Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa luonnon monimuotoisuutta

Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista.

Helmi-ohjelmassa tartumme Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Teemme yhteistyössä eri toimijoiden kanssa vaikuttavia tekoja luonnon monimuotoisuuden hyväksi:

 • Suojelemme ja ennallistamme soita.
 • Kunnostamme lintuvesiä ja kosteikoita ranta-alueineen.
 • Hoidamme perinnebiotooppeja.
 • Hoidamme metsäisiä elinympäristöjä, kuten lehtoja ja paahdealueita.
 • Hoidamme ja kunnostamme pienvesiä ja rantaluontoa, kuten hiekkarantoja.

Osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen

Ohjelma perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Jos olet kiinnostunut tarjoamaan maa-aluettasi Helmi-ohjelmaan, ole yhteydessä alueesi ELY-keskukseen (yhteystiedot löytyvät Alueellista tietoa -osiosta.)

Helmi-ohjelmaan osallistuvat useat organisaatiot

Ympäristöministeriön käynnistämän Helmi-ohjelman suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat useat organisaatiot. Ohjelman suunnittelusta vastaavat ympäristöministeriön ohella maa- ja metsätalousministeriö, Metsähallituksen Luontopalvelut, ELY-keskus, Suomen Metsäkeskus, Suomen Riistakeskus, Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus. Kunnat toteuttavat Helmi-töitä Kunta-Helmi-ohjelman kautta, ja eri järjestöt ja organisaatiot toteuttavat alueilla erilaisia kunnostushankkeita yhteistyössä ELY-keskusten ja maanomistajien kanssa.

Lisätietoja:

Helmi-elinympäristöohjelma (ym.fi/helmi)

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Helmi-ohjelman toimeenpano - Varsinais-Suomi ja Satakunta

HELMI_Mietoistenlahti_MariaYli-Renko_700x400.jpg
Mietoistenlahti. © Maria Yli-Renko

Ajankohtaista

Painopisteet 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella Helmi-elinympäristöohjelman painopisteenä ovat vuonna 2022 lintuvedet, perinnebiotoopit, pienvedet, metsäiset elinympäristöt ja suot.

Lintuvesikohteiden inventointeja tehdään vuonna 2022 yhdellä kohteella ja aiemmin aloitettujen kohteiden hoitotoimia jatketaan. Lisäksi hoidon suunnittelua ja käytännön toimia aloitetaan myös uusilla kohteilla. Hoitotoimien painopiste on rannikon merenrantaniittykohteilla, jotka ovat tärkeitä elinympäristöjä mm. uhanalaisille kahlaajille. Suunnittelun painopisteenä on puolestaan alueen järvikohteet, joissa kunnostustoimet edellyttävät vesilain mukaista lupaa aluehallintovirastosta.

Soidensuojelussa keskitytään erityisesti soidensuojelun täydennysesityksen kohteisiin, joita Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella on yhteensä lähes 6 000 hehtaaria. Lisäksi Helmi-ohjelmassa voidaan suojella maakuntakaavassa esitettyjä suojelukohteita (SL/S-merkinnät), suojelualueisiin rajautuvia soita sekä muita arvokkaita soita. Tavoitteena on muodostaa vesitaloudellisesti yhtenäisiä kokonaisuuksia, joten myös soiden ennallistamismahdollisuudet otetaan huomioon. Erityisen arvokkaita ovat alueet, joissa Helmi-suohon yhdistyy suojelunarvoisia metsiä. Vuonna 2021 suojeltiin yhteensä 288 hehtaaria Helmi-soita.

Osana Helmi-soidensuojelua ELY-keskus jatkaa vuonna 2021 aloitettuja lettoinventointeja Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa LETOT-hankkeessa. Vuonna 2021 inventointeja tehtiin Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla 172 kohteella yli 1 000 hehtaarin alalla. Hankkeen tavoitteena on saada nykyistä parempi käsitys äärimmäisen uhanalaisten lettojen määrästä, niiden alueellisesta esiintymisestä sekä luonnontilasta. Lisäksi kootaan tietoa maakuntien lettojen suojelutilanteesta sekä niiden ennallistamis- ja hoitotarpeista. Vuonna 2022 edistetään kohteiden vapaaehtoista suojelua ja ennallistamista.

Natura 2000 -luontotyyppien inventointeja jatketaan usealla Natura-alueella vuonna 2022. Inventoinnit sisältyvät Helmi-ohjelman metsäisten elinympäristöjen toimiin.

Perinnebiotooppien päivitysinventointia tehtiin alueella vuosina 2016–2021. Inventointeja tehtiin sekä ELY-keskuksen omana työnä, että konsulttityönä. Inventoinneissa etsittiin uusia perinnebiotooppeja, tarkistettiin perinnebiotooppien tilaa ja arvioitiin hoidon tarpeita. Vuonna 2022 Helmi-ohjelman resurssit käytetään kunnostuksiin ja jatkuvan hoidon järjestämiseen perinnebiotooppikohteilla.

