Hyppää pääsisältöön

Ennallistaminen ja luonnonhoito

Ennallistamisen ja luonnonhoidon merkitys luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä on kasvanut viime vuosikymmeninä, ovathan ne keskeisiä keinoja kääntää luonnon monimuotoisuuden kehitys elpymisuralle. Ennallistaminen ja luonnonhoito ovat tärkeä osa niin EU:n kuin kansallisen luonnon monimuotoisuusstrategian toimenpiteitä. Töiden painopiste on siirtymässä suojelualueilta talousmetsiin, maatalousympäristöihin ja kaupunki- ja taajama-alueille.
Kuva
Hoidettua harjumetsää
Näkymä hoidetulta Janakkalan Syrjänharjulta puiden harvennuksen jälkeen. Etualalla kasvava nuokkukohokki hyötyy valoisuuden lisääntymisestä. © Terhi Ryttäri.

Elinympäristöjen ennallistamisen, hoidon ja kunnostuksen tavoitteena on palauttaa, elvyttää ja säilyttää elinympäristön erityispiirteet.

Puustoisissa elinympäristöissä ennallistamisen ja luonnonhoidon keinoin lisätään monimuotoisuuden kannalta keskeisiä rakennepiirteitä, kuten puuston erirakenteisuutta ja lahopuuta. Soilla ennallistamisen tavoitteena on palauttaa suon vesitalous luontaisen kaltaiseksi. Perinteisen maankäytön muovaamien perinnebiotooppien säilyttäminen vaatii jatkuvaa hoitoa.

Virtavesien kunnostuksessa keskeistä on uoman monimuotoisuuden palauttaminen, mutta lisäksi on tarpeen tarkastella valuma-alueen riskitekijöitä. Lähteiden kunnostaminen vaatii huolellista suunnittelua ja lajiston tuntemusta, jotta vältytään haittavaikutuksilta herkälle lähdelajistolle. Lintuvesien ja kosteikkojen kunnostaminen esimerkiksi raivaamalla, ruoppaamalla, niittämällä, laiduntamalla tai vedenpinnan nostolla auttaa laajaa joukkoa uhanalaisia ja taantuneita lintulajeja.

Kuva
Karjaa rantalaitumella
Laiduntaminen on tärkeä osa rehevien lintuvesien ja perinnebiotooppien hoitoa. Siellä missä laiduntaminen loppuu, luontoarvot heikkenevät. © Riku Lumiaro

Talousmetsien luonnonhoito on talousmetsissä tapahtuvaa luontoarvojen turvaamista osana metsänhoitoa. Metsänomistajan valinnat vaikuttavat hänen oman metsänsä nykyisiin ja tuleviin luontoarvoihin. Talousmetsien luonnonhoidon toimenpiteillä pyritään turvaamaan luonnon monimuotoisuutta, vesien puhtautta ja kulttuuriperintöä sekä ottamaan huomioon maisema ja metsien monikäyttömahdollisuudet osana metsien muuta käyttöä.

Talousmetsien luonnonhoito on tärkeä metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisessa, sillä suurin osa metsistämme on talousmetsiä.

Ennallistaminen ja luonnonhoito suojelualueilla

Metsähallitus vastaa ennallistamisesta ja luonnonhoidosta suojelualueilla. Luonnonsuojelualueiden elinympäristöjen ennallistaminen ja luonnonhoito kattavat monia toimenpiteitä, joiden avulla kohteiden luonnontilaa ja luontoarvojen edustavuutta pyritään parantamaan. Ennallistaminen on yleensä kertaluonteinen toimenpide, joka kohdennetaan alueille, missä sen hyöty monimuotoisuudelle on mahdollisimman suuri. Yksittäinen toimenpide voi käynnistää elinympäristön kehityksen kohti luonnontilaa tai nopeuttaa sen elpymistä.

Kuva
Niittytalkoot
Pikkuapollon elinympäristön kunnostusta Metsähallituksen järjestämällä talkoilla Porvoossa. © Riku Lumiaro

Luonnonhoito suojelualueilla tarkoittaa tietyn luontotyypin tai suojeltavalle lajistolle otollisen elinympäristön elvyttämistä tai ylläpitämistä. Hoitotoimenpiteitä joudutaan usein toistamaan harvakseltaan, jotta elinympäristön ominaispiirteet tai lajin kanta pääsevät vahvistumaan. Luonnonhoitoa tehdään mm. lehdoissa, paahdeympäristöissä ja jalopuumetsissä. Haitallisten vieraskasvien, kuten jättipalsamin, ja haitallisten pienpetojen, kuten minkin, poistoa tehdään yhä enemmän, etenkin suojelualueiden lajiston turvaamiseksi.

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)