Hyppää pääsisältöön

Helmi-elinympäristöohjelma

Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista.

Helmi-ohjelmassa tartumme Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Teemme vaikuttavia tekoja luonnon monimuotoisuuden hyväksi.

Helmi-ohjelmaa tehdään laajassa yhteistyössä

Helmi-ohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma. Ohjelmaa toteuttavat yhdessä ministeriöiden hallinnonalat sekä kunnat ja järjestöt. Toimia tehdään sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella. Ohjelman toimet perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen.

Lisätietoja

Ohjelmapäällikkö Maaret Väänänen, ympäristöministeriö, luontoympäristöosasto
p. 0295 250 370, etunimi.sukunimi@gov.fi

Julkaisija

Ympäristöministeriö

Helmi-ohjelman toimeenpano - Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus edistää Helmi-ohjelman toimeenpanoa Pohjois-Pohjanmaan alueella.
Kuva
Mustapyrstökuiri ruohikossa.
Mustapyrstökuiri © Jorma Pessa

Ajankohtaista

Painopisteet

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella HELMI-elinympäristöohjelman painopiste on heikentyneiden elinympäristöjen kunnostus- ja hoitoimenpiteiden käynnistäminen uusilla työkohteilla vuonna 2022. Lisäksi pääosalla vuonna 2021 kunnostetuista kohteista Helmi-tavoitteiden toteutumista edistetään jatkuvan hoidon toimenpiteillä. Kunnostustyöt aloitetaan 21 kohteella ja hoitotöitä jatketaan 19 kohteella. Kunnostus- ja hoitokohteiden määrä tulee edelleen kasvamaan Helmi-ohjelman aikana, kun kohteiden inventointia ja suunnittelua jatketaan vuonna 2022 ja kunnostuksiin liittyvät sopimukset maanomistajien kanssa solmitaan.

Vuonna 2020 käynnistyneet lintuvesien päivitysinventoinnit saadaan tänä vuonna päätökseen. Inventoinnit tehdään kolmella Kuusamon lintuvesikohteella, jotka sisältävät viisi erillistä järveä. Akionlahden pesivä ja muutolla levähtävä linnusto inventoidaan osana pienpetojen tehopyynnin vaikutusten seurantaa. Hoito- ja kunnostustoimenpiteet aloitetaan seitsemällä kohteella ja töitä jatketaan viidellä kohteella. Lisäksi kahdella lintuvesikohteella suunnittelua tehdään yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Painopiste on rannikon lintuvesikohteilla, jotka ovat hyvin tärkeitä monille uhanalaisille lintulajeille sekä pesintä- että muutonaikaisina levähdysalueina.

Tavoitteena on saada perinnebiotooppien päivitysinventoinnit päätökseen kuluvan vuoden aikana. Valmistuneiden hoitosuunnitelmien perusteella aloitetaan hoito- ja kunnostustyöt 8–12 perinnebiotooppikohteella ja hoitoa jatketaan kahdeksalla kohteella. Hoitosuunnittelua jatketaan päivitysinventointien tulosten perusteella ja tavoitteena on aloittaa uusien kohteiden kunnostus vuonna 2023. Alkukunnostuksen lisäksi 5–10 kohdetta aidataan laidunnusta varten.

Pienvesiin ja rantaluontoon liittyviä inventointeja jatketaan laajasti vuoden 2022 aikana. Rannikkoalueella inventoidaan noin 20 merenrantaniitty-, hiekkaranta- ja dyynikohdetta. Inventoinnin yhteydessä arvioidaan kohteiden tila ja mahdolliset hoito- ja kunnostustarpeet. Hoitosuunnittelu aloitetaan uusilla kohteilla tämän vuoden aikana. Kymmenellä rantaluontokohteella aloitetaan hoito- ja kunnostustyöt tämän vuoden aikana. Peruskunnostuksen jälkeistä hoitoa jatketaan kuudella kohteella. Pienvesiteemassa painopiste on 20 purokunnostuskohteen inventoinnissa ja suunnittelussa. Suunnitelmien valmistuttua käynnistyvät kunnostustoimenpiteet niillä kohteilla, joissa katsotaan olevan kunnostustarvetta ja kunnostuksilla pystytään parantamaan virtavesieliöstön elinolosuhteita.

