Hyppää pääsisältöön

Helmi-elinympäristöohjelma

Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista.

Helmi-ohjelmassa tartumme Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Teemme vaikuttavia tekoja luonnon monimuotoisuuden hyväksi.

Helmi-ohjelmaa tehdään laajassa yhteistyössä

Helmi-ohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma. Ohjelmaa toteuttavat yhdessä ministeriöiden hallinnonalat sekä kunnat ja järjestöt. Toimia tehdään sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella. Ohjelman toimet perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen.

Lisätietoja

Ohjelmapäällikkö Maaret Väänänen, ympäristöministeriö, luontoympäristöosasto
p. 0295 250 370, etunimi.sukunimi@gov.fi

Julkaisija

Ympäristöministeriö

Helmi-ohjelman toimeenpano - Kainuu

Helmi-ohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa. Kainuun ELY-keskus edistää Helmi-ohjelman toimeenpanoa Kainuun alueella. Ohjelma käynnistyi kunnostustarpeessa olevien kohteiden inventoinneilla vuonna 2020. Inventointien edettyä painopiste on siirtynyt kohteiden hoitosuunnitteluun ja kunnostukseen.
Kuva
Suon laidassa kasvaa tupasvillaa.
Lettosuota Puolangalla. © Emma Koskinen

Ajankohtaista

Painopisteet

Kainuun ELY-keskus on kohdistanut metsäisten elinympäristöjen kartoitukset ensisijaisesti yksityisille suojelualueille. Kunnostustarve tunnistettiin noin 20 suojelualueella, joista noin puolet saatiin kunnostettua vuoden 2021 aikana. Kunnostuksia jatketaan vuonna 2022 ja lisää kohteita on tullut myös uusien suojelualueiden kautta. Kunnostamismenetelmiä metsäisillä HELMI-kohteilla ovat esimerkiksi alikasvoskuusten poistaminen lehdoista sekä uhanalaisten lajien elinympäristön parantaminen luonnonsuojelualueilla kilpailevaa kasvillisuutta poistamalla tai maanpintaa rikkomalla. Paikoitellen toimenpiteenä on myös ojien tukkiminen, jolloin alueen vesitalous saadaan palautettua luonnontilaiseksi. Tavoitteena on, että hoidon tarpeessa olevat suojelualueet saataisiin palautettua luonnontilaan ja alueet voisivat jatkossa kehittyä luonnon mukaisesti ilman ihmistoiminnan vaikutusta.

Pienvesikohteiksi on valikoitunut 11 kunnostettavaa puroa ja yksi rantaluonnonkunnostuskohde sekä jokihelmisimpukkapurojen kunnostuskohteita. Kesän 2021 aikana kohteiden listaa on täydennetty mm. kunnostettavien lähteiden osalta. Valmiita kunnostussuunnitelmia on Kainuussa vasta jokihelmisimpukkakohteille, muut kohteet vaativat vielä lisäselvityksiä kunnostustarpeen arvioimiseksi ja suunnittelun tueksi.

Kuva
Vanha lato koivujen ympäröimällä kesäisellä niityllä.
Antinmäen perinnebiotooppi Paltamossa. © Suvi Schroderus

Perinnebiotooppeja on Kainuussa hoidossa noin 500 hehtaaria. Uudet kunnostettavat ja hoitokohteet valitaan kartoitusten perusteella, joita Kainuussa tehtiin kesien 2020 ja 2021 aikana ja joita jatketaan vielä muutamilla alueilla. Kartoituksissa tarkastellaan alueiden kasvillisuutta ja maisemaa, ja selvitetään kohteiden käyttöhistoriaa ja hoidon mahdollisuuksia. Kohteiden kunnostuksesta ja hoidosta, joita ovat esimerkiksi raivaus, niitto tai laidunnus, sovitaan maanomistajien kanssa. Kunnostuksiin käytetään urakoitsijoita ja hoito pyritään järjestämään yhteistyössä paikallisten yrittäjien, laiduneläinten omistajien ja yhdistysten kanssa.  

