Hyppää pääsisältöön

Helmi-elinympäristöohjelma

Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista.

Helmi-ohjelmassa tartumme Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Teemme vaikuttavia tekoja luonnon monimuotoisuuden hyväksi.

Helmi-ohjelmaa tehdään laajassa yhteistyössä

Helmi-ohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma. Ohjelmaa toteuttavat yhdessä ministeriöiden hallinnonalat sekä kunnat ja järjestöt. Toimia tehdään sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella. Ohjelman toimet perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen.

Lisätietoja

Ohjelmapäällikkö Maaret Väänänen, ympäristöministeriö, luontoympäristöosasto
p. 0295 250 370, etunimi.sukunimi@gov.fi

Julkaisija

Ympäristöministeriö

Helmi-ohjelman toimeenpano - Keski-Suomi

Keski-Suomen ELY-keskus edistää Helmi-ohjelman toimeenpanoa Keski-Suomen alueella.
Kuva
Perinnebiotoopin kunnostustyömaa Jämsä
Perinnebiotoopin kunnostustyömaa Jämsä © Jukka Mattlar

Ajankohtaista

Painopisteet

Soiden lisäsuojelu on Keski-Suomessa merkittävä mahdollisuus luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Vuoden 2023 aikana Keski-Suomessa on tavoitteena saada uusia soita suojeluun noin 400 hehtaaria. Helmi-ohjelman rahaa voidaan käyttää etenkin soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteiden ja maakuntakaavan suojelualueiksi osoitettujen soiden suojeluun ja myöskin muiden alueellisesti arvokkaiden suoalueiden suojeluun. Suojelu on maanomistajille vapaaehtoista ja suojelun aiheuttamat taloudelliset menetykset korvataan.

Soiden suojelun lisäksi Helmi-ohjelman rahoituksella selvitetään uhanalaisimpiin suotyyppeihin kuuluvien runsasravinteisten lettosoiden tilannetta. Aikanaan tehtyjen peltojen raivausten ja ojitusten takia lettoja on jäljellä vain pieni murto-osa alkuperäisestä, ja jäljellä olevien lettojen osalta tiedot ovat hyvin puutteellisia. Lettojen esiintymistä sekä niiden suojelun mahdollisuuksia ja ennallistamisen tarvetta kartoitetaan maastossa koko Keski-Suomen alueella.

Keski-Suomen ELY-keskuksen vastuulla olevilla Helmi-ohjelman lintuvesikohteilla jatketaan hoito- ja kunnostustoimien toteuttamista edellisvuosina valmistuneiden toimenpidesuunnitelmien pohjalta. Kunnostusten vaikutusten seuraamiseksi tehdään linnusto- ja muita selvityksiä. Lisäksi aloitetaan seuraavien kunnostuskohteiden suunnittelua.

Perinnebiotoopit kartoitettiin Keski-Suomessa laajasti vuosina 2017–22. ELY-keskuksen ja Metsähallituksen maastokartoitukset ulottuivat noin 300 kohteelle, mikä kattaa noin 70 % kaikista valtionhallinnon tiedossa olevista kohteista. Kartoituksia jatketaan vielä sellaisilla kohteilla, joille suunnitellaan kunnostustoimia. Kunnostettavaksi pyritään löytämään kohteita, joita ei tällä hetkellä hoideta, mutta hoito sopisi maanomistajan tavoitteisiin. Perinnebiotoopit säilyttävät luonteensa vain, jos niitä hoidetaan säännöllisesti.

Metsäisten elinympäristöjen osalta Keski-Suomessa keskitytään eritoten lehtojen ja lehmusmetsiköiden luonnonhoitoon. Näitä metsiä uhkaa usein kuusettuminen. Kuusi kilpailee arvokkaiden jalopuiden kanssa, vähentää valoa metsän pohjalta ja happamoittaa maaperää neulaskarikkeellaan. Tämä heikentää monien lehtokasvien kasvua, mikä taas edelleen vähentää näistä kasvilajeista riippuvaisten eliöiden menestymistä. Kuusen poistolla pystytäänkin tehokkaasti ylläpitämään lehtolajiston rikkautta. Lisäksi metsäisissä elinympäristöissä on tarvetta torjua vieraslajeja, kuten jättipalsamia ja lupiinia. Luonnonhoitotoimia kohdistetaan myös arvokkaille lajistokohteille.

Vuonna 2023 pienvesi- ja rantaluonto –teemassa tavoitteena on kunnostaa useita purokohteita sekä ennallistaa vedenottoon käytetty lähde ja umpeenkasvanut hiekkaranta. Teeman työt aloitettiin vuonna 2022 inventoinneilla ja kunnostussuunnittelulla. Inventointia ja suunnittelua jatketaan kunnostustöiden ohessa tuleville vuosille. Pienvesien ja rantaluonnon kunnostuksella tuetaan ensisijaisesti pienvesien ja rantaluonnon monimuotoisuutta, joiden tila on heikentynyt esimerkiksi maankäytön muutosten ja vesirakentamisen seurauksena. Pienvesillä tarkoitetaan puroja ja noroja, lampia, lähteikköjä ja lähteitä sekä rantojen osalta esimerkiksi hiekkarantoja. Tarkoitus on keskittyä etenkin puroihin. Purojen luonnontilaan on vaikuttanut etenkin uiton ja peruskuivatuksen aikainen perkaus.
 

Kunnostuskohteet

Lintuvesillä jatketaan toimenpiteitä kohteilla, joilla on valmis toimenpidesuunnitelma. Lintuvesien kunnostus on usein monivaiheinen prosessi, jolloin yhden kohteen kunnostus jaksottuu usealle vuodelle tai sisältää useampana peräkkäisenä vuotena toistuvia hoitotoimia, kuten hoitokalastus ja vesikasvillisuuden niitto.

Perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon Helmi-ohjelman puitteissa on perustettu uusi tukijärjestelmä, joka käynnistyi vuonna 2021. Keski-Suomessa tuella on toistaiseksi toteutettu laidunten aitaamisia, niittoa, nuoren puuston raivausta ja haitallisten vieraslajien kitkentää. Järjestelmän perusajatuksena on, että ELY-keskus järjestää kohteelle tarpeellisiksi katsottuja ja maanomistajan kanssa sovittuja kunnostus- tai hoitotoimia.

Metsäisissä elinympäristöissä hoitotarve on ilmeinen. Vuosina 2020–2022 inventoiduista kohteista lähes 70 % on ilmennyt hoitotarvetta. Helmi-ohjelman töiden painopiste onkin siirretty inventoinneista hoitokohteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Kohteiden toteutuksesta on jo kertynyt hyviä kokemuksia ja toimivia yhteistyömalleja. Luonnonhoitotoimet ovat maanomistajalle ilmaisia ja niihin suostuminen on vapaaehtoista. ELY-keskus on yhteydessä maanomistajiin, joiden mailla sijaitsee potentiaalisia hoitokohteita. Mahdolliset hoitotoimet suunnitellaan ja toteutetaan maanomistajan suostumuksella. Hoidettavien metsäalueiden koko vaihtelee muutamasta aarista muutamaan hehtaariin. Hoitotoimia pyritään keskittämään alueille, joilla sijaitsee useita luonnonhoitokohteita lähellä toisiaan tai joiden lähelle on tulossa metsätaloushakkuita.

Lajisuojelu

Helmi-ohjelma auttaa uhanalaisten lajien tilannetta, kun niille sopivia elinympäristöjä saadaan hoidon ja kunnostuksen piiriin. Rahoitusta voidaan kohdentaa kohteille, joiden hoidon tarve nousee ensisijaisesti jonkin uhanalaisen lajin ahdingosta. Hoitotoimia tehdään Keski-Suomessa muun muassa uhanalaisen kätköpään esiintymäpaikalla Joutsassa. Kätköpää on pienikokoinen kovakuoriaislaji, joka vaatii paahteista ja hiekkaista paikkaa, jossa kasvaa huopakeltanoa. Joutsan paikkaa uhkaava umpeenkasvu estetään Helmi-ohjelmassa karikkeen poistolla, kitkemisellä ja niitolla. Hoitotoimia on suunnitteilla myös mm. valkoselkätikan elinympäristöihin ja harjurinteillä kasvavan kangasvuokon esiintymille.

Helmi-resursseja

Keski-Suomen ELY-keskukselle on vuodelle 2023 myönnetty 7,2 henkilötyövuotta Helmi-ohjelman toimeenpanoa varten. Lisäksi on käytettävissä määrärahaa luonnonsuojelualueiden perustamisesta maanomistajille maksettaviin korvauksiin sekä kunnostus- ja hoitotöiden hankkimiseen.

Yhteistyö

Helmi-ohjelmaa koordinoivat Keski-Suomessa ELY-keskus ja Metsähallitus, mutta toteutukseen osallistuu monia muitakin toimijoita. Yhteistyötä rakentaa ja tiedonkulkua edistää Keski-Suomen alueellinen Helmi-yhteistyöryhmä, joka aloitti toimintansa vuonna 2022. Sen rinnalla aloitti samana vuonna myös erillinen perinnebiotooppien hoidon alueellinen yhteistyöryhmä.

Yhteystiedot

Lisätietoja Helmi-ohjelman eri teemoista ja niiden toteutuksesta Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella saat seuraavilta henkilöiltä:

Suojeltavien soiden hankinta: Jouni Leminen, jouni.leminen@ely-keskus.fi, 0295 024 664

Lintuvesien kunnostus: Kristiina Nyholm, kristiina.nyholm@ely-keskus.fi, 0295 024 194

Perinnebiotooppien kunnostus: Jukka Mattlar, jukka.mattlar@ely-keskus.fi, 0295 024 552

Metsien luonnonhoito: Jutta Sorsa, jutta.sorsa@ely-keskus.fi, 0295 024 796

Pienvedet ja rantaluonto: Jaakko Mattila, jaakko.j.mattila@ely-keskus.fi, 0295 024 002

Soiden ennallistaminen ja vesien palautus suojeltaville soille:
Johanna Hallman, johanna.hallman@ely-keskus.fi, 0295 024 733

Lajien ja biotooppien inventointi ja suojelu:
Johanna Hallman, johanna.hallman@ely-keskus.fi, 0295 024 733

 

Aiemmat tiedotteet

Katso myös:
Helmi-ohjelma

Julkaisija

Keski-Suomen ELY-keskus