Hyppää pääsisältöön

Lajien huomioiminen metsätaloudessa

Suurin osa Suomen uhanalaisista lajeista elää ensisijaisesti metsissä. Metsätalouden toimijoiden käyttöön on kehitetty toimintamalli ja lajilista uhanalaisten lajien huomioimiseksi metsätalouden toimenpiteissä. Näille sivuille koottujen lajiesittelyiden tarkoituksena on antaa yleistietoa uhanalaisista lajeista metsätalouden, mutta myös muuhunkin maankäytön suunnitteluun ja lajisuojelun tehtäviin.

Lajien turvaaminen metsissä luonnonhoidon ratkaisuilla

Suurin osa Suomen uhanalaisista lajeista elää ensisijaisesti metsissä. Uhanalaisten lajien elinpaikkojen turvaaminen on yksi keskeisimmistä tavoitteista metsien luonnonhoidon toteutuksessa. Lajiesiintymien turvaamisessa on kyse sopivien luonnonhoidon ratkaisujen soveltamisesta kuhunkin tilanteeseen. Metsätaloudessa luonnonhoidon ratkaisuja voivat olla esimerkiksi hakkuualueelle jätettävät säästöpuuryhmät, tiettyjen puulajien säästäminen, lahopuun säästäminen, tiettyjen puiden poistaminen lajiesiintymää varjostamasta, ojien tukkiminen, hakkuutähteiden huolellinen kerääminen jne.
Aktiivisella luonnonhoidolla voidaan lisätä, säilyttää ja palauttaa metsien monimuotoisuutta ja samalla hidastaa tai pysäyttää monien lajien uhanalaistuminen.

Toimintamalli uhanalaisten lajien huomioimiseksi metsänkäsittelyssä

Metsätalouden toimijoiden käyttöön on kehitetty toimintamalli uhanalaisten lajien huomioimiseksi metsätalouden toimenpiteissä. Toimintamalli on kehitetty metsä- ja ympäristöalan yhteistyönä. Toimintamallia varten on laadittu lista lajeista, joiden esiintymät on mahdollista ottaa huomioon metsätalouden toimenpiteissä. Listalle on valittu 2599 lajia. Mukana on metsissä esiintyvien lajien lisäksi myös sellaisia soiden, kallioiden ja perinnebiotooppien lajeja, joihin metsänkäsittelyllä ja talousmetsien luonnonhoidolla voidaan vaikuttaa. Toimintamalli on päivitetty Lajiturva-hankkeessa, jonka sivuilla voit tutustua toimintamalliin.

Toimintamallin lajit on jaettu kahteen ryhmään:

  • lakisääteisesti turvattaviin lajeihin
  • vapaaehtoisesti turvattaviin lajeihin

Metsänomistaja on velvoitettu huomioimaan lakisääteisesti suojeltavien lajien esiintymät hakkuissa. Lakisääteisesti turvattavia lajeja ovat EU:n luontodirektiivin liitteiden II ja IV lajit ja luonnonsuojeluasetuksessa luetellut erityisesti suojeltavat lajit. Myös suurten petolintujen pesäpuut ovat lakisääteisesti suojeltavia. Toimintamallin muut uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit ovat vapaaehtoisesti turvattavia lajeja. Niiden esiintymien säilyttäminen perustuu aina metsänomistajan vapaaehtoisuuteen.
Monesti toimenpiteiden huolellisella suunnittelulla ja kohdistamisella metsänomistaja voi huomioida lajien suojelun verraten helposti. Joissain tapauksissa lajien turvaamiseen on myös saatavilla korvausta.

Lajiesittelyt apuna toimien suunnittelussa

Näille sivuille kootaan esittelyjä lajeista, joiden esiintymät voidaan ottaa huomioon metsätalouden toimenpiteissä. Esittelyissä kuvataan lajin keskeiset tuntomerkit, elinympäristövaatimukset, uhkatekijät ja hoitosuositukset. Hoitosuosituksissa muun muassa kerrotaan, kuinka lajiesiintymä voidaan ottaa hakkuissa huomioon. Suositukset ovat kuitenkin yleispiirteisiä. Ne ovat sovellettavissa tapauskohtaisesti kuhunkin tilanteeseen. Lajikuvausten laadinnasta ja sivuston ylläpidosta vastaa Suomen ympäristökeskus. 

Lisätietoja:

Biologi Heidi Kaipiainen-Väre, Suomen ympäristökeskus, heidi.kaipiainen@syke.fi

Tutkija Annika Uddström, Suomen ympäristökeskus, annika.uddstrom@syke.fi

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)