Hyppää pääsisältöön

Suojelu, ennallistaminen ja luonnonhoito

Luonnonsuojelualueilla turvataan Suomen lajiston ja luontotyyppien monimuotoisuutta. Ne eivät kuitenkaan yksin riitä turvaamaan luonnon monimuotoisuuden säilymistä vaan lisäksi tarvitaan monipuolista luonnonhoitoa muun muassa talousmetsissä, perinnebiotopeissa ja rakennetussa ympäristössä. Kansallis- ja luonnonpuistot sekä Natura 2000 -alueet muodostavat luonnonsuojelualueverkoston rungon. Luonnonsuojelualueilla huolehditaan lisäksi kansallismaiseman, kulttuuriperinnön ja virkistys- ja retkeilyalueiden säilymisestä.
Kuva
Pohjoista havumetsää.
Oulangan kansallispuisto Kuusamossa on eräs Suomen suosituimmista luontokohteista. © Riku Lumiaro

Kansallis- ja luonnonpuistot

Suomessa on 41 kansallispuistoa, joista tuorein Sallan kansallispuisto perustettiin 2022. Kansallispuistot ovat suuria luonnonsuojelualueita, joiden tärkeänä tehtävänä on turvata luonnon monimuotoisuus sekä antaa ihmisille mahdollisuus nauttia ja rentoutua luonnossa.

Sen sijaan Suomen 19 luonnonpuistoa ovat pääosin yleisöltä suljettuja. Ne palvelevat ensisijaisesti luonnonsuojelua ja tutkimusta sekä suojelun sallimissa rajoissa myös opetusta. Luonnonpuistoissa liikkumiseen tarvitaan kirjallinen lupa, joka myönnetään vain tieteellisiin tarkoituksiin.

Natura 2000 -verkosto

Suomen Natura 2000 -verkoston 1866 aluetta kattavat viisi miljoonaa hehtaaria maa- ja vesialueita. Euroopan unioni pyrkii pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden kadon alueellaan. Yksi tärkeimmistä keinoista päästä tavoitteeseen on Natura 2000 -verkosto. Verkosto turvaa luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä. Tällaisia luontotyyppejä on Euroopassa noin 200 ja lajeja noin 700.

Valtakunnallista ja alueellista Natura-tietoa
Natura 2000 -alueet turvaavat Euroopan luonnon monimuotoisuuden

Erämaa-alueet

Pohjois-Suomeen on perustettu 12 erämaa-aluetta. Tavoitteena on säilyttää alueiden erämaaluonne, turvata saamelaiskulttuuri ja luontaiselinkeinot sekä kehittää luonnon monipuolista käyttöä.

Kuva
Näkymä Inarijärven saaresta.
Inarinjärven pohjoinen saaristo kuuluu Vätsärin erämaa-alueeseen. © Riku Lumiaro

Luonnonsuojelu yksityismailla

Maanomistaja voi myydä maa-alueensa valtiolle käypään hintaan tai rauhoittaa sen yksityisenä luonnonsuojelualueena korvausta vastaan. Mahdollisuudet alueen virkistyskäyttöön säilyvät molemmissa tapauksissa pääsääntöisesti ennallaan. Yksityismailla sijaitsevia luonnonsuojelualueita on lähes 7800.

Maisemanhoito­alueet

Maisemanhoitoalueiden avulla vaalitaan luonnon- tai kulttuurimaisemaa sekä alueiden historiallisia ominaispiirteitä. Maisemanhoitoalueet perustetaan tiiviissä yhteistyössä paikallisten toimijoiden, kuten kyläyhdistysten ja kuntien kanssa.

Ramsar-alueet

Suomella on kaikkiaan 49 Ramsar-aluetta. Ne edustavat mahdollisimman hyvin maamme erilaisia, vesilinnuston kannalta merkittäviä soita, lintujärviä, merenlahtia ja saaristoalueita. Ramsar-sopimus suojelee kosteikkoja, jotka ovat maailman uhanalaisimpia elinympäristöjä.

Kuva
Rantaniitty Laajalahdella
Espoon Laajalahden hoidettu rantaniitty ja ruovikkoalue kuuluvat Suomen Ramsar-verkostoon. © Riku Lumiaro

Luonnonmuisto­merkit

Luonnonmuistomerkit ovat suojeltuja luonnonmuodostumia. Puita, puuryhmiä, siirtolohkare ja muita luonnonmuodostumia voidaan rauhoittaa luonnonmuistomerkkeinä. Luonnonmuodostumia voidaan suojella muun muassa niiden kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen tai tieteellisen arvon vuoksi.

Kansalliset kaupunkipuistot

Kansallisten kaupunkipuistojen tavoitteena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana ja eheänä kokonaisuutena. Kansalliset kaupunkipuistot ovat osa kestävää kaupunkisuunnittelu ja -rakentamista. Suomessa on 10 kansallista kaupunkipuistoa.

Biosfäärialueet

Biosfäärialueet ovat kestävän kehityksen mallialueita, joilla yhdistetään elinympäristön monimuotoisuuden suojelu, luonnonvarojen kestävä käyttö ja ympäristötutkimus. Suomessa on Pohjois-Karjalan ja Saaristomeren biofäärialueet.

Kuva
Utön ulkosaaristoa
Saaristomeren biofäärialueeseen kuuluvat myös alueen kylät ja satamat. © Riku Lumiaro

Ennallistaminen ja luonnonhoito

Ennallistamisen ja luonnonhoidon merkitys luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä tulee kasvamaan lähivuosina. Töiden painopiste on siirtymässä suojelualueilta talousmetsiin, maatalousympäristöihin sekä kaupunki- ja taajama-alueille.

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)