Hyppää pääsisältöön

Natura 2000 -alueet turvaavat Euroopan luonnon monimuotoisuuden

Euroopan unioni pyrkii pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden kadon alueellaan. Yksi tärkeimmistä keinoista päästä tavoitteeseen on Natura 2000 -alueiden verkosto.

Suomen Natura 2000 -alueet

Ymparisto.fi-palvelusta löydät kuvaukset kaikista Suomen Natura-alueista. Karttapalvelusta näet kohteen tarkan sijainnin.

Suomen kaikki Natura 2000-alueet (linkki hakutulokseen)

Natura 2000 -alueet Syken karttapalvelussa

Sivun alareunasta löydät alueellista Natura-tietoa maakunnittain listattuna.

Suomessa Natura 2000-verkosto kattaa viisi miljoonaa hehtaaria. Tästä maa-alueita on kolme neljäsosaa ja vesialueita yksi neljäsosa. Kaikkiaan alueita on 1866, joista 87 Ahvenenmaalla.

EU:n jäsenmaat ehdottavat alueitaan Natura 2000 -verkostoon. Verkosto turvaa luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä. Tällaisia luontotyyppejä on Euroopassa noin 200 ja lajeja noin 700.

Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alueet on suojeltava siten, että lain säätämät suojelutavoitteet toteutuvat. Alueesta riippuen tämä tapahtuu esimerkiksi luonnonsuojelulain, erämaalain, maa-aineslain, koskiensuojelulain tai metsälain mukaan.

Lisätetoa Natura 2000 -alueista löytyy ympäristöministeriön verkkosivuilta.
Lue lisää Natura-verkoston rahoituksesta, toteutuksesta ja lainsäädännöstä

Julkaisija

Ympäristöministeriö

Natura-alueet - Pohjois-Savo

Pohjois-Savon Natura 2000 -alueisiin kuuluu hyvin moninaisia ja lajirikkaita luontotyyppejä.
Kuva
Maisema Natura-alueelta Pohjois-Savossa. Etualalla puita ja alhaalla vettä.
Natura-alue, Konnevesi-Kalaja-Niinivuori © Anne Grönlund

Pohjois-Savon Natura 2000 -alueet

Ymparisto.fi-palvelusta löydät kuvaukset kaikista Suomen Natura-alueista. Karttapalvelusta näet kohteen tarkan sijainnin.

Pohjois-Savon Natura 2000 -alueet (linkki hakutulokseen)
Natura 2000 -alueet Syken karttapalvelussa (syke.fi)
 

Natura 2000 -verkosto kattaa Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimialueella 109 Natura-aluetta ja yhteensä noin 66 800 hehtaaria, sisältäen sekä luontodirektiivin että lintudirektiivin mukaisia alueita (SAC ja SPA-alueet). Pinta-alasta vesialuetta on noin 15 300 ha. 

Kohteista yhdeksän sijoittuu osin muiden ELY-keskusten alueelle (Vuotsinsuo, Heinä-Suvanto-Hetejärvi, Varisvuori-Louhukangas-Saukonlähde, Sorsaveden saaristo, Konnevesi-Kalaja-Niinivuori, Joutenvesi-Pyyvesi, Linnansaari, Hällämönharju-Valkeiskangas, Talaskankaan alue).

Useamman ELY-keskuksen alueella sijaitsevat alueet

Vuotsinsuo
Heinä-Suvanto-Hetejärvi
Varisvuoro-Louhukangas-Saukonlähde
Sorsaveden saaristo
Konnevesi-Kalaja-Niinivuori
Joutenvesi-Pyyvesi
Linnansaari
Hällämönharju-Valkeiskangas

Suurin osa Naturaan kuuluvista maa-alueista sisältyy jo aiemmin perustettuihin kansallisiin suojeluohjelma-alueisiin tai kaavojen suojeluvarauksiin. Niin sanottuja vanhoja suojeluohjelma-alueita ovat harjujen-, soiden-, lintuvesien-, lehtojen-, rantojen- ja vanhojen metsien suojelualueet.

Natura 2000 -verkoston tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Natura 2000 -verkoston kohteet poikkeavat toisistaan muun muassa luontoarvojen ja suojelutavoitteiden suhteen. Useimmilla Natura-alueilla luontoarvojen säilyttäminen edellyttää luonnonsuojelualueiden perustamista ja suojeluarvot turvaavien rauhoitusmääräysten laatimista. Osalla kohteista luontoarvot voidaan turvata muun muassa kaavoituksella tai muulla käyttöä ohjaavalla suunnittelulla. Natura-alueille laaditaan tarvittaessa hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa muun muassa pyritään yhteensovittamaan alueelle kohdistuvia erilaisia käyttömuotoja ja -paineita.

Pohjois-Savon Natura 2000 -alueiden erityispiirteitä

Pohjois-Savon ELY-keskuksen Natura 2000 -alueisiin kuuluu muun muassa reheviä lehtoja, vanhoja metsiä, laajoja suoalueita, sisävesiä, lintuvesiä ja kallioita. Puijon ja Kolmisoppi-Neulamäen Natura-alueet sijaitsevat Kuopion lehtokeskuksen ytimessä ja lehtokasvillisuus on maakunnan edustavinta. Myyränporras ja hajuheinä ovat havumetsävyöhykkeellä esiintyviä itäisiä lehtojen kasvilajeja. Puijon erikoisuus on pieni idänlehväsammal, jonka kasvupaikoista suurin osa Suomessa on Puijolla. Suvasveden, Sorsaveden, Keski-Kallaveden ja Juojärven saaristot ovat laajoja Natura-alueita maakunnan keskiosissa ja ne edustavat sisämaan järviluontoa. Alueiden pinta-alasta suuri osa on vesialuetta.

Konnevesi-Kalaja-Niinivuoren alue on osa Konneveden kansallispuistoa, aluetta luonnehtivat rikkonainen saaristo ja kallioiset pinnanmuodot. Niinivaaran serpentiniittialueen kallioperä on serpentiniittiä, mikä näkyy alueen kasvilajiston erityispiirteinä. Serpentiiniraunioinen sekä tunturihärkin ja pulskaneilikan Kaavin serpentiinirodut kuuluvat alueen kasviharvinaisuuksiin.

Laajoja suoalueita löytyy maakunnan pohjoisosista muun muassa Tiilikanjärven kansallispuiston, Löytynsuo-Maamonsuon ja Pumpulikirkon alueelta. Vanhoja metsiä löytyy mm. Talaskankaan alueelta. Merkittäviä harjualueita ovat Lintharjun, Tervaruukinsalon ja Hällämönharju-Valkeiskankaan Natura-alueet. Harjualueilla esiintyy harjujen paahdeympäristöjen vaateliaita kasvilajeja, kuten kangasajuruohoa ja kanervisaraa sekä harvinaista hyönteislajistoa. Luonnontilaisia hiekkarantoja löytyy muun muassa Älänteeltä. Linnustonsuojelun kannalta merkittäviä ovat mm. Patajärvi-Patalahden, Keski-Kallaveden saariston, Rukojärvi-Mulan sekä Iisalmen lintuvedet.

Katso myös

Julkaisija

Pohjois-Savon ELY-keskus