Hyppää pääsisältöön

Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma 2021-2022

Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten lajien ja luontotyyppien tutkimusohjelma (PUTTE2) valmisteltiin 2020 ympäristöministeriössä osana pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman toimeenpanoa. Tutkimusohjelman ensimmäisessä haussa rahoitettiin 13 hanketta vuosille 2021–2022 yhteensä 2,4 miljoonalla eurolla.

Tavoitteena vahvistaa tietopohjaa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi

Lajeja ja luontotyyppejä koskeva tutkimustieto luo perustan uhanalaisuusarvioinneille ja siten monille luonnon monimuotoisuuden suojelutoimenpiteille. Luonnon monimuotoisuuden kadon pysäyttäminen ja suotuisan tilan turvaaminen ovat ympäristöministeriön strategian keskeisiä painopisteitä.

Ympäristöministeriön johdolla tapahtuva EU:n luontodirektiivin toimeenpanoa koskeva raportointi edellyttää niin ikään hyvää tietopohjaa. Kansainvälisesti Suomi on sitoutunut YK:n luonnon monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen tavoitteisiin, joita ollaan parhaillaan päivittämässä toimenpidekaudelle 2021–2030.

Ohjelmassa rahoitetaan lajeja ja luontotyyppejä koskevaa tutkimusta

Tutkimusohjelman hankkeiden tulee ottaa soveltuvin osin huomioon vuonna 2019 valmistuneen eliölajien viidennen uhanalaisuusarvioinnin ja vuonna 2018 valmistunen luontotyyppien toisen uhanalaisuusarvioinnin tulokset ja toimenpide-ehdotukset sekä vuosina 2003–2016 toimineen puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelman (PUTTE) tulokset. Hankkeet parantavat tietopohjaa Suomen lajistosta ja luontotyypeistä seuraavia uhanalaisarviointeja sekä Euroopan unionin luonto- ja lintudirektiivin raportointia varten sekä tukevat käytännön luonnonsuojelutyötä.

Lajeja ja luontotyyppejä koskevan tutkimuksen lisäksi ohjelmassa rahoitetaan suomenkielisten laadukkaiden määritys- ja tunnistusoppaiden tai ekologisten lajiluetteloiden tuottamista, erityisesti jos ne tukevat luontoharrastuksen laajenemista uusiin lajiryhmiin tai luontotyyppeihin ja/tai käytännön luonnonsuojelutyötä.

Hankkeet tuottavat runsaasti lajeja ja luontotyyppejä koskevaa havaintopaikkatietoa, joka tulee avoimesti saataville Suomen Lajitietokeskukseen (laji.fi) ja muihin avoimiin tietojärjestelmiin. Näin varmistetaan, että uusin tieto on laajasti käytettävissä.

Tutkimushankkeita lumenviipymistä sahapistiäisiin

Turun yliopiston johtamassa konsortiohankkeessa tarkastelun kohteena ovat lumenviipymien kasvillisuusyhteisöjen ja lajiston seurannat. Lumenviipymät ovat luontotyyppejä, joilla kasvillisuutta muovaavat lyhyt kasvukausi ja vasta juhannuksen jälkeen sulava lumipeite. Kaikki lumenviipymien luontotyypit arvioitiin viimeisimmässä Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa äärimmäisen uhanalaisiksi.

Niiden tärkein uhkatekijä on ilmastonmuutos, jonka arvioidaan muuttavan lumenviipymien kasvupaikkojen olosuhteita kuivemmiksi, lyhentävän lumipeitteistä kautta ja pidentävän kasvukautta. Hanke tuottaa lumenviipymien kasvillisuusmuutoksien seurantaan soveltuvia menetelmiä ja tutkimusaineistoja. Tulokset ovat arvokasta taustatietoa seuraavassa luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa.

Oulun yliopiston hankkeessa tehdään määritysopas sahapistiäisistä. Sahapistiäiset ovat hyönteisryhmä, johon kuuluu Suomessa 761 lajia 12 heimosta. Ryhmä on erityisen laji- ja yksilörunsas pohjoisilla leveysasteilla.

Sahapistiäisasiantuntemus Suomessa on nykyään vähäistä. Keskeinen syy taantuvalle asiantuntemukselle on hyvän määrityskirjallisuuden vähyys. Vain alle puolet lajistostamme on voitu huomioida uhanalaistarkastelussa. Hankkeen tavoitteena on edistää ja elvyttää sahapistiäistuntemusta Suomessa ja mahdollistaa se, että seuraava uhanalaisarviointi voidaan laajentaa koskemaan kaikkia sahapistiäisryhmiä.

    Lisätietoja

    Erityisasiantuntija Joona Lehtomäki, ympäristöministeriö, puh. 0295 250 016, joona.lehtomaki@gov.fi

    Katso myös

    Julkaisija

    Suomen ympäristökeskus (Syke)