön perusteella, mm. vesilain, metsälain ja maa-aineslain säännöksin sekä sopimuksin.

Hämeen Natura-alueista 96 on otettu mukaan Natura 2000 -verkostoon EU:n luontodirektiivin perusteella. Nämä kohteet ovat pääasiassa erityyppisiä soita, vanhoja metsiä, lehtoja ja harjumetsiä sekä Hämeen vastuulajien (hämeenkylmänkukka ja idänverijuuri) esiintymispaikkoja. Lintudirektiivin perusteella verkostoon on otettu mukaan kaikkiaan 14 aluetta. Nämä kohteet ovat reheviä lintujärviä tai eräiden uhanalaisten lintulajien esiintymispaikkoja. Kaikkiaan 21 aluetta on Natura 2000 -verkostossa sekä luontodirektiivin että lintudirektiivin mukaisina kohteina.

Natura 2000 -verkoston tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Natura-alueilla on toteutettava niiden suojeluperusteina olevien luontotyyppien ja lajien ekologisia vaatimuksia vastaavia suojelutoimenpiteitä ja laadittava tarvittaessa tarkoituksenmukaisia aluekohtaisia hoito- ja käyttösuunnitelmia tai laaja-alaisempia kehittämissuunnitelmia. Suunnitelmien avulla pyritään yhteensovittamaan alueelle kohdistuvia erilaisia käyttömuotoja ja -paineita.

Hämeen Natura 2000 -alueiden erityispiirteitä

Hämeen Natura-alueilla on merkitystä erityisesti eräiden uhanalaisten lajien, kuten valkoselkätikan, hämeenkylmänkukan, idänverijuuren, hento- ja notkeanäkinruohon sekä korpihohtosammalen suojelussa.

Alueisiin sisältyy myös lajiston ja luontotyyppien kannalta tärkeitä kokonaisuuksia, kuten harjumetsiä, lehtoja, boreaalisia luonnonmetsiä, lintuvesiä, laajoja suoalueita sekä pienialaisia lettoisia, korpisia ja lähteisiä soita.

Hämeessä on lisäksi useita arvokkaita perinnebiotooppeja Natura-alueilla. Nämä kohteet ovat syntyneet useimmiten pitkällisen laiduntamisen ja muun perinteisen maankäytön seurauksena. Jotta ne säilyttäisivät ominaispiirteensä, tulisi niitä edelleen hoitaa säännöllisesti.

Hämeen Natura 2000 -verkoston tunnetuimpia kohteita ovat Päijänteen, Liesjärven ja Torronsuon kansallispuistot, Evon retkeilyalue sekä Aulangon puistometsäalue.

Pinta-alaltaan suurimpia Hämeen Natura-alueista ovat Päijänteen alue Padasjoen, Sysmän ja Asikkalan kuntien alueella sekä Evon alue, joka sijaitsee suurimmaksi osaksi Hämeenlinnan Lammilla. Lisäksi kaksi isoa Natura-aluetta sijaitsee Tammelassa (Liesjärvi ja Torronsuo), yksi Lopen ja Tammelan kuntien alueella (Maakylän-Räyskälän alue), sekä yksi Heinolan ja Kouvolan kuntien alueilla (Kuijärvi-Sonnanen).

Julkaisija

Hämeen ELY-keskus