Suomen Natura 2000 -alueet

Ajankohtaista

Natura 2000 -verkoston ja sen tietojen täydentäminen

Valtioneuvosto päätti 5.12.2018 Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen ja ilmoituksen täydentämisestä ja Natura 2000 -alueiden tietojen tarkistuksista.

Valtioneuvosto päätti:

ehdottaa Euroopan unionin komissiolle seuraavien luontodirektiivin mukaisten Natura 2000 -alueiden laajentamista: Saaristomeren alue Kemiönsaaren kunnassa ja Paraisten kaupungissa, Tulliniemen linnustonsuojelualue Hangon kaupungissa sekä Södra Sandbäckin alue Kustavin kunnassa, ja

ilmoittaa Euroopan unionin komissiolle edellä mainitut laajennettavaksi ehdotetut alueet Tulliniemen linnustonsuojelualue ja Saaristomeri sekä uudet alueet Siuntionjoki Siuntion kunnassa ja Matalajärvi Espoon kaupungissa lintudirektiivin mukaisiksi erityisiksi suojelualueiksi; sekä

tarkistaa Suomen Natura 2000 -alueiden luonnontieteellisiä tietoja.

Tietojen tarkistamisessa on kysymys Natura 2000 -alueiden tietojen ajantasaistamisesta vastaamaan alueilta kertynyttä uutta tietoa ja niillä tapahtunutta kehitystä. Vastaavia tietojen päivittämistä koskevia päätöksiä tehdään myöhemmin säännöllisin välein.

Euroopan unioni pyrkii pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden kadon alueellaan. Yksi tärkeimmistä keinoista päästä tavoitteeseen on Natura 2000 -verkosto.

Verkosto turvaa luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä. Tällaisia luontotyyppejä on Euroopassa noin 200 ja lajeja noin 700.

EU:n jäsenmaat ehdottavat alueitaan Natura 2000 -verkostoon. Näitä luontodirektiivin mukaisia alueita kutsutaan SCI-alueiksi. Lopullisen päätöksen verkostosta tekee Euroopan komissio. Päätöksen jälkeen jäsenmaa määrittelee verkostoon otetut alueet erityisten suojelutoimien alueiksi (SAC-alueiksi). Niillä toteutetaan kyseisten luontotyyppien ja lajien kannalta tärkeitä suojelutoimenpiteitä.

Lisäksi verkostoon kuuluu lintudirektiivin mukaisia erityisiä suojelualueita (SPA-alueet), jotka jäsenmaat valitsevat itse ja ilmoittavat komissiolle.

Suomen Natura-alueet

Suomessa Natura 2000 -verkosto kattaa viisi miljoonaa hehtaaria. Tästä maa-alueita on kolme neljäsosaa ja vesialueita yksi neljäsosa. Kaikkiaan alueita on 1865, joista 87 Ahvenenmaalla. Pohjoisin Lappi kuuluu alpiiniseen vyöhykkeeseen, muu Suomi boreaaliseen.

Luontodirektiivin mukaisia SAC-alueita on Suomessa 1721. Ne kattavat noin 4,8 miljoonaa hehtaaria eli noin 12,4 % Suomen kokonaispinta-alasta. Lintudirektiivin mukaisia SPA-alueita on 468, ja niiden pinta-ala on 3,1 miljoonaa hehtaaria eli noin 8 % maan kokonaispinta-alasta. SAC- ja SPA-alueet ovat osittain päällekkäisiä.

SAC-alueet Manner-Suomen osalta on muodostettu 24.3.2015 annetulla ympäristöministeriön asetuksella, joka tuli voimaan 17.4.2015 (354/2015).

Valtioneuvosto on lisäksi 5.12.2018 päättänyt ehdottaa EU:n komissiolle luontodirektiivin mukaisten alueiden laajentamista kolmella alueella (FI0100006 Tulliniemen linnustonsuojelualue, FI0200090 Saaristomeri ja FI1400030 Södra Sandbäck). Laajennusten yhteispinta-ala on noin 113 500 hehtaaria. Niiden toteutumisen jälkeen Suomen Natura 2000 -verkoston yhteispinta-ala on noin 5,07 miljoonaa hehtaaria, mikä vastaa noin 13 % Suomen kokonaispinta-alasta.

Alueiden rajaukset ovat saatavilla avoimista ympäristötietojärjestelmistä:

Lisätietoja

Heikki Korpelainen
lainsäädäntöneuvos
0295 250 135
etunimi.sukunimi@ym.fi

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Natura 2000-alueet Keski-Suomessa

Natura 2000 -verkosto kattaa Keski-Suomen ELY-keskuksen toimialueella (Keski-Suomen maakunta) kaikkiaan 148 Natura-aluetta ja yhteensä noin 85 000 hehtaaria, sisältäen sekä luontodirektiivin että lintudirektiivin mukaisia alueita. ELY-keskuksen toimialueen Natura-alueiden pinta-alasta noin 35 % sisältyy kansalliseen suojelualueverkostoon jo perustettuina luonnonsuojelualueina tai luonnonsuojelualueiksi varattuina kohteina. Luonto- ja lintudirektiivin mukaisia Natura-verkoston suojelutavoitteita toteutetaan luonnonsuojelulain lisäksi myös muun lainsäädännön perusteella, mm. vesilain säännöksin.

ELY-keskus on laatinut yhteistyössä Metsähallituksen luontopalvelujen kanssa Natura-alueiden hoidon ja käytön yleissuunnitelman. Yleissuunnitelmassa arvioidaan Natura-alueiden suojelutavoitteita turvaavien ja edistävien suunnitelmien tarve ja Natura-alueiden tila-arviointien (NATA) tilanne ja laatimistarve. Yleissuunnitelma perustuu valtakunnallisesti yhtenäisin menettelyin tehtyihin aluekohtaisiin tarkasteluihin ja kattaa kaikki ELY-keskuksen alueelle pääosin sijoittuvat 145 Natura-aluetta kokonaisuudessaan. Pääsääntöisesti Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelut on vastannut valtionmaille ja ELY-keskus yksityismaille sijoittuvien Natura-alueiden tarkasteluista.

Yleissuunnitelmassa esitetään katsaus Natura 2000 - ja suojelualueverkoston tilaan Keski-Suomen ELY-keskuksen toimialueella. Lisäksi on määritelty Natura-alueiden keskeisenä suojeluperusteena olevat luontotyypit ja lajit. Yleissuunnittelun tuloksista on koottu Natura-aluekohtaisiin tarkasteluihin perustuva yhteenveto. Natura-alueiden suunnittelutarpeita ja NATA-tarkastelujen kiireellisyyttä arvioidaan raportissa niin, että ensisijaiset ja kiireellisimmät suunnittelutoimet voidaan huomioida jo lähivuosina ja edelleen kiireelliset toimet tavoitevuoden 2021 loppuun mennessä.

Yleissuunnittelussa tehdyn arvion mukaan Keski-Suomen ELY-keskuksen toimialueella noin neljännes Natura-alueista on sellaisia, joiden suojelutavoitteiden edellyttämät toimenpiteet eivät edellytä erityistä suunnittelua. Tällaisia kohteita ovat mm. useat vanhan metsän kohteet. Hoito- ja käyttösuunnitelman päivitys- tai laatimistarve on tunnistettu yleissuunnittelun yhteydessä viidelle Natura 2000 -alueelle. Suunnitelman mukaan 40 Natura-alueelle tarvitaan kiireellisesti toimenpidesuunnitelma tai sen päivitys, jonka avulla tarkennetaan esimerkiksi ennallistamisen ja luonnonhoidon toteuttamista. Lisäksi yli viidellekymmenelle Natura-alueelle on laadittava tai päivitettävä muu suunnitelma tai kaava, jolla täsmennetään muita alueilla tarvittavia toimenpiteitä. NATA-arviointi on arvioitu kiireelliseksi kaikkiaan 71:lle Keski-Suomessa sijaitsevalle Natura-alueelle.

Kartta Keski-Suomen Natura-alueista.gif

Tutustu Natura 2000 -kohteisiin kunnittain
Julkaistu 12.7.2013 klo 14.04, päivitetty 11.4.2017 klo 16.10
Julkaistu 2.5.2013 klo 16.47, päivitetty 9.5.2019 klo 11.58