Hyppää pääsisältöön

Natura 2000 -alueet turvaavat Euroopan luonnon monimuotoisuuden

Euroopan unioni pyrkii pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden kadon alueellaan. Yksi tärkeimmistä keinoista päästä tavoitteeseen on Natura 2000 -alueiden verkosto.

Suomen Natura 2000 -alueet

Ymparisto.fi-palvelusta löydät kuvaukset kaikista Suomen Natura-alueista. Karttapalvelusta näet kohteen tarkan sijainnin.

Suomen kaikki Natura 2000-alueet (linkki hakutulokseen)

Natura 2000 -alueet Syken karttapalvelussa

Sivun alareunasta löydät alueellista Natura-tietoa maakunnittain listattuna.

Suomessa Natura 2000-verkosto kattaa viisi miljoonaa hehtaaria. Tästä maa-alueita on kolme neljäsosaa ja vesialueita yksi neljäsosa. Kaikkiaan alueita on 1866, joista 87 Ahvenenmaalla.

EU:n jäsenmaat ehdottavat alueitaan Natura 2000 -verkostoon. Verkosto turvaa luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä. Tällaisia luontotyyppejä on Euroopassa noin 200 ja lajeja noin 700.

Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alueet on suojeltava siten, että lain säätämät suojelutavoitteet toteutuvat. Alueesta riippuen tämä tapahtuu esimerkiksi luonnonsuojelulain, erämaalain, maa-aineslain, koskiensuojelulain tai metsälain mukaan.

Lisätetoa Natura 2000 -alueista löytyy ympäristöministeriön verkkosivuilta.
Lue lisää Natura-verkoston rahoituksesta, toteutuksesta ja lainsäädännöstä

Julkaisija

Ympäristöministeriö
Lue koko johdanto Piilota johdanto

Natura-alueet - Kainuu

Kainuun Natura 2000 -alueisiin kuuluu niin pieniä lehtokohteita kuin laajoja erämaa-alueita.

Kainuun Natura 2000 -alueet

Ymparisto.fi-palvelusta löydät kuvaukset kaikista Suomen Natura-alueista. Karttapalvelusta näet kohteen tarkan sijainnin.

Kainuun Natura 2000 -alueet (linkki hakutulokseen)
Natura 2000 -alueet Syken karttapalvelussa (syke.fi)

Natura 2000 -verkosto kattaa Kainuun ELY-keskuksen toimialueella kaikkiaan 161 Natura-aluetta ja yhteensä noin 156 387 hehtaaria, sisältäen sekä luontodirektiivin että lintudirektiivin mukaisia alueita. ELY-keskuksen Natura-verkostosta noin 95 % sisältyy kansalliseen suojelualueverkostoon jo perustettuina luonnonsuojelualueina tai luonnonsuojelualueiksi varattuina kohteina. 

Useamman ELY-keskuksen alueella sijaitsevat alueet

Hossa, Iso Tilansuo - Housusuo, Jaurakkavaara, Karhusuo - Viitasuo, Kiiminkijoki, Olvassuo, Oulujärven lintusaaret, Oulujärven saaret ja ranta-alueet, Rimpineva - Matilanneva, Siikavaaran - Korpijoen seutu (osittain Pohjois-Pohjanmaan alueella)

Talaskankaan alue, Tiilikan alue (osittain Pohjois-Savon alueella)

Jonkerinsalon alue, Kieverrysjärvet, Näätävaara, Salmivaara (osittain Pohjois-Karjalan alueella)

Natura 2000 -verkoston tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Tämä ei lähtökohtaisesti estä ihmistoimintaa kyseisillä alueilla, mutta alueidenkäyttö on sovitettava yhteen alueen suojelutavoitteiden kanssa. Natura 2000 -verkoston kohteet poikkeavat toisistaan muun muassa luontoarvojen ja suojelutavoitteiden suhteen. Useimmilla Natura-alueilla luontoarvojen säilyttäminen edellyttää ainakin osittain luonnonsuojelualueiden perustamista ja suojeluarvot turvaavien rauhoitusmääräysten laatimista. Osalla kohteista luontoarvot voidaan turvata muun muassa kaavoituksella tai muulla käyttöä ohjaavalla suunnittelulla. Natura-alueille laaditaan tarvittaessa hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa mm. pyritään yhteensovittamaan alueelle kohdistuvia erilaisia käyttömuotoja ja -paineita.

