Suomen Natura 2000 -alueet

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Euroopan unioni pyrkii pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden kadon alueellaan. Yksi tärkeimmistä keinoista päästä tavoitteeseen on Natura 2000 -verkosto.

Verkosto turvaa luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä. Tällaisia luontotyyppejä on Euroopassa noin 200 ja lajeja noin 700.

EU:n jäsenmaat ehdottavat alueitaan Natura 2000 -verkostoon. Näitä luontodirektiivin mukaisia alueita kutsutaan SCI-alueiksi. Lopullisen päätöksen verkostosta tekee Euroopan komissio. Päätöksen jälkeen jäsenmaa määrittelee verkostoon otetut alueet erityisten suojelutoimien alueiksi (SAC-alueiksi). Niillä toteutetaan kyseisten luontotyyppien ja lajien kannalta tärkeitä suojelutoimenpiteitä.

Lisäksi verkostoon kuuluu lintudirektiivin mukaisia erityisiä suojelualueita (SPA-alueet), jotka jäsenmaat valitsevat itse ja ilmoittavat komissiolle.

Suomen Natura-alueet

Suomessa Natura 2000 -verkosto kattaa viisi miljoonaa hehtaaria. Tästä maa-alueita on kolme neljäsosaa ja vesialueita yksi neljäsosa. Kaikkiaan alueita on 1865, joista 87 Ahvenenmaalla. Pohjoisin Lappi kuuluu alpiiniseen vyöhykkeeseen, muu Suomi boreaaliseen.

Luontodirektiivin mukaisia SAC-alueita on Suomessa 1721. Ne kattavat noin 4,8 miljoonaa hehtaaria eli noin 12,4 % Suomen kokonaispinta-alasta. Lintudirektiivin mukaisia SPA-alueita on 468, ja niiden pinta-ala on 3,1 miljoonaa hehtaaria eli noin 8 % maan kokonaispinta-alasta. SAC- ja SPA-alueet ovat osittain päällekkäisiä.

SAC-alueet Manner-Suomen osalta on muodostettu 24.3.2015 annetulla ympäristöministeriön asetuksella, joka tuli voimaan 17.4.2015 (354/2015).

Valtioneuvosto on lisäksi 5.12.2018 päättänyt ehdottaa EU:n komissiolle luontodirektiivin mukaisten alueiden laajentamista kolmella alueella (FI0100006 Tulliniemen linnustonsuojelualue, FI0200090 Saaristomeri ja FI1400030 Södra Sandbäck). Laajennusten yhteispinta-ala on noin 113 500 hehtaaria. Niiden toteutumisen jälkeen Suomen Natura 2000 -verkoston yhteispinta-ala on noin 5,07 miljoonaa hehtaaria, mikä vastaa noin 13 % Suomen kokonaispinta-alasta.

Alueiden rajaukset ovat saatavilla avoimista ympäristötietojärjestelmistä:

Ahvenanmaan itsehallintolain nojalla luonnonsuojelu kuuluu maakunnan toimivaltaan. Maakunnan Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alueiden tiedot ovat saatavilla maakuntahallituksen sivulla.

Lisätietoja

Leila Suvantola
Lainsäädäntöneuvos
+ 358 29 525 0433
etunimi.sukunimi@ym.fi
 

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Natura 2000-alueet Keski-Suomessa

Natura 2000 -verkosto kattaa Keski-Suomen ELY-keskuksen toimialueella (Keski-Suomen maakunta) kaikkiaan 148 Natura-aluetta ja yhteensä noin 85 000 hehtaaria, sisältäen sekä luontodirektiivin että lintudirektiivin mukaisia alueita. ELY-keskuksen toimialueen Natura-alueiden pinta-alasta noin 35 % sisältyy kansalliseen suojelualueverkostoon jo perustettuina luonnonsuojelualueina tai luonnonsuojelualueiksi varattuina kohteina. Luonto- ja lintudirektiivin mukaisia Natura-verkoston suojelutavoitteita toteutetaan luonnonsuojelulain lisäksi myös muun lainsäädännön perusteella, mm. vesilain säännöksin.

ELY-keskus on laatinut yhteistyössä Metsähallituksen luontopalvelujen kanssa Natura-alueiden hoidon ja käytön yleissuunnitelman. Yleissuunnitelmassa arvioidaan Natura-alueiden suojelutavoitteita turvaavien ja edistävien suunnitelmien tarve ja Natura-alueiden tila-arviointien (NATA) tilanne ja laatimistarve. Yleissuunnitelma perustuu valtakunnallisesti yhtenäisin menettelyin tehtyihin aluekohtaisiin tarkasteluihin ja kattaa kaikki ELY-keskuksen alueelle pääosin sijoittuvat 145 Natura-aluetta kokonaisuudessaan. Pääsääntöisesti Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelut on vastannut valtionmaille ja ELY-keskus yksityismaille sijoittuvien Natura-alueiden tarkasteluista.

Yleissuunnitelmassa esitetään katsaus Natura 2000 - ja suojelualueverkoston tilaan Keski-Suomen ELY-keskuksen toimialueella. Lisäksi on määritelty Natura-alueiden keskeisenä suojeluperusteena olevat luontotyypit ja lajit. Yleissuunnittelun tuloksista on koottu Natura-aluekohtaisiin tarkasteluihin perustuva yhteenveto. Natura-alueiden suunnittelutarpeita ja NATA-tarkastelujen kiireellisyyttä arvioidaan raportissa niin, että ensisijaiset ja kiireellisimmät suunnittelutoimet voidaan huomioida jo lähivuosina ja edelleen kiireelliset toimet tavoitevuoden 2021 loppuun mennessä.

Yleissuunnittelussa tehdyn arvion mukaan Keski-Suomen ELY-keskuksen toimialueella noin neljännes Natura-alueista on sellaisia, joiden suojelutavoitteiden edellyttämät toimenpiteet eivät edellytä erityistä suunnittelua. Tällaisia kohteita ovat mm. useat vanhan metsän kohteet. Hoito- ja käyttösuunnitelman päivitys- tai laatimistarve on tunnistettu yleissuunnittelun yhteydessä viidelle Natura 2000 -alueelle. Suunnitelman mukaan 40 Natura-alueelle tarvitaan kiireellisesti toimenpidesuunnitelma tai sen päivitys, jonka avulla tarkennetaan esimerkiksi ennallistamisen ja luonnonhoidon toteuttamista. Lisäksi yli viidellekymmenelle Natura-alueelle on laadittava tai päivitettävä muu suunnitelma tai kaava, jolla täsmennetään muita alueilla tarvittavia toimenpiteitä. NATA-arviointi on arvioitu kiireelliseksi kaikkiaan 71:lle Keski-Suomessa sijaitsevalle Natura-alueelle.

Natura 2000 -alueiden aluekohtaisia sivuja päivitetään kesän ja syksyn 2019 aikana. Ajantasaiset tiedot voi tarkistaa karttapalvelusta kunkin Natura-alueen kohdalta (tiivistelmästä tai tietolomakkeesta).

Kartta Keski-Suomen Natura-alueista.gif

Tutustu Natura 2000 -kohteisiin kunnittain
Julkaistu 12.7.2013 klo 14.04, päivitetty 1.7.2019 klo 15.46
Julkaistu 2.5.2013 klo 16.47, päivitetty 19.10.2020 klo 15.14