Hyppää pääsisältöön

Suojelu- ja tutkimusohjelmat

Suomen luontoa suojellaan ja tutkitaan eri teemoihin kuten metsiin tai Itämeren vedenalaiseen luontoon liittyvien teemaohjelmien avulla. Laajapohjaiset ohjelmat mahdollistavat eri tahojen yhteistyön ja kertyvän tiedon jakamisen. Ohjelmien avulla jalkautetaan niin kansallisia kuin kansainvälisiä luonnon monimuotoisuus strategioita ja suojeluohjelmia.
Kuva
eDNA-näytteenottoa
Ympäristö-DNA:lla eli eDNA:lla tarkoitetaan eliöiden ympäröivään ympäristöön levittämää DNA:ta. eDNA-näytteet kerätään vesi- tai maaympäristöstä, lumesta tai ilmasta sen sijaan, että näyte otettaisiin suoraan eliöstä. © Riku Lumiaro

Helmi-ohjelma tarjoaa ratkaisuja Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi. Ohjelmassa kunnostetaan, hoidetaan ja suojellaan luonnon monimuotoisuudelle arvokkaimpia elinympäristöjä. Helmi kohdentuu soihin, lintuvesiin ja -kosteikkoihin, perinnebiotoopeihin, metsäisiin elinympäristöihin sekä rantoihin ja pienvesiin. Helmi-ohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma ja se kestää vuoteen 2030 saakka.

METSO eli Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2014–2025 yhdistää metsien suojelun ja talouskäytön. Sen tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys. Ohjelmaa toteutetaan vapaaehtoisilla, ekologisesti tehokkailla keinoilla. Valtioneuvosto hyväksyi ohjelman kesäkuussa 2014. Ohjelma jatkuu ainakin vuoden 2025 loppuun.

PUTTE-hankkeissa selvitetään puutteellisesti tunnettujen eliöryhmien lajistoa, levinneisyyttä, runsautta ja elinympäristövaatimuksia. Tämä lajitieto on välttämätöntä paitsi lajien uhanalaisuuden arvioinnissa myös lajisuojelun käytännön työssä ja toimenpiteiden tehokkaassa suuntaamisessa. Ensimmäisen PUTTE-ohjelman (PUTTE 1) Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelman aikana ympäristöministeriö rahoitti yhteensä 68 tutkimushanketta vuosina 2003–2016.

Käynnissä olevassa PUTTE 2 eli Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten lajien ja luontotyyppien tutkimusohjelma 2021–2022 rahoitettiin 13 tutkimushanketta. Ensimmäinen ympäristöministeriön rahoittama PUTTE-ohjelma toimi vuosina 2003–2016. Siinä löydettiin yhteensä 1 969 Suomelle uutta lajia, joista peräti 556 oli tieteelle uusia. Lisäksi hankkeessa tuotettiin paljon tieteellisiä julkaisuja, koulutettiin lajistoasiantuntijoita sekä tehtiin uusista lajistoryhmistä laadukkaita määritysoppaita.

VELMU eli vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma kerää tietoa vedenalaisten luontotyyppien, lajien ja niiden muodostamien yhteisöjen esiintymisestä Suomen merialueilla. Ohjelman päätavoite on edistää Itämeren lajien ja merialueiden suojelua ja tukea meren ja sen luonnonvarojen kestävää käyttöä. 

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)