Kainuun Natura 2000 -alueiden erityispiirteitä 

Kainuun Natura 2000 -verkoston ytimen muodostavat vanhoja luonnonmetsiä ja aapasuoluontoa edustavat laajat valtion luonnonsuojelualueet sekä soidensuojeluohjelman ja vanhojen metsien suojeluohjelman kohteet. 

Luontotyyppien kannalta tärkeitä painopistealueita on 60 ja niiden osuus Kainuun Natura-alueiden kokonaisalasta on 62 %.

Merkittäviä metsä- ja suoluonnon kokonaisuuksia ovat esimerkiksi Hiidenportti, Murhisalo, Riuskanselkonen, Juortanansalon alue sekä Tulisuon-Varpusuon alue. 

Kainuun vaarajakson lehto- ja lettokeskittymällä sijaitsee Natura-verkostoon sisältyviä arvokkaita lehtojensuojelu- ja rinnelettokohteita, joista Siikavaaran–Korpijoen seudun Natura-alue on yksi edustavimmista. Vaarajaksolla sijaitsee myös useita kuusivaltaisia vanhan metsän alueita, kuten Paljakka, Peuravaara ja Kuirivaara, joiden metsät ovat paikoin kirveenkoskemattomia.

Kallioisten luontotyyppien erikoisuuksia ovat ultraemäksiset serpentiniittikalliot, joita on muun muassa Antinmäki–Kylmänpuro–Hevossuon alueella sekä Kellojärven ranta-alueet ja saaret -Natura-alueella. Myös merkittäviä harjumuodostelmia on eri puolilla Kainuuta. Yksi merkittävimmistä harjukohteista on Räätäkangas hietaneilikkaesiintymineen.

Iso-Palosen–Maariansärkkien ja Murhisalon Natura-alueet muodostavat merkittävän luonnontilaisten erämaavesien kokonaisuuden. Lentua ja Hossa puolestaan edustavat Kainuun merkittävimpiä järvi- ja rantaluonnon kohteita.

Lajisuojelun kannalta tärkeitä painopistealueita on 50 ja niiden osuus Natura-alueiden pinta-alasta on 41 %.

Luontodirektiivin lajeista Kainuun Natura 2000 -alueilla on erityistä merkitystä mm. korpikolvan, korukeräpallokkaan, hitupihtisammalen, tikankontin, neidonkengän, myyränportaan ja lettorikon esiintymien suojelussa.

Kainuun aarniometsät ovat merkittäviä vanhojen metsien harvinaisten ja uhanalaisten kääväkäs-, jäkälä-, lintu- ja hyönteislajien suojelun kannalta. Vanhojen metsien parhaimmistoa edustavat suuret rajanläheiset alueet kuten Martinselkonen ja Pahamaailma, joilla on yhteys Venäjän metsiin. Pahamaailma muodostaa yhdessä Hossan ja Etelä-Kuusamon vanhojen metsien kanssa arvokkaan vanhojen karujen mäntymetsien kokonaisuuden. Huomattavia vanhan metsän alueita ovat myös mm. Teerisuo–Lososuon alue, Jämäsvaara, Jonkerinsalo, Elimyssalo ja Ulvinsalo. 

Monimuotoisuuden kannalta ja lajistonsuojelullisesti Kainuun arvokkaimpiin kohteisiin kuuluvat myös Kainuun vaarajakson alueelle keskittyvät lehdot, letot, rehevät korvet ja lähteiköt. Kalkkivaikutteisia lettokohteita löytyy Kainuun vaarajakson lisäksi myös Kuhmon–Suomussalmen vihreäkivivyöhykkeeltä. Näistä merkittävimpiä alueita ovat mm. Tormuan Pohjavaara–Riitasuo, Lohivaara–Matarasuo ja Kivesvaaran–Keräsenvaaran lehdot ja letot.
 

Katso myös:

Julkaisija

Kainuun ELY-keskus
Takaisin ylös