Hyppää pääsisältöön

Natura 2000 -alueet turvaavat Euroopan luonnon monimuotoisuuden

Euroopan unioni pyrkii pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden kadon alueellaan. Yksi tärkeimmistä keinoista päästä tavoitteeseen on Natura 2000 -alueiden verkosto.

Suomen Natura 2000 -alueet

Ymparisto.fi-palvelusta löydät kuvaukset kaikista Suomen Natura-alueista. Karttapalvelusta näet kohteen tarkan sijainnin.

Suomen kaikki Natura 2000-alueet (linkki hakutulokseen)

Natura 2000 -alueet Syken karttapalvelussa

Sivun alareunasta löydät alueellista Natura-tietoa maakunnittain listattuna.

Suomessa Natura 2000-verkosto kattaa viisi miljoonaa hehtaaria. Tästä maa-alueita on kolme neljäsosaa ja vesialueita yksi neljäsosa. Kaikkiaan alueita on 1866, joista 87 Ahvenenmaalla.

EU:n jäsenmaat ehdottavat alueitaan Natura 2000 -verkostoon. Verkosto turvaa luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä. Tällaisia luontotyyppejä on Euroopassa noin 200 ja lajeja noin 700.

Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alueet on suojeltava siten, että lain säätämät suojelutavoitteet toteutuvat. Alueesta riippuen tämä tapahtuu esimerkiksi luonnonsuojelulain, erämaalain, maa-aineslain, koskiensuojelulain tai metsälain mukaan.

Lisätetoa Natura 2000 -alueista löytyy ympäristöministeriön verkkosivuilta.
Lue lisää Natura-verkoston rahoituksesta, toteutuksesta ja lainsäädännöstä

Julkaisija

Ympäristöministeriö
Lue koko johdanto Piilota johdanto

Natura-alueet - Lappi

Pinta-alallisesti suurin osa Suomen Natura-alueista sijaitsee Lapissa.
Kuva
Ilmakuva suo- ja metsäluonnosta, jonka taustalla kohoaa tuntureita.
Pyhä-Luoston kansallispuisto kuuluu Natura 2000 -alueisiin. © Tatu Laukkanen

Lapin Natura 2000 -alueet

Ymparisto.fi-palvelusta löydät kuvaukset kaikista Suomen Natura-alueista. Karttapalvelusta näet kohteen tarkan sijainnin.

Lapin Natura 2000 -alueet (linkki hakutulokseen)
Natura 2000 -alueet Syken karttapalvelussa (syke.fi)

Lapin ELY-keskuksen alueella on 161 Natura 2000-verkostoon kuuluvaa kohdetta. Niiden yhteispinta-ala on noin 3 miljoonaa hehtaaria. Luontodirektiivin mukaisia erityisten suojelutoimien (SAC-alue) alueita on 159 kohdetta. Näistä 53 aluetta on samalla myös lintudirektiivin mukaisia erityissuojelualueita (SPA-alue). Karunginjärvi kuuluu Natura 2000 -verkostoon pelkästään lintudirektiivin mukaisena SPA-alueena. Pohjois-Pohjanmaan ELY:n alueelle Lapin Natura-alueista ulottuu yhdeksän. 

Useamman ELY-keskuksen alueella sijaitsevat alueet

Nikkilänaapa, Iso-Saarisuo - Hoikkasuo - Musta-aapa, Veittiaapa, Rimpijärvi - Uusijärvi, Litokaira, Mämmisuo, Syöte, Kitka ja Oulanka. 

Natura 2000 -verkoston tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Tämä ei lähtökohtaisesti estä ihmistoimintaa kyseisillä alueilla, mutta alueiden käyttö on sovitettava yhteen alueen suojelutavoitteiden kanssa. Natura 2000 -verkoston kohteet poikkeavat toisistaan muun muassa luontoarvojen ja suojelutavoitteiden suhteen.

Useimmilla Natura-alueilla luontoarvojen säilyttäminen edellyttää ainakin osittain luonnonsuojelualueiden perustamista ja suojeluarvot turvaavien rauhoitusmääräysten laatimista. Suurin osa Lapin Natura-alueista onkin kansallisilla päätöksillä perustettuja luonnonsuojelualueita tai ne kuuluvat kansallisiin suojeluohjelmiin tai muilla tavoin suojeltuihin alueisiin. Osalla Natura-alueista luontoarvot on turvattu mm. erämaalain, vesilain, maankäyttö- ja rakennuslain perusteella. Natura-alueille laaditaan tarvittaessa hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa mm. pyritään yhteensovittamaan alueelle kohdistuvia erilaisia käyttömuotoja ja -paineita.

Lapin Natura 2000 -alueiden erityispiirteitä

Lapin Natura 2000 -alueet sijoittuvat kahdelle luonnonmaantieteelliselle vyöhykkeelle, alpiiniselle ja boreaaliselle vyöhykkeelle. Lapin Natura 2000 -verkostossa on mukana luonnonolosuhteiltaan ja laajuudeltaan monen tyyppisiä alueita: Perämeren saaristoluontoa, reheviä letto- ja lehtokohteita, perinnebiotooppeja, laajoja metsä- ja suokohteita, lintuvesialueita, suuria virtavesiä, palsasoita, tunturikoivikoita ja tunturikankaita sekä muita tunturiluontotyyppejä. Pinta-alallisesti parhaiten edustettuina Natura-luontotyypeistä ovat luonnonmetsät, aapasuot, tunturikankaat, tunturikoivikot, karut kirkasvetiset järvet sekä luonnontilaiset jokireitit.  

Lappiin sijoittuu useita satojen tuhansien hehtaarien kokoisia erämaisia Natura-alueita.

Suurimpien joukossa ovat mm. Urho Kekkosen kansallispuisto - Sompio - Kemihaara, Lemmenjoen kansallispuisto sekä monet erämaa-alueet. Suurimmat alueet keskittyvät alueen pohjoisosaan.  Monien lajien ja luontotyyppien elinvoimaisimmat esiintymät Suomessa ovat Lapin Natura-alueilla. Lapin Natura-alueet ovat monenlaisesta niille sijoittuvasta toiminnasta huolimatta vielä huomattavan edustavia ja luonnontilaisia.

Katso myös

Julkaisija

Lapin ELY-keskus
Takaisin ylös