Hyppää pääsisältöön

Helmi-elinympäristöohjelma

Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista.

Helmi-ohjelmassa tartumme Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Teemme vaikuttavia tekoja luonnon monimuotoisuuden hyväksi.

Helmi-ohjelmaa tehdään laajassa yhteistyössä

Helmi-ohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma. Ohjelmaa toteuttavat yhdessä ministeriöiden hallinnonalat sekä kunnat ja järjestöt. Toimia tehdään sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella. Ohjelman toimet perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen.

Lisätietoja

Ohjelmapäällikkö Maaret Väänänen, ympäristöministeriö, luontoympäristöosasto
p. 0295 250 370, etunimi.sukunimi@gov.fi

Julkaisija

Ympäristöministeriö

Helmi-ohjelman toimeenpano - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Varsinais-Suomen ELY-keskus edistää Helmi-ohjelman toimeenpanoa kahden maakunnan alueella Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa
Kuva
Lampaita lepäilee laidunmailla mäntyjen alla.
Lampaat lepäämässä laitumella mäntyjen alla. © Hanna Hakamäki

Uusimmat tiedotteet:

Painopisteet

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella Helmi-elinympäristöohjelman painopisteenä ovat vuonna 2023 lintuvedet, perinnebiotoopit, pienvedet, metsäiset elinympäristöt ja suot. 

Lintuvesikohteiden inventointeja tehdään vuonna 2023 yhdellä kohteella ja aiemmin aloitettujen kohteiden hoitotoimia jatketaan.  Hoitotoimien painopiste on rannikon merenrantaniittykohteilla, jotka ovat tärkeitä elinympäristöjä mm. uhanalaisille kahlaajille. Suunnittelun painopisteenä on puolestaan alueen järvikohteet, joissa kunnostustoimet edellyttävät vesilain mukaista lupaa aluehallintovirastosta. 

Soidensuojelussa keskitytään erityisesti soidensuojelun täydennysesityksen kohteisiin, joita Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella on yhteensä lähes 6 000 hehtaaria. Lisäksi Helmi-ohjelmassa voidaan suojella maakuntakaavassa esitettyjä suojelukohteita (SL/S-merkinnät), suojelualueisiin rajautuvia soita sekä muita arvokkaita soita. Tavoitteena on muodostaa vesitaloudellisesti yhtenäisiä kokonaisuuksia, joten myös soiden ennallistamismahdollisuudet otetaan huomioon. Erityisen arvokkaita ovat alueet, joissa Helmi-suohon yhdistyy suojelunarvoisia metsiä. Koko Helmi-ohjelman aikana Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella on suojeltu runsaat 700 hehtaaria Helmi-soita, joista vuoden 2022 aikana suojeltiin yhteensä 200 hehtaaria. Vuonna 2022 Helmi-ohjelman suokohteiden ennallistuksia suunniteltiin seitsemällä eri suokohteella, joiden pinta-ala on yhteensä noin 160 hehtaaria. Kohteiden käytännön ennallistamistoimet alkavat vuoden 2023 aikana. Osa suunnitelluista suokohteista toteutetaan Kunta- ja Järjestö-Helmi -hankkeina.

Osana Helmi-soidensuojelua ELY-keskus on tehnyt lettoinventointeja Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa LETOT-hankkeessa. Vuosina 2021 ja 2022 inventointeja tehtiin Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla noin 200 kohteella ja lähes 1 200 hehtaarin alalla. Hankkeen tavoitteena on saada nykyistä parempi käsitys äärimmäisen uhanalaisten lettojen määrästä, niiden alueellisesta esiintymisestä sekä luonnontilasta. Lisäksi kootaan tietoa maakuntien lettojen suojelutilanteesta sekä niiden ennallistamis- ja hoitotarpeista. Vuonna 2022 edistettiin kohteiden vapaaehtoista suojelua ja ennallistamista. 

Metsäkohteiden luonnonhoitoa on suunniteltu vuoden 2022 aikana noin 9 hehtaarin alalle ja näiden kohteiden kunnostus aloitetaan vuoden 2023 aikana. Metsäteemassa hoitotoimien painopisteenä on jalopuukohteiden kunnostukset.

Kuva
Valkoinen hevonen metsäisellä laitumella.
© Hanna Hakamäki

Perinnebiotooppien päivitysinventointia tehtiin alueella vuosina 2016–2021. Inventointeja tehtiin sekä ELY-keskuksen omana työnä, että konsulttityönä. Inventoinneissa etsittiin uusia perinnebiotooppeja, tarkistettiin perinnebiotooppien tilaa ja arvioitiin hoidon tarpeita. Vuoden 2022 tapaan Helmi-ohjelman resurssit käytetään vuonna 2023 kunnostuksiin ja jatkuvan hoidon järjestämiseen perinnebiotooppikohteilla. 

Pienvesi- ja rantaluontoteema käynnistettiin keväällä 2022 ja vuoden aikana mm. inventoitiin 60 kilometriä puroja, useita lähteitä sekä hiekkaranta. Yyterinniemen ranta-alueiden monikäyttösuunnittelu oli teeman suurin projekti, ja valmiita suunnitelmia päästään käymään läpi kevään 2023 aikana. Suunnitelmia hyödynnetään alueen kunnostusten toteutuksessa.   

Kunnostuskohteet 

Helmi-lintuvesikunnostuksissa keskitytään kohteille, jotka on liitetty Natura 2000 -verkostoon lintudirektiivin perusteelle (ns. SPA-alueet). Vuosien 2020–2023 aikana rantaniittykohteita on niitetty yhteensä noin 60 ha alalla Mietoistenlahdella, Viurilanlahdella ja Paimionlahdella. Hoitokalastuksia on tehty Omenajärvellä ja Viurilanlahden vanhoilla jätevedenpuhdistamoaltailla. Vuoden 2022 aikana tehtiin raivauksia rantakohteilla Porin Enäjärvellä Satakunnassa ja Mynämäen Mietoistenlahdella Varsinais-Suomessa. Vuonna 2023 niittoja jatketaan edellisvuosien tapaan. Vesilain mukaista lupaa vaativien kunnostusten luvitusprosessit aloitetaan vuoden 2023 aikana.  

Perinnebiotooppien kunnostukset aloitettiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella vuonna 2021 ja alueella aidattiin yhteensä 132 hehtaaria perinnemaisemaa. Kunnostuskohteet sijaitsivat Naantalissa, Maskussa, Salossa ja Siikaisissa. Naantalin Lempisaaressa aidattiin iso rantaniittyjä, metsälaitumia, jalopuuhakamaita ja pienialaisia ketoja sisältävä kokonaisuus. Laidunnuksen toivotaan vaikuttavan myönteisesti mm. lähellä elävään uhanalaiseen pikkuapolloperhoseen. Maskun Aitsaaressa aidattiin Natura-alueella sijaitsevia, linnustollisesti tärkeitä merenrantaniittyjä, jotka ovat päässeet ruovikoitumaan. Salon Rekijoen kylälle perustettiin lammaslaitumet monimuotoiselle ja kehityskelpoiselle kohteelle. Siikilässä rakennettiin aitoja maakunnallisesti arvokkaalle perinnebiotooppikohteelle, joka sijaitsee paitsi Natura-alueilla, myös linnustollisesti tärkeällä alueella.

Kuva
Ström i skogen.
© Risto Vilen

Vuoden 2022 aikana uusia lammaslaitumia tehtiin esimerkiksi Salon seudulla kahdelle jokivarren niitylle sekä saarikohteelle Kemiönsaaren saaristossa. Aidatut kohteet sijaitsevat lähellä arvokkaita perinnebiotooppeja ja laajentavat näin jo olemassa olevaa perinnebiotoppien verkostoa. Lammaslaitumien aitoja on suunniteltu ja rahoitettu yhteistyössä myös Riistakeskuksen kanssa. 

Uhanalaisten lajien, kuten pikkuapolloperhosen, seljakämmekän ja laukkaneilikkan elinympäristöjen hoitoa rahoitettiin saaristossa ja Vakka-Suomessa. Taalintehtaalle puolestaan perustettiin monimuotoisuuspuisto, jossa parannettiin usean uhanalaisen ja erityisesti suojellun hyönteislajin elinolosuhteita. Monimuotoisuuspuiston hoitotoimia jatketaan vielä vuoden 2023 aikana. Perinnebiotooppien hoitoa, kuten laidunnusta, niittoa tai raivausta, rahoitettiin myös Raumalla, Paimiossa ja Maskun alueilla. Vuonna 2023 perinnebiotooppiteeman puitteissa tehdään uusien kunnostuskohteiden hoitosuunnitelmia ja laajennetaan kunnostuksia arvokkaimmille luontokohteille. Hoidon pariin pyritään saattamaan mahdollisimman monipuolisesti erilaisia perinnebiotooppien luontotyyppejä eri puolilta maakuntia.

Helmi-resursseja 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksella on käytettävissään 9,5 henkilötyövuotta Helmi-työtä varten. Ostopalveluihin on hyvin rahoitusta tarjolla.

Yhteistyö

Varsinais-Suomen ELY-keskus toimii Helmi-ohjelman puitteissa pääasiassa yksityisomistuksessa olevilla alueilla ja kaikki hoito- ja kunnostustoimet tehdään maanomistajien suostumukseen perustuen.

Lisäksi HELMI-elinympäristöohjelman toimeenpanossa yhteistyö muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa on tärkeää. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella perustettiin vuonna 2022 Helmi-ohjelman alueellinen yhteistyöryhmä, jossa on mukana toiminta-alueen sidosryhmiä. Perinnebiotoopeille perustettiin oma alueellinen yhteistyöryhmänsä yhdessä ELY-keskuksen ympäristö- ja elinkeinot-vastuualueiden kanssa. Lisäksi ELY-keskus tekee tiivistä yhteistyötä Metsähallituksen kanssa kunnostusten suunnittelussa ja toteutuksessa.

Yhteystiedot

Lisätietoja HELMI-toimintaohjelman eri teemoista ja niiden toteutuksesta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella saat seuraavilta henkilöiltä:

  • Soidensuojelun toteuttaminen: Sari Jaakkola 
  • Soiden ennallistaminen: Risto Vilen 
  • Lintuvesien kunnostus: Maria Yli-Renko 
  • Metsäteema: Risto Vilen 
  • Perinnebiotooppien päivitysinventointi, hoitosuunnittelu ja kunnostus: Liina Salonen 
  • Pienvedet ja rantaluonto: Roosa Kemppi 
  • Lajien ja biotooppien inventointi ja suojelu: Risto Vilen ja Iiro Ikonen 

Katso myös:

Aiemmat tiedotteet:

Julkaisija

Varsinais-Suomen ELY-keskus