Pohjois-Pohjanmaalla on merkittävä rooli valtakunnallisesta soidensuojelun 20000 hehtaarin tavoitteesta. Vuoden 2022 tavoite on suojella 800 hehtaaria soita.  Soidensuojelun painopiste on maakuntakaavassa suojeluun osoitetuissa soissa. Letot-hankkeessa on inventoitu 5000 hehtaaria soita vuoden 2022 aikana.

Metsähallitus toimeenpanee Helmi-rahoituksella suojelualueilla olevien ojitusalueiden ennallistamisia.

Kunnostuskohteet

Pohjois-Pohjanmaan lintuvesikohteilla hoito- ja kunnostustöitä tehdään vuonna 2022 Haapaveden lintuvesillä, Iin Hiastinlahdella, Kalajoella Kalajoen suistossa ja Letonnokalla, Hailuodon Kengänkarilla ja Kääppäänkarilla, Pudasjärven Sotkajärvellä ja Pudasjärven suistossa sekä Liminganlahdella seitsemällä kohteella. Toimenpiteet sisältävät kohteesta riippuen kunnostusraivausta, niittomurskausta, maaperän jyrsintää ja muita avoimen rantaympäristön ja lintuveden kunnostustöitä. Hoitokalastusta jatketaan tehostetusti Haapaveden Ainalilla ja hoitokalastus aloitetaan Utajärven Ahmasjärvellä. Lintujen pesimäsaarten suunnittelu aloitetaan Haapaveden Ainalilla, Utajärven Ahmasjärvellä ja Iin Mursunjärven-Matilanjärven-Lammasjärven-Lamminperän alueella.

Perinnebioooppeja kunnostetaan ja hoidetaan vuonna 2022 Iissä Koiransäikän, Hietalahden, Kyröletto-Vuornosleton, Hiue-Pauhun, Muhokarin ja Toiton merenrantaniityillä, Kalajoella Kalajoen suiston ja Letonnokan alueilla sekä Myllykosken haassa, Lumijoella Kupin ja Lumijoen suiston merenrantaniityillä sekä Etumatalan saarella, Oulussa Upin merenrantaniityllä, Muhoksella Poikajoen rinnelaitumilla, Pudasjärvellä Pudasjärven tulvaniityillä ja Sotkajärvellä, Pyhäjoella Rönkönnokalla sekä Raahessa Juholanrannan merenrantaniityllä. Kohteilla tehdään kunnostusraivauksia, niittyjen niittoa ja osalla kohteista myös aitaaminen laidunkäyttöön Lisäksi tavoitteena on tehdä alkukunnostuksia ja alueiden aitaamisia laidunkäyttöön 5–10 muulla kohteella.

Rantaluontokohteita kunnostetaan ja hoidetaan Hailuodossa Marjaniemessä ja Sunikarissa, Iissä Lahdenperänlahdella ja Hylkilaakassa,  Kalajoella Vihaspauhassa ja Haanpäänperukan niityllä, Pyhäjoella Laitapauhassa, Yppärinjokisuulla, Veteraanimajalla ja Kiviäijässä, Oulussa Kuivasniityllä ja Koppanassa sekä Raahessa Kultalanlahdella. Kunnostus ja hoitotyöt kohdistuvat ensisijaisesti merenrantaniittyihin, hiekkarantoihin ja dyyneihin. Toimenpiteillä ennallistetaan luontotyyppejä ja parannetaan niille ominaisten eliölajien elinympäristöjä. Käytännön toimet sisältävät muun muassa kunnostusraivausta, niittoa ja maaperän ja juuriston jyrsintää.

Vuosien 2022–2023 aikana laaditaan kunnostussuunnitelma yhteensä neljälle purokohteelle. Avovesikaudella 2023 kunnostuksia pyritään toteuttamaan Sievin Petäjäojalla sekä Iin kunnan alueella sijaitsevilla Kylmäojalla, Liesojalla ja Muhojoella.  Petäjäojalla ja Kylmäojalla parannetaan ensisijaisesti olemassa olevan taimenkannan lisääntymisedellytyksiä. Mereen laskevilla Liesojalla ja Muhojoella kunnostetaan meritaimenen ja merivaelteisen harjuksen lisääntymis- ja poikasalueita. Mereen laskevien uomien kunnostuksissa huomioidaan myös nahkiaisen lisääntymisedellytyksiä parantavat toimenpiteet. 

Lajisuojelu

Lajisuojelua edistetään kunnostamalla ja hoitamalla elinympäristöjä kaikissa Helmi-ohjelman teemoissa. Esimerkiksi lintuvesien ja perinnebiotooppien kunnostuksella ja hoidolla parannetaan monen uhanalaisen lintu- ja kasvilajin kannalta tärkeitä esiintymispaikkoja ja lisätään niille tärkeiden elinympäristöjen määrää. Eräät uhanalaiset hyönteislajit hyötyvät hiekkarantojen ja dyynien kunnostamisesta avoimiksi ja kasvipeitteen vähentämisestä. Kunnostus- ja hoitotoimenpiteiden suunnittelussa ja käytännön toimenpiteissä otetaan huomioon lajisuojelun tarpeet mahdollisimman laajasti.

Helmi-resursseja

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella on käytettävissään seitsemän henkilötyövuotta Helmi-työtä varten vuonna 2022. Käytännön kunnostus- ja hoitotöiden rahoitus on riittävä kaikkien työohjelmaan sisältyvien kohteiden kunnostamiseksi. Uusia kohteita voidaan ottaa kunnostusohjelmaan vuoden 2022 aikana ja todennäköisesti myös vuonna 2023.

Yhteistyö

HELMI-elinympäristöohjelman toimeenpanossa yhteistyö muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa on tärkeää. Yhteistyötä on tehty hankkeen aikana tiiviisti Metsähallituksen Pohjanmaan-Kainuun luontopalvelujen kanssa kunnostuskohteiden inventoinneissa, suunnittelussa ja toimenpiteiden toteuttamisessa.

Yhteistyö maanomistajien kanssa on keskeistä, koska Helmi-ohjelman kohteet sijaitsevat pääosin yksityisomisteisilla alueilla. Maanomistajilla on keskeinen rooli suunnitelmien ja toimenpiteiden hyväksymisessä ja hoitosopimusten solmimisessa.

Perinnebiotooppien kunnostuksessa ja jatkuvan hoidon järjestämisessä maatalouden neuvontajärjestöllä on keskeinen rooli. Pohjois-Pohjanmaalla yhteistyö Oulun maa- ja kotitalousnaisten ja ELY-keskuksen välillä on tiivistä.

Perinnebiotooppiasioita varten perustetaan laajapohjainen alueellinen yhteistyöryhmä.

Helmi-alueiden suunnittelua ja ohjaamista varten perustetaan laajapohjainen yhteistyöryhmä.

Yhteystiedot

Lisätietoja HELMI-toimintaohjelman eri teemoista ja niiden toteutuksesta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella saat seuraavilta henkilöiltä:

  • Helmi-teeman koordinaatio ja kunnostustöiden hankinta: Jorma Pessa, jorma.pessa@ely-keskus.fi
  • Suojeltavien soiden hankinnan toteuttaminen: eero.melantie@ely-keskus.fi
  • Letot-hankkeen inventoinnit: Pirita Oksanen, pirita.oksanen@ely-keskus.fi
  • Lintuvesien kunnostus: Sami Timonen, sami.timonen@ely-keskus.fi
  • Perinnebiotoopit: Marja-Liisa Seväkivi, marja-liisa.sevakivi@ely-keskus.fi
  • Pienvedet ja rantaluonto: Jorma Pessa, rantaluonto, jorma.pessa@ely-keskus.fi
  • Pienvedet ja rantaluonto: Jukka Tuohino, pienvedet, jukka.tuohino@ely-keskus.fi
  • Pienvedet ja rantaluonto: Ulla Ahola, rantaluonto, inventoinnit ja suunnittelu, ulla.ahola@ely-keskus.fi
  • Pienvedet ja rantaluonto: Virpi Karén, rantaluonto, inventoinnit ja suunnittelu, virpi.karen@ely-keskus.fi

Aiemmat tiedotteet:

Katso myös:

Julkaisija

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus