Hyppää pääsisältöön

Lajien seuranta

Maassamme toimii monia lajiseurantoja, joissa tuotetaan tietoa luonnonvaraisten eliölajien runsauden tai levinneisyyden muutoksista. Yksittäisen seurannan kohteena on yleensä tietty lajiryhmä, joskus jopa yksittäinen laji.
Kuva
Uhanalaisen harjusinisiiven seurantaa tehdään merkitsemällä perhosyksilöitä yksilöidysti.
Harjusinisiiven seurantaa Säkylänharjulla. © Tuomo Hurme

Lajiseurannat ovat luontotyyppien seurannan ohella keskeinen osa luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin seurantaa. Seurantojen tuloksia käytetään uhanalaisuusarviointien ohella myös monissa muissa politiikkavaikutusten arvioinneissa sekä mittareina suojelu- ja hoitotoimien vaikuttavuuden arvioinnissa.

Lajiseurantoja tehdään monella taholla

Laji- ja lajistoseurantojen toteutukseen osallistuu maassamme monia tahoja, joista kullakin on omat osavastuunsa. Suomen ympäristökeskuksella on erityisvastuuta pölyttäjien seurannasta sekä osasta linnustoseurantoja. Muualla tavoitteiltaan vastaavia lajistoseurantoja ylläpitävät Luonnontieteellinen keskusmuseo, Metsähallitus, Luonnonvarakeskus sekä muutamat järjestöt kuten BirdLife Suomi, Suomen Perhostutkijain Seura sekä WWF Suomi. Usein seurantoja toteutetaan yhteistyönä usean tahojen kesken. Luonnontieteellisen keskusmuseon ylläpitämä Laji.fi -verkkopalvelu toimii nykyisin maamme lajistotiedon keskeisenä tietoarkistona.

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)