Hyppää pääsisältöön

Helmi-elinympäristöohjelma

Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista.

Helmi-ohjelmassa tartumme Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Teemme vaikuttavia tekoja luonnon monimuotoisuuden hyväksi.

Helmi-ohjelmaa tehdään laajassa yhteistyössä

Helmi-ohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma. Ohjelmaa toteuttavat yhdessä ministeriöiden hallinnonalat sekä kunnat ja järjestöt. Toimia tehdään sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella. Ohjelman toimet perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen.

Lisätietoja

Ohjelmapäällikkö Maaret Väänänen, ympäristöministeriö, luontoympäristöosasto
p. 0295 250 370, etunimi.sukunimi@gov.fi

Julkaisija

Ympäristöministeriö

Helmi-ohjelman toimeenpano - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan Natura-lintuvesiä hoidetaan monipuolisesti. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltuja soita perustetaan suojelualueiksi vapaaehtoisuuteen perustuen. Perinnebiotooppien inventointi on Pohjois-Karjalassa pääosin tehty ja jatkossa keskitytään hoitokohteiden kunnostuksiin.

Helmi-ohjelman painopisteet

Lintuvesien kunnostus

Pohjois-Karjalan Natura-lintuvesiä hoidetaan monipuolisesti. Toistaiseksi toimenpiteet ovat keskittyneet priorisoiduille ykköskohteille, joiden linnustoarvot ovat heikentyneet eniten. Toimenpiteiden vaikutuksia seurataan linnustoselvityksin, joista keskeisimpiä ovat vesilintujen parimäärä- sekä poikuelaskennat.

Lintuvesillä niitetään yksipuolisia ilmaversoiskasvustoja, jotta saadaan lisää avovesi- ja ranta-alueita sekä luodaan samalla mosaiikkimaisuutta maisemaan. Lisäksi yhdellä kohteella testataan niitettyjen rantojen pressutusta, jossa kestopeitteillä tukahdutetaan järviruokokasvustoja yhden kasvukauden ajan. Näin saadaan avointa rantaa kahlaajalinnuille sekä sorsapoikueille.

Lokkilinnuille raivataan luotoja avoimiksi pesimäsaariksi. Ruoppauksia käytetään kaikkein umpeenkasvaneimmilla luhdilla avovesialueiden lisäämiseen ja samassa yhteydessä rakennetaan lokkilinnuille soveliaita avovesialueen ympäröimiä pesimäsaaria.

Hoitokalastustoimenpiteet keskittyvät lintuvesille, jotka ovat kaikkein särkikalavaltaisimmat. Särkikalojen vähentäminen on tarpeellista, koska ne syövät samaa pieneliöravintoa vesilintujen poikasten kanssa, ja siten kilpailevat samasta rajallisesta resurssista.

Soidensuojelun toteutus

Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltuja soita perustetaan suojelualueiksi vapaaehtoisuuteen perustuen. Myös maakuntakaavan suojelualueiksi osoitettuja soita voidaan suojella Helmi-rahoituksella. Suojelua on jo edistetty useilla arvokkailla suokohteilla, esimerkiksi Juuanharjun soilla, Rahesuolla Ilomantsissa ja Luhtapohjanjoen rantasoilla.  Vuonna 2022 tavoitteena oli saada Pohjois-Karjalassa vapaaehtoisen suojelun piiriin 600 hehtaaria.

Lettojen ja pienvesien ennallistaminen

Pohjois-Karjalan lettosoita kartoitettiin Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa LETOT-hankkeessa vuosina 2020–2021. Kartoituksissa koottua tietoa hyödynnetään nyt lettojen ennallistamissuunnittelussa. Ennallistamisilla parannetaan lettoelinympäristöjen tilaa ja letoilla elävän lajiston elinolosuhteita.

Lettojen ennallistamisen rinnalla tavoitteena on parantaa lajistollisesti arvokkaita pienvesi- ja kosteikkoelinympäristöjä, mm. rupiliskon elinympäristöjä ja harsosammallähteiköitä.

Perinnebiotooppien kunnostus

Perinnebiotooppien inventointi on Pohjois-Karjalassa pääosin tehty ja jatkossa keskitytään hoitokohteiden kunnostuksiin. Luonnonsuojelulain tuella aidataan ja kunnostetaan ELY-keskuksen tiedossa olevia arvokkaita, hoidosta pois jääneitä laitumia. Lisäksi ELY-keskus jatkaa niittohoitoa pienialaisilla, lajistoltaan erityisen arvokkailla kohteilla. Lajistollisesti arvokkaisiin uuselinympäristöihin kuuluvilla tienvarsiniityillä on kartoitettu vieraslajiuhkaa ja tehdään tarvittavia torjuntatoimia.   

Helmi-resursseja

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksella oli vuonna 2022 käytettävissään noin 5 henkilötyövuotta Helmi-työtä varten.

Yhteistyö

Pohjois-Karjalan ELY-keskus suunnittelee ja tekee kaikki Helmi-ohjelman puitteissa toteutettavat hoito- ja kunnostustoimet maanomistajien suostumukseen perustuen. 

Helmi-elinympäristöohjelman toimeenpanossa yhteistyö muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa on tärkeää. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen alueella yhteistyötä varten perustetaan METSO-Helmi -yhteistyöryhmä, joissa käsitellään soiden ja metsien suojeluun sekä niiden ennallistamiseen liittyviä yhteistyökysymyksiä.

Yhteystiedot 

Lisätietoja Helmi-toimintaohjelman eri teemoista ja niiden toteutuksesta Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen alueella saat seuraavilta henkilöiltä:

  • Soidensuojelu: Säde Neitola, Santeri Tiainen
  • Lettojen inventointi ja ennallistaminen: Ringa Luostarinen
  • Lintuvesien kunnostus: Harri Kontkanen, Jari Kontiokorpi
  • Perinnebiotooppien päivitysinventointi hoitosuunnittelu ja kunnostus: Sonja Hurskainen, Hilja Kohonen
  • Lähteiden ennallistaminen: Ringa Luostarinen

Henkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Julkaisija

Pohjois-Karjalan ELY-keskus