Hyppää pääsisältöön

Helmi-elinympäristöohjelma

Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista.

Helmi-ohjelmassa tartumme Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Teemme vaikuttavia tekoja luonnon monimuotoisuuden hyväksi.

Helmi-ohjelmaa tehdään laajassa yhteistyössä

Helmi-ohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma. Ohjelmaa toteuttavat yhdessä ministeriöiden hallinnonalat sekä kunnat ja järjestöt. Toimia tehdään sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella. Ohjelman toimet perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen.

Lisätietoja

Ohjelmapäällikkö Maaret Väänänen, ympäristöministeriö, luontoympäristöosasto
p. 0295 250 370, etunimi.sukunimi@gov.fi

Julkaisija

Ympäristöministeriö

Helmi-ohjelman toimeenpano – Kanta- ja Päijät-Häme

Hämeen ELY-keskus edistää Helmi-ohjelman toimeenpanoa Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä.
Kuva
Syksyinen järvimaisema, auringon lasku, kaislikkoa, lehdetöntä koivun oksistoa, vastarannalla metsikköä
Auringonlasku Tammelan Pehkijärvellä. © Hannu Sillanpää

Ajankohtaista

Painopisteet

Hämeen ELY-keskuksen alueella Helmi-elinympäristöohjelman painopisteinä ovat Helmi-ohjelman alkuvuosina olleet metsäisten elinympäristöjen ja perinnebiotooppien hoidon suunnittelu ja toteutus sekä lintuvesien tilan parantamiseen tähtäävät toimet.

Soidensuojelun vuositavoite Hämeessä on 150 hehtaaria. Soidensuojelussa pääpaino on soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteissa, ja keskiössä ovat pienialaiset, rehevät ja monimuotoisuuden kannalta merkittävät kohteet. Vuosien 2022–23 aikana Hämeessä kartoitetaan myös arvokkaita, pienialaisia suojelemattomia yksityismaiden lettosoita.

Metsäisten elinympäristöjen inventoinneissa ja kunnostuksissa painopiste on tänä vuonna luontotyyppien suojelualueissa (pähkinä- ja lehmuslehtoja), muissa suojelluissa lehtokohteissa, harjumetsissä, hämeenkylmänkukan kasvupaikoilla sekä valkoselkätikkakohteissa. Hämeen ELY-keskus jatkaa metsäisten kohteiden hoidon suunnittelua vuoden 2023 aikana, ja osassa kohteita toteutetaan muun muassa alikasvoskuusen poistoa ja muita raivauksia.

Arvokkaiden lintuvesikohteiden hoidon suunnittelu ja toteutus etenee tällä hetkellä rivakasti Hämeen ELY-keskuksessa. Kutajärven Natura-alueella (Hollola) on käynnistetty hoitokalastus, jonka toteuttaa Päijät-Hämeen kalatalouskeskus. Kutajärven alueella jatketaan myös linnustoseurantoja. Isommista lintuvesikunnostuksista on tarkoitus saada edistettyä ruoppausten suunnittelua ja toteutusta Ansionjärven (Hausjärvi) ja Pehkijärven (Tammela) lintuvesikohteilla. 

Vuonna 2023 seurataan aiemmin kunnostettujen perinnebiotooppien tilaa sekä suunnitellaan tulevia toimia. Tavoitteena on saada toteutettua niittoja ja raivauksia useilla arvokkailla kohteilla.

Tänä vuonna Hämeessä käynnistyy myös uusi, pienvesiin (purot, lähteet) keskittyvä Helmi-teema tilannetiedon kokoamisella ja kunnostustarpeiden kartoituksella.

Kunnostuskohteet

Kutajärven alue Hollolassa on yksi merkittävimmistä Hämeen ELY-keskuksen toimialueen Natura-lintuvesikohteista. Kutajärven hoitokalastuksen tavoitteena on poistaa järvestä kalastoa, joka kilpailee ravinnosta vesilintujen poikasten kanssa. Kutajärven hoitokalastus toteutetaan syöttökatiskoilla ja se on teknisesti vaativaa, koska järvi on matala ja vesikasvillisuus on runsasta.  Ensimmäisenä hoitokalastusvuonna 2022 saalista saatiin noin 4000 kiloa. Saalislajit olivat lahna, särki, pasuri, suutari, sorva, ahven, kiiski ja ruutana. Kutajärven hoitokalastusta on tarkoitus jatkaa tänä vuonna. Isommista lintuvesikunnostuksista on tarkoitus saada edistettyä ruoppausten toteutusta Ansionjärven (Hausjärvi) ja Pehkijärven (Tammela) lintuvesikohteilla. 

Hämeen ensimmäiset toteutuneet kunnostuskohteet ovat olleet arvokkaita perinnebiotooppeja, jotka ovat olleet jo jonkin aikaa ilman hoitoa. Helmi-ohjelmassa on tehty toimia, joiden tavoitteena on mahdollistaa laidunnuksen uudelleen aloitus kohteella. Käytännössä on tilattu aitamateriaaleja, aitausurakointia ja eläimille vaarallisten puiden poistoa, jotta alue olisi kunnossa laiduntavia eläimiä varten. Helmi-ohjelmassa toteutetun peruskunnostuksen jälkeen alueen laidunnuksesta vastaa yksityinen laidunyrittäjä seuraavat viisi vuotta ympäristösopimuksen ehtojen mukaisesti. Kohteet sijaitsevat Tammelassa, Forssassa, Hattulassa, Hämeenlinnassa ja Asikkalassa. Kohteilla on huomattavia perinnebiotooppiluontotyyppejä ja lajeja. 

Lisäksi Hämeen Helmi-ohjelmassa on tähän mennessä järjestetty muunlaista perinnebiotooppikunnostusta yhteensä 13 arvokkaalle kohteelle. Kohteet ovat laidunnukseen liian pieniä, mutta niillä on kuitenkin huomattavia perinnebiotooppi- ja lajistoarvoja. Kohteet sijaitsevat usean kunnan alueella ja molemmissa Hämeen maakunnissa. Toimenpiteet näillä kohteilla ovat niitto, raivaus ja uhanalaisten lajien seuranta. Toimenpiteet toteutetaan suurimmaksi osaksi loppukesästä, niittykasvien siemenien kypsyttyä.

Jatkossa Hämeen ELY-keskuksen Helmi-ohjelman toimia on tarkoitus laajentaa pienvesiin ja rantaluontoon, ja suunnitteilla on esimerkiksi muutamien luonnontilaisten hiekkarantojen kunnostus- ja raivaustoimia Päijät-Hämeessä.

Lajisuojelu

Helmi-ohjelmassa inventoidaan ja hoidetaan erittäin uhanalaisen hämeenkylmänkukan kasvupaikkoja Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan alueella. Kasvupaikoilta poistetaan varjostavia kuusia ja tarpeen mukaan raivataan muutakin puustoa. Näillä hoitotoimilla luodaan valoa tarvitsevalle kevätkukkijalle olosuhteet, jotka auttavat sitä kilpailussa muun kasvillisuuden kanssa. Monet kylmänkukan kasvupaikoista ovat tällä hetkellä niin umpeenkasvaneita ja varjoisia, että laji on vaarassa hävitä niistä kokonaan.

Kuva
Hämeenkylmänkukka, kukassa on liilat terälehdet ja kukan keskiosassa olevat keltaiset heteet
Hämeenkylmänkukka © Mika Kalliovirta

Helmi-resursseja

Hämeen ELY-keskuksella on käytettävissään seitsemän henkilötyövuotta Helmi-työtä varten. Luonnonhoitotöiden ja lajistoselvitysten ostopalveluihin on käytettävissä merkittävä rahoitus vuonna 2023. 

Yhteistyö

HELMI-elinympäristöohjelman toimeenpanossa yhteistyö muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa on tärkeää. Hämeen ELY-keskuksen toimialueella perustetaan yhteistyötä varten alueellinen Helmi-yhteistyöryhmä vuoden 2023 aikana. Aiemmin on jo tiivistetty yhteistyötä esimerkiksi Suomen metsäkeskuksen kanssa, ja Hämeen ELY-keskus tekee metsäkeskuksen kanssa yhteistyötä Lehtohelmet-hankkeessa. Metsäkeskuksen hankkeen tavoitteena on tehdä sekä talousmetsä- että suojelulehdoissa konkreettisia luonnonhoidollisia toimenpiteitä. Perinnebiotooppien asioita varten on myös tarkoituksena perustaa laajapohjainen alueellinen yhteistyöryhmä vuoden 2023 aikana.

Metsähallitus ja ELY-keskus keskustelevat säännöllisesti työnjaosta ja muista ajankohtaisista asioista Helmi-ohjelmaan liittyen.

Yhteystiedot

Lisätietoja HELMI-toimintaohjelman eri teemoista ja niiden toteutuksesta Hämeen ELY-keskuksen alueella saat seuraavilta henkilöiltä: 

 • Lintuvesien kunnostus
  Hannu Sillanpää, hannu.sillanpaa@ely-keskus.fi
  Riitta Ryömä, riitta.ryoma@ely-keskus.fi
   
 • Metsäteema
  Hannu Sillanpää, hannu.sillanpaa@ely-keskus.fi (tikkakohteet)
  Mika Kalliovirta, mika.kalliovirta@ely-keskus.fi (lehtojen ja luontotyyppikohteiden hoito)
  Heini Karvinen, heini.karvinen@ely-keskus.fi
   
 • Perinnebiotooppiteema
  Aura Tuominen, aura-tuominen@ely-keskus.fi
  Riitta Ryömä, riitta.ryoma@ely-keskus.fi
  Sari Salonen, sari.salonen@ely-keskus.fi
   
 • Luonnonsuojelun toteutus
  Petri Pohjonen, petri.pohjonen@ely-keskus.fi
  Soile Hiitola, soile.hiitola@ely-keskus.fi
   
 • Lettoselvitys
  Anna Isotalo, anna.isotalo@ely-keskus.fi
   
 • Pienvesiteema
  Eeva Pudas, eeva.pudas@ely-keskus.fi

Katso myös

Julkaisija

Hämeen ELY-keskus