Pienvesiteemassa Loimaan Pappisten Isolähteen alueelle laaditaan vuoden 2022 aikana hoitosuunnitelma ja Karvianjoen valuma-alueella käynnistetään pienvesi-inventoinnit puroinventoinneilla.

Kunnostuskohteet 

Helmi-lintuvesikunnostuksissa keskitytään kohteille, jotka on liitetty Natura 2000 -verkostoon lintudirektiivin perusteelle (ns. SPA-alueet). Vuosien 2020–2021 aikana rantaniittykohteita on niitetty yhteensä noin 60 ha alalla Mietoistenlahdella, Viurilanlahdella ja Paimionlahdella. Hoitokalastuksia on tehty Omenajärvellä ja Viurilanlahden vanhoilla jätevedenpuhdistamoaltailla. Vuosi 2022 aloitettiin lintuvesiteemassa hoitokohteiden raivauksilla, kun raivauksia tehtiin rantakohteilla Porin Enäjärvellä Satakunnassa ja Mynämäen Mietoistenlahdella Varsinais-Suomessa. Vuonna 2022 niittoja jatketaan viime vuoden tapaan ja lisäksi ne laajenevat Varsinais-Suomen alueella myös Oukkulanlahden Natura-alueelle ja Satakunnassa Kokemäenjoen suiston Natura-alueelle. Lisäksi jatketaan hoitokalastusta Omenajärven ja Viurilanlahden Natura-alueilla.

Pienvesiteemaan liittyvät kunnostukset alkoivat vuonna 2021, kun Hyyppärän harjualueella aloitettiin kunnostukset. Kunnostuksia jatketaan vuonna 2022 Salon Somerojalle tehtävillä kalataloudellisilla kunnostuksilla.

Perinnebiotooppien kunnostukset aloitettiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella vuonna 2021 ja alueella aidattiin yhteensä 132 hehtaaria perinnemaisemaa. Kunnostuskohteet sijaitsivat Naantalissa, Maskussa, Salossa ja Siikaisissa. Naantalin Lempisaaressa aidattiin iso rantaniittyjä, metsälaitumia, jalopuuhakamaita ja pienialaisia ketoja sisältävä kokonaisuus. Laidunnuksen toivotaan vaikuttavan myönteisesti mm. lähellä elävään uhanalaiseen pikkuapolloperhoseen. Maskun Aitsaaressa aidattiin Natura-alueella sijaitsevia, linnustollisesti tärkeitä merenrantaniittyjä, jotka ovat päässeet ruovikoitumaan. Salon Rekijoen kylälle perustettiin lammaslaitumet monimuotoiselle ja kehityskelpoiselle kohteelle. Siikilässä rakennettiin aitoja maakunnallisesti arvokkaalle perinnebiotooppikohteelle, joka sijaitsee paitsi Natura-alueilla, myös linnustollisesti tärkeällä alueella. Vuonna 2022 perinnebiotooppiteeman puitteissa tehdään uusien kunnostuskohteiden hoitosuunnitelmia ja laajennetaan kunnostuksia arvokkaimmille luontokohteille. Hoidon pariin pyritään saattamaan mahdollisimman monipuolisesti erilaisia perinnebiotooppien luontotyyppejä eri puolilta maakuntia.

Yhteistyö 

Varsinais-Suomen ELY-keskus toimii Helmi-ohjelman puitteissa pääasiassa yksityisomistuksessa olevilla alueilla ja kaikki hoito- ja kunnostustoimet tehdään maanomistajien suostumukseen perustuen.

Lisäksi HELMI-elinympäristöohjelman toimeenpanossa yhteistyö muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa on tärkeää. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella yhteistyötä varten on perustettu mm. METSO-HELMI -yhteistyöryhmä, joissa käsitellään soiden ja metsien suojeluun sekä niiden ennallistamiseen liittyviä yhteistyökysymyksiä. Lisäksi ELY-keskus tekee tiivistä yhteistyötä Metsähallituksen kanssa.

Yhteystiedot

 • Soidensuojelun toteuttaminen: Sari Jaakkola
 • Soiden ennallistaminen: Risto Vilen
 • Lintuvesien kunnostus: Maria Yli-Renko
 • Metsäteema: Risto Vilen
 • Perinnebiotooppien päivitysinventointi, hoitosuunnittelu ja kunnostus: Liina Salonen
 • Pienvedet ja rantaluonto: Anne Lehmijoki ja Iiro Ikonen
 • Lajien ja biotooppien inventointi ja suojelu: Risto Vilen ja Iiro Ikonen

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Sivun lyhytosoite: ymparisto.fi/helmiohjelma/varsinais-suomi-ja-satakunta

Julkaistu 19.4.2021 klo 12.47, päivitetty 12.5.2022 klo 16.37
Julkaistu 27.5.2021 klo 13.57, päivitetty 1.2.2022 klo 14.15