Hyppää pääsisältöön

Luvat ja velvoitteet

Lupia tarvitsevat sekä yksityiset kansalaiset että yritykset. Mutta mihin toimenpiteisiin tarvitaan lupa, milloin riittää jokin kevyempi menettely? Miten hakemus tai ilmoitus laaditaan, mille viranomaiselle se toimitetaan ja miten se käsitellään? Entä mistä toiminnoista tulee raportoida viranomaisille.

Ympäristölupa, vesilupa ja ilmoitukset

Ympäristölupa
Jos toiminta voi aiheuttaa terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, tarvitset luvan.
Lue lisää
YSL:n mukainen yleinen ilmoitusmenettely
Jos toiminnan ympäristövaikutukset ovat vähäisiä, sinun tulee tehdä ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus.
Lue lisää
YSL:n kertaluonteinen ilmoitusmenettely
Jos toiminta on kertaluonteista, sinun tulee tehdä ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus.
Lue lisää
YSL:n mukainen rekisteröinti
Tietyt toiminnot edellyttävät rekisteröintiä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Lue lisää
Vesilupa ja ilmoitukset
Vesistöä tai pohjavesioloja muuttavat hankkeet voivat olla luvan tai ilmoituksenvaraisia.
Lue lisää

Lajien ja luonnonsuojelu

Lajien rauhoitussäännöksistä poikkeaminen
Rauhoitettujen lajien vanhingoittaminen tai häirintä on kiellettyä. Kiellettyihin toimenpiteisiin voit hakea poikkeuslupaa.
Lue lisää
Luonnonsuojelun luvat ja ilmoitukset
Luonnonsuojeluun liittyviin rajoituksiin ja kieltoihin voit eräissä tapauksissa hakea poikkeuksia viranomaisilta.
Lue lisää
CITES-lajien luvat ja velvoitteet
CITES-sopimuksella suojellaan eläin- ja kasvilajeja, joita uhkaa niillä käytävä kansainvälinen kauppa. Kauppaa säännellään eriasteisin tuonti-, vienti- ja myyntiluvin riippuen lajista, sen uhanalaisuudesta sekä toiminnan luonteesta ja toiminta-alueesta.
Lue lisää
Geenivarojen käytön maahantuonti-ilmoitus
Jos käytät ulkomaisia geenivaroja tai niihin liittyvää perinteistä tietoa tutkimus- ja kehityskäytössä, tee ilmoitus geenivararekisteriin.
Lue lisää

Rakentaminen ja maankäyttö

Rakennuslupa
Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Hae lupaa kunnasta.
Lue lisää
Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarvealueille rakentaminen
Tietyissä tilanteissa tarvitset ennen rakennuslupaa poikkeamispäätöksen. Hae poikkeamispäätöstä kunnasta.
Lue lisää
Rantarakentamisen poikkeamispäätökset
Rantarakentamisen poikkeamispäätöstä haet kunnasta.
Lue lisää
Maa-ainesten ottaminen
Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii aina maa-aineslain mukaisen luvan.
Lue lisää
Turvetuotannon lupa ja toiminnan päättäminen
Turpeenotto vaatii ympäristöluvan. Turvetuotannon päättymisen jälkeen turvetuottaja siistii alueen. Jälkihoitovaiheen kautta turvetuotantoalue siirtyy uuteen käyttöön.
Lue lisää

Jätteiden siirrot, keräys ja kuljetus, käytettyjen tuotteiden vienti

Jätteiden keräys, kuljetus ja välitys Suomen sisällä
Jätteiden keräilyyn, kuljettamiseen ja välittämiseen tarvitaan lupa.
Lue lisää
Jätteiden kansainväliset siirrot
Jätesiirtoon maasta toiseen tarvitaan joko luvat tai sitten noudatetaan kevyempää ns. vihreiden jätteiden siirtomenettelyä. Jätesiirto voi olla myös kokonaan kielletty.
Lue lisää
Käytettyjen tuotteiden vienti ja tuonti
Käytettyjen tuotteiden viejän on varauduttava osoittamaan, että kyseessä ei ole jätevienti. Tarvittavat asiakirjat on oltava valmiina jo ennen vientiä.
Tulossa.
Lue lisää
Tuottajavastuu
Tiettyjen tuotteiden valmistajat, maahantuojat ja etämyyjät sekä pakkaajat vastaavat tuotteidensa jätehuollosta.
Lue lisää

Maasto- ja vesiliikenne

Kielto tai rajoitus maastoliikenteelle
Moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttöä maastossa maa-alueella tai jäällä voidaan tietyin edellytyksin rajoittaa tai käyttö voidaan kieltää.
Lue lisää
Kielto tai rajoitus vesiliikenteelle
Vesiliikenne kuuluu jokamiesoikeuden piiriin. Viranomaiset voivat rajoittaa tai kieltää vesikulkuneuvoilla liikkumisen, jos se on tarpeen.
Lue lisää

Kemikaalit ja haitalliset aineet

F-kaasut ja otsonikerrosta heikentävät aineet
Tietoa ja ohjeita F-kaasujen ja otsonikerrosta heikentävien aineiden ja niitä sisältävien laitteiden asennuksesta, huollosta, myynnistä, maahantuonnista ja jätehuollosta.
Lue lisää
Kielletyt ja ankarasti säännellyt kemikaalit
Kiellettyjen tai ankarasti säänneltyjen kemikaalien viennistä EU:n ulkopuolelle on tehtävä vienti-ilmoitus. Joillekin kemikaaleille vaaditaan vastaanottajamaan suostumus tuontiin.
Lue lisää
Meritse kuljetettavat vaaralliset ja haitalliset aineet
Meritse irtolastina kuljetettavia vaarallisia tai haitallisia aineita vastaanottavien on raportoitava lasteista, jos vastaanotettu määrä ylittää kynnysarvon.
Lue lisää

Hankkeiden ympäristöhaitat tulee selvittää ja ehkäistä

Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) kohteena olevat hankkeet voivat olla esimerkiksi moottoriteitä, kaivoksia, jätteenkäsittelylaitoksia tai tuulivoimaloita. Lakisääteisellä menettelyllä saadaan tietoa siitä, mitä tietyn hankkeen toteuttaminen käytännössä merkitsisi ja millaisia vaikutuksia se aiheuttaisi ympäristölleen.