Hyppää pääsisältöön

Helmi-elinympäristöohjelma

Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista.

Helmi-ohjelmassa tartumme Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Teemme vaikuttavia tekoja luonnon monimuotoisuuden hyväksi.

Helmi-ohjelmaa tehdään laajassa yhteistyössä

Helmi-ohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma. Ohjelmaa toteuttavat yhdessä ministeriöiden hallinnonalat sekä kunnat ja järjestöt. Toimia tehdään sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella. Ohjelman toimet perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen.

Lisätietoja

Ohjelmapäällikkö Maaret Väänänen, ympäristöministeriö, luontoympäristöosasto
p. 0295 250 370, etunimi.sukunimi@gov.fi

Julkaisija

Ympäristöministeriö

Helmi-ohjelman toimeenpano - Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus edistää Helmi-ohjelman toimeenpanoa Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla.
Kuva
Järvineva.
Järvineva. © Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus / NTM-centralen i Södra Österbotten

Ajankohtaista

Painopisteet

Valtakunnallisesti merkittäväksi arvioitujen suokohteiden (soidensuojelun täydennysehdotus) suojelun vuositavoite Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella vuonna 2022 on 800 ha. Suojelua on jo edistetty useilla arvokkailla suokohteilla, kuten Töppösenluolikoilla (Halsua), Ärmätinnevalla (Halsua) Järvinevalla (Kannus ja Toholampi), Mörönpesännevalla (Perho) ja Housukeitaalla (Isojoki). Mahdollisia kohteita löytyy toimialueelta 68 kappaletta (n. 16 000 ha).

 • 800 ha
  Soidensuojelun vuositavoite Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella 2022.

Näiden lisäksi voidaan suojella myös maakunnallisesti tai lajistollisesti merkittäväksi arvioituja suokohteita

Soiden ennallistamisessa kärki on toimintamallien luomisessa ja päivittämisessä liittyen veden palauttamiseen suojelurajausten ulkopuolisten ojitusten kuivuneille suojelusoille (VESPA) kunnostusojitus- tai luonnonhoitohankkeiden yhteydessä. Tavoitteena on tehdä toimintatapa tutuksi eri toimijoille.

Lintuvesikunnostusten suunnittelun pohjana olevia linnustoselvityksiä tehdään tänä vuonna kuudella kohteella. Neljän aiemmin aloitetun kohteen hoitotoimia jatketaan ja hoidon suunnittelua ja myös käytännön toimia aloitetaan uusillakin kohteilla. Painopiste on rannikon merenrantaniittykohteilla, jotka ovat hyvin tärkeitä mm. uhanalaisille kahlaajille.

Perinnebiotooppien inventointi on pääosin tehty ja kesän aikana inventoitavaksi on jäljellä vain muutamia yksittäisiä kohteita, hajallaan maakunnassa. Inventoinneissa on noussut esiin kunnostusta ja hoitoa vaativia kohteita ja näiden kohteiden osalta kunnostussuunnittelu on alkanut ja etenee hyvää vauhtia. Osassa kohteista käytännön kunnostustoimet on jo aloitettu.

Rannikon pienvesien, fladoja ja kluuvijärviä niihin liittyvine puroineen, tilaa parannetaan laatimalla niille kunnostussuunnitelmia ja toteuttamalla niistä mahdollisimman monta kohdetta. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus laatii valtakunnallisen rannikon pienvesien kunnostusoppaan yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. Purojen kunnostuksen painopiste on aluksi Lapväärtin-Isojoen alueella, jossa purokunnostuksia päästään myös toteuttamaan tulevan kesän aikana. Lähdeteemassa tavoitteena on aluksi suunnitella ja toteuttaa muutama kunnostuskohde.

Metsäisten elinympäristöjen hoidossa palautetaan metsien luontaisia ominaispiirteitä ja kehitystä. Hoitotoimina esimerkiksi monipuolistetaan istutettuja metsiä pienaukotuksilla ja lahopuun lisäämisellä. Teemaan sisältyvät Natura -lehtokohteet; Kurikan Pitkämönluoma, Tuoresluoman lehdot Ilmajoella sekä Kåtölandet Kokkolassa. Lisäksi hoitotoimenpiteitä suunnitellaan maankohoamisrannikon metsiin useilla saarilla Luodon saaristossa. Kohteiden hoitotoimenpiteitä toteutetaan vuodesta 2022 lähtien.

Kunnostuskohteet

Lintuvesikunnostuksia tehdään heikentyneiden vesi- ja rantalintukantojen elinolojen parantamiseksi Jokisuunlahdella (Evijärvi), Maa-Kannuskarinlahdella (Kokkola), Vassorfjärdenillä (Mustasaari ja Vöyri), Kodesjärvellä (Isojoki), Kuivasjärvellä (Alavus) sekä Kristiinankaupungin Blomträsketillä. Toimenpiteet sisältävät niittoa, ruoppausta, pesimäsaarikunnostusta, hoitokalastusta, laitumien perustamista ja vieraspetopyyntiä.

Veden palauttamista suojelusoille (VESPA) päästiin testaamaan Passmossenin alueella Kruunupyyssä kunnostusojitushankkeen yhteydessä. Vettä palautetaan myös luonnonhoitohankkeen yhteydessä Kauhajoen Rytiperällä ja ennallistamishankkeen yhteydessä Alajärven Iso Narunnevalla.

Muissakin teemoissa, kuten rannikon pienvesissä, puroissa ja metsäkohteissa, kunnostus- ja hoitosuunnitelmia on valmistumassa alkuvuodesta ja käytännön kunnostustoimiin on tarkoitus päästä kuluvan vuoden aikana. Keväällä 2022 aloitetaan mm. ensimmäisten rannikon pienvesien kohteiden kunnostukset mm. Korsnäsissä ja Luodossa ja kunnostuksia jatketaan syksyllä. Myös hiekkarantojen kunnostukset Uudessakaarlepyyssä ja Pietarsaaressa alkavat keväällä 2022. Purokunnostukset aloitetaan Lapväärtin-Isojoen valuma-alueella kesällä 2022.

Helmi-resursseja

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksella on käytettävissään 7 henkilötyövuotta Helmi-työtä varten. Ostopalveluihin on hyvin rahoitusta tarjolla, eikä toteutus ainakaan vuonna 2022 jää rahasta kiinni.

Yhteistyö

HELMI-elinympäristöohjelman toimeenpanossa yhteistyö muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa on tärkeää. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella yhteistyötä varten on perustettu METSO-HELMI -yhteistyöryhmät, joissa käsitellään soiden ja metsien suojeluun sekä niiden ennallistamiseen liittyviä yhteistyökysymyksiä.

Perinnebiotooppiasioita varten on muodostettu laajapohjainen alueellinen yhteistyöryhmä. Pienvesi- ja rantateemaa varten on muodostettu myös taustaryhmä, joka toimii osittain luontotyyppikohtaisesti.

Lisäksi Metsähallitus ja ELY-keskus tapaavat vuosittain pari kertaa varmistaen työnjaon ja hankkeiden toteutuksen.

Yhteystiedot

Lisätietoja HELMI-toimintaohjelman eri teemoista ja niiden toteutuksesta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella saat seuraavilta henkilöiltä:

 • Suojeltavien soiden hankinnan toteuttaminen: Jari Nykänen, jari.nykanen@ely-keskus.fi
 • Lintuvesien kunnostus: Olli Autio, olli.autio@ely-keskus.fi
 • Metsäteema: Robin Ramstedt, robin.ramstedt@ely-keskus.fi
 • Perinnebiotooppien inventointi: Mira Lukkarila, mira.lukkarila@ely-keskus.fi
 • Perinnebiotooppien inventointi, hoitosuunnittelu ja kunnostus: Robin Sjöblom, robin.sjoblom@ely-keskus.fi
 • Pienvedet ja rantaluonto: Leena Nikolajev-Wikström, leena.nikolajev-wikstrom@ely-keskus.fi
 • Pienvedet ja rantaluonto sekä Metsä-teema: Jussi-Tapio Roininen, jussi-tapio.roininen@ely-keskus.fi
 • Purot ja lähdeympäristöt: Olli-Matti Kärnä, olli-matti.karna@ely-keskus.fi
 • Lajien ja biotooppien inventointi ja suojelu: Ann-Sofie Åstrand, ann-sofie.astrand@ely-keskus.fi

Aiemmat tiedotteet

Katso myös:

Julkaisija

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus