Hyppää pääsisältöön

Helmi-elinympäristöohjelma

Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista.

Helmi-ohjelmassa tartumme Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Teemme vaikuttavia tekoja luonnon monimuotoisuuden hyväksi.

Helmi-ohjelmaa tehdään laajassa yhteistyössä

Helmi-ohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma. Ohjelmaa toteuttavat yhdessä ministeriöiden hallinnonalat sekä kunnat ja järjestöt. Toimia tehdään sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella. Ohjelman toimet perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen.

Lisätietoja

Ohjelmapäällikkö Maaret Väänänen, ympäristöministeriö, luontoympäristöosasto
p. 0295 250 370, etunimi.sukunimi@gov.fi

Julkaisija

Ympäristöministeriö

Helmi-ohjelman toimeenpano - Etelä-Savo

Etelä-Savon ELY-keskus edistää Helmi-ohjelman toimeenpanoa toimialueellaan.

Ajankohtaista

Painopisteet

Soidensuojelun tavoite Etelä-Savon ELY-keskuksen toimialueella kuluvana vuonna on 200 hehtaaria.  Suojelua on viime vuosina edistetty jo usealla arvokkaalla suokohteella. Etelä-Savo on Suomen vähäsoisimpia maakuntia: suota on yhteensä noin 244 000 hehtaaria, joista yli 80 % on ojitettuja. Suojeltuja soita on noin 7000 ha eli noin 3 % suopinta-alasta (VMI). Valtakunnallisesti merkittäviksi arvioituja, vuosina 2013-2014 kartoitettuja soidensuojelun täydennysehdotuksen (SSTE) kohteita on Etelä-Savossa 46 suokokonaisuutta, noin 3400 hehtaaria. SSTE-kohteiden lisäksi suojellaan kaavojen suojelualuevarauksessa olevia soita ja soidensuojelualueiden laajennuksia. Rehevät korvet ja letot ovat uhanalaisia luontotyyppejä ja niitä toivotaan myös tarjottavan suojeluun. 

Kuva
Lettosuo
Lettosuo © Pirita Oksanen

Lintuvesien hoito- ja kunnostustoimia tehdään kohteilla, joiden vesi- ja rantalinnuston tila on heikentynyt. Toimenpiteillä pyritään puuttumaan varsinkin liiallisen rehevöitymisen aiheuttamaan vesistöjen umpeenkasvuun. Siihen vaikuttavia keinoja ovat mm. pohjapatojen rakentaminen, ruoppaukset, vesikasviniitot ja hoitokalastus. Hoitotoimien tehon arvioimiseksi kohteilla tehdään myös pesimälinnuston seurantaa. Etelä-Savossa toimia tehdään ensivaiheessa viidellä kohteella.

Perinnebiotooppien inventointikierros (2018-2021) on saatu päätökseen ja kartalle on saatu paljon tietoa Etelä-Savon arvokkaista perinnebiotoopeista, niiden uhanalaisista luontotyypeistä ja kasvilajeista. Tällä hetkellä tiedossa on noin 310 perinnebiotooppikohdetta, joista noin puolet on hoidotta tai kokonaan menetetty. Perinnebiotooppien arvot vaativat säilyäkseen jatkuvaa hoitoa, joten inventoinnit palvelevat myös hoitotoimien ohjausta, suunnittelua ja seurantaa. Inventoitujen kohteitten joukosta löytyneille arvokkaimmille ja hoidotta jääneille kohteille suunnitellaan hoidon järjestämistä ja kunnostuksia.

Metsäisten elinympäristöjen hoitotoimia tullaan tekemään lähinnä luonnonsuojelualueilla. Lehtojen ja harjumetsien ominaispiirteitä ja arvokkaan lajiston elinoloja voidaan ylläpitää ja palauttaa mm. ehkäisemällä kuusettumista tai luomalla pienaukkoja valoa vaativille lajeille. Hoitokohteiksi soveltuvia alueita on löytynyt lisää mm. Natura-alueiden inventointien myötä.

Pienvesien, kuten lähteiden ja purojen, tilan arvioinnille ja tilaa parantavien toimien suunnittelulle on suuri tarve Etelä-Savossa. Ennallistamiseen sopivia pienvesikohteita on jonkin verran tiedossa, mutta ennallistamista ja kunnostusta vaativista kohteista kannattaa ottaa yhteyttä ELY-keskukseen.

Kunnostuskohteet

Lintuvesien kunnostustoimet ovat suunnitteilla tai arvioitavana Kangasniemen Pukkiselällä, Pieksämäen Tuomiojärvellä, Kirkko-Surnuilla ja Vehkalammella sekä Rantasalmen Putkilahti-Ruskeaperällä. Lintuvesien kunnostus on pitkäjänteistä ja vaatii monesti aluehallintoviraston luvan.

Inventoitujen perinnebiotooppien joukosta on valittu arvokkaimmat hoidotta jääneet kohteet, joiden kunnostaminen on vielä mielekästä ja joille saadaan sovittua jatkohoito laiduntamalla tai niittämällä. Tällaisia ovat mm. Seppälän kallioketo Rantasalmella ja Poitin niitty Mäntyharjulla. Kunnostukset suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä maanomistajien kanssa, ELY-keskus laatii kunnostussuunnitelman ja etsii kohteille hoitajia. Kunnostustyöt eli muun muassa aidan rakentamis- ja puuston raivaustyöt ELY-keskus tarvittaessa kilpailuttaa ja hankkii urakoitsijalta. Kunnostukset rahoitetaan Helmi-ohjelman puitteissa perustetun uuden tukimuodon myötä. Ensimmäiset kunnostukset on aloitettu vuoden 2022 aikana. 

Kuva
Seppälän kallioketo
Seppälän kallioketo © Markku Heinonen

Mikkelin keskustassa sijaitsevalla Hanhilammen suojelualueella on tehty metsän harvennusta ja poistettu paksua kunttakerrosta. Alueen hoitosuunnitelma on vastikään päivitetty ja hoitotyöt jatkuvat suositulla ulkoilualueella mm. polkujen kulunohjausta suunnittelemalla sekä vieraslajiesiintymien poistamisella. Joillekin puustoisille lajisuojelukohteille on suunniteltu pienimuotoisempia ja -alaisempia hoitotoimia. Helmi-ohjelmakaudella keskitytään varsinkin avointen paahdealueiden eläin- ja kasvilajien elinolojen parantamiseen. Tulevia kunnostuskohteita ovat jalopuumetsiköt. Hoitotoimet näillä kohteilla ovat lähinnä nuoren kuusikon poistoa, jotta valoisuus alueella lisääntyisi. Lisäksi yksi lähdesuon ennallistamissuunnitelma on valmistunut, ja muitakin pienvesien (lähteet, lähdepurot) ennallistamiskohteita on suunnitteilla tai tiedossa.

Lajisuojelu

Lajisuojelussa turvataan uhanalaisten eliölajien esiintymien säilymistä hoitotoimin ja tarvittaessa täydentävin inventoinnein. Helmi-ohjelmakaudella keskitytään varsinkin avointen paahdealueiden ja perinnebiotooppien eläin- ja kasvilajien elinolojen parantamiseen.

Helmi-resursseja

Etelä-Savon ELY-keskuksessa jokaisessa Helmi-teemassa työskentelee määräaikainen teemavastaava.  Helmi-hankintoihin koko valtakunnassa saa apua Etelä-Savon ELY-keskukseen palkatulta henkilöltä.

Helmi-ohjelman edistämiseen liittyviä inventointeja, selvityksiä, suunnittelua ja käytännön toimenpiteitä toteutetaan osin myös ostopalveluina Ostopalveluihin myönnetyt määrärahat turvaavat elinympäristöjen hoitosuunnittelun ja kunnostamisen sekä muun Helmi-teemojen mukaisen toiminnan.

Etelä-Savon ELY-keskus kannustaa kuntia ja järjestöjä hakemaan avustusta arvokkaiden elinympäristöjen kunnostamiseen Kunta- ja Järjestö-HELMI:n avustushaun kautta. Avustuksia myönnetään konkreettisiin ennallistamis-, kunnostus- ja hoitohankkeisiin sekä niitä kiinteästi tukevaan inventointi- ja suunnittelutyöhön Helmi-elinympäristöjen tilan parantamiseksi. Avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät, ja muut kuntaomisteiset toimijat, yhdistykset, säätiöt, yhteisten vesialueiden osakaskunnat sekä näiden yhteenliittymät eli kalatalousalueet. Hakijat voivat myös tehdä yhteishankkeita. Lopullisen päätöksen tuettavista hankkeista tekee Uudenmaan ELY-keskus.

Yhteistyö

Helmi-elinympäristöohjelman toimeenpanossa yhteistyö muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa on tärkeää. Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella yhteistyötä varten on perustettu Helmi-yhteistyöryhmä, joka yhdistettiin jo aiemmin toimineeseen METSO-yhteistyöryhmään. Yhteistyöryhmän tehtävänä on edistää Helmi-ohjelman toteutusta, parantaa tiedonkulkua sekä pohtia muita elinympäristöjen ennallistamiseen ja suojelun toteutukseen liittyviä kysymyksiä alueellaan. Yhteistyöryhmään on kutsuttu mukaan keskeiset alueelliset järjestöt ja toimijat sekä maakuntien ja kuntien edustus.

Yhteistyöryhmän tehtävänä on myös suunnitella ja ehdottaa Helmi-keskittymien perustamista, joilla toteutetaan luonnon tilaa parantavia toimia laajassa yhteistyössä ja tehtävät kunnostus- ja hoitotoimet kohdennetaan laajoiksi kokonaisuuksiksi.

Perinnebiotooppiasioissa yhteistyötä on jo vuosien ajan tehty ELY-keskuksen, Metsähallituksen sekä Maa- ja kotitalousnaisten kesken. Vuoden 2022 aikana muodostettiin laajempi alueellinen yhteistyöryhmä perinnebiotooppiasioille. Yhteistyöryhmän tehtävänä on tiedonvälityksen parantaminen eri tahojen välillä.   

Lisäksi Metsähallitus ja ELY-keskus ovat toisiinsa yhteydessä luonnonsuojeluhankkeiden toteutus- ja työnjakoasioissa.

Yhteystiedot

Lisätietoja Helmi-ohjelman eri teemoista ja niiden toteutuksesta Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella saat seuraavilta henkilöiltä:

  • Soidensuojelu: Tiina Hämäläinen
  • Lintuvedet: Mari Oja
  • Perinnebiotoopit: Hanna Huovinen
  • Metsäiset elinympäristöt, Yhteistoimintaryhmä, Helmi-koordinointi: Minna Kosonen
  • Lajien ja biotooppien inventointi ja suojelu: Marika Lax
  • Henkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Katso myös

Julkaisija

Etelä-Savon ELY-keskus