HELMI soiden suojelu ja ennallistaminen -teemassa tavoitteena on Kainuussa saada soita suojeltua kaikkiaan 300 ha. Ensisijaisesti suojeluun pyritään saamaan kohteita, joiden suojeluarvot ovat jo ennalta tunnistettu kuten soidensuojeluohjelman täydennysehdotuskohteita ja kaavavarausten kohteita sekä kohteita, joilla suojelualueiden kytkeytyneisyyttä voidaan parantaa. Suojeltavista alueista neuvotellaan maanomistajien kanssa, suojelu perustuu täysin vapaaehtoisuuteen ja maanomistaja saa siitä korvauksen. Vuoden 2021 aikana saatiin HELMI-ohjelmassa suojelualueiksi toteutettua 90 ha arvokasta kainuulaista suoluontoa. Soiden suojelulla ja ennallistamisella autetaan merkittävää määrää Suomen uhanalaisista lajeista kuten Kainuussa esimerkiksi suokukkoa, veripunakämmekkää ja lettorikkoa.

HELMI:n suoteemaan sisältyy myös vuonna 2020 käynnistynyt, Suomen ympäristökeskuksen koordinoima LETOT –hanke. Kainuun ELY-keskus aloitti pääasiassa suojelualueiden ulkopuolelle kohdistuvat inventoinnit vuonna 2021 Puolangan ja Paltamon letoilta ja inventointeja jatketaan tulevina vuosina muualla Kainuussa. Inventointi tuottaa tietoa lettojen esiintymisestä ja niiden tilasta sekä hoito- ja ennallistamistarpeesta. Tuotettua tietoa voidaan käyttää esimerkiksi lettojen tilan arvioinneissa sekä luonnonarvot huomioivassa maankäytön suunnittelussa. Letot ovat suoluontotyypeistä monimuotoisimpia ja harvinaisimpia.

Ennallistettavia suoluonnon kohteita kuten pienialaisia lettoja on ollut myös yksityisillä suojelualueilla, jotka on inventoitu metsäisten elinympäristöjen inventointien yhteydessä.

Lintuvesi -teeman työt alkoivat Natura-alueilla sijaitsevien lintuvesien kunnostustarpeiden kartoituksella. Yhteistyötä tehdään niin Metsähallituksen kanssa kuin yli maakuntarajojenkin. Oulujärven lintuluodoilla ja Puolangan Kuorejärvellä on inventoitu linnustoa kesän 2020 aikana Metsähallituksen toimesta. Kainuun ELY-keskus inventoi arvokkaita lintuvesiä myös HELMI-ohjelman ulkopuolella, jotta niille pystyttäisiin kohdentamaan mahdollisesti tarvittavia kunnostuksia HELMI-ohjelman myöhäisemmässä vaiheessa.

Kunnostuskohteet

Metsäteema

Metsäteemassa on toteutettu pienialaisia lehto- ja lajistokunnostuksia, kuten kasvillisuutta tukahduttavan puuston poistoa tai yksittäisten kuivattavien ojien ennallistamista. Lajiesiintymillä erityisesti tikankonttikohteilla on ollut kunnostustarpeita. Tikankonttiesiintymiltä on hoitotoimenpiteenä poistettu puustoa. Myös horkkakatkerokohteita on hoidettu.

Suoteema

Suoteeman kolmella suojelualueella on ollut tarve laajempiin metsäojitusten ennallistamisiin soiden ojia tukkimalla ja ohjaamalla vesi takaisin vanhoihin purouomiin. Avosoiden lisäksi kunnostustoimenpiteet kohdentuvat laajoille korpialueille sekä yksittäisten lähteiden ja niiden ympäristön lettojen ennallistamiseen. Kohteet sopivat usean HELMI-teeman alle. Kohteiden ennallistamisen suunnittelussa Kainuun ELY-keskus on tehnyt tiivistä yhteistyötä Metsähallituksen Luontopalveluiden kanssa.

Perinnemaisemat

Perinnemaisemien kunnostusta on aloitettu Puolangan Pirttijoen tulvaniityillä ja vuonna 2022 kunