Hyppää pääsisältöön

Rauhoitetut lajit

Lajien rauhoittaminen on yksi lajisuojelun keinoista, joilla halutaan säilyttää alkuperäisten ja vakiintuneiden lajien elinvoimaiset kannat niiden luontaisilla levinneisyysalueilla. Laji rauhoitetaan, mikäli sen olemassaolo käy uhatuksi. Rauhoittaminen on myös osa tiukkaa suojelua, jota EU:n jäsenmailta edellytetään joidenkin luontodirektiiviin kuuluvien lajien turvaamiseksi. Lajin rauhoitus voidaan tehdä joko luonnonsuojelulailla tai -asetuksella.

Luonnonsuojelulaki rauhoittaa kaikki lintu- ja nisäkäslajit paitsi ne, jotka kuuluvat riistaeläimiin, rauhoittamattomiin eläimiin tai vieraslajeihin. Niitä koskevat muut säädökset. Yksittäinen kasvilaji ja muut eläinlajit  voidaan rauhoittaa erikseen luonnonsuojeluasetuksella, mikäli sen olemassaolo käy uhatuksi tai rauhoittaminen osoittautuu muusta syystä tarpeelliseksi. Luonnonsuojeluasetuksella on rauhoitettu koko maassa tai osassa maata 63 eläin-, 145 putkilokasvi- ja 13 sammallajia. Lajit löytyvät asetuksen liitteistä 2. ja 3.

Rauhoitetut eläimet

Rauhoitetun eläimen tahallinen tappaminen tai pyydystäminen on kiellettyä. Kiellettyä on myös pesien sekä munien ja yksilöiden muiden kehitysasteiden ottaminen haltuun, siirtäminen toiseen paikkaan tai muu tahallinen vahingoittaminen. Rauhoitus kieltää myös tahallisen häirinnän varsinkin lisääntymisaikana ja tärkeillä muuton aikaisilla levähdysalueilla.

Lintujen pesäpuut ovat rauhoitettuja, kun viranomainen on merkinnyt ne. Suurten petolintujen, kuten kotkien ja kalasääsken pesäpuu on aina rauhoitettu, jos pesä on säännöllisessä käytössä ja selvästi nähtävissä.

Kuolleena tavattua rauhoitettua eläintä ei saa ottaa haltuun. Sellainen eläin voidaan kuitenkin toimittaa valtion tutkimuslaitokselle tutkittavaksi kuolinsyyn toteamiseksi tai joissain tapauksissa luovuttaa luonnontieteelliselle museolle tai tutkimuslaitokselle.

Rauhoitetut kasvit

Rauhoitetun kasvin tai sen osan poimiminen, kerääminen, irti leikkaaminen, juurineen ottaminen tai hävittäminen on kielletty. Sama koskee myös rauhoitetun lajin siemeniä.

Poikkeukset rauhoitusmääräyksistä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset voivat myöntää luvan poiketa eläin- tai kasvilajin rauhoitussäännöksistä, jos lajin suojelutaso säilyy suotuisana. Jos hakemus koskee koko maata, poikkeuksen myöntää ympäristöministeriö.

Lisäksi rauhoitetun eläin- tai kasvilajin yksilön, sen osan tai johdannaisen maahantuonti, maastavienti, myyminen ja vaihtaminen sekä tarjoaminen myytäväksi tai vaihdettavaksi ilman elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lupaa on kielletty.

Poikkeukset eivät kuitenkaan koske EU:n luontodirektiivin liitteessä IV mainittuja tiukasti suojeltavia eläimiä ja kasveja eivätkä lintudirektiivin artiklassa 1 mainittuja luonnonvaraisia lintuja. Näiden lajien rauhoitusmääräyksistä voidaan poiketa vain luonto- ja lintudirektiiveissä mainituin perustein.
 

Rauhoitettujen lajien arvot

Ympäristöministeriö vahvistaa rauhoitetuille lajeille ohjeelliset euromääräiset arvot. Ne auttavat tuomioistuimia rauhoitusmääräysten rikkomusten käsittelyssä ja korvausten määrittämisessä.
 

Riistaeläimet, rauhoittamattomat eläimet ja rauhoitetut kalalajit

Riistaeläimet ja rauhoittamattomat eläimet luetellaan metsästyslaissa, missä myös säädetään niiden pyynnistä ja rauhoituksista. Rauhoitetut kalalajit ja kalojen pyyntimitat löytyvät vastaavasti kalastusasetuksesta.
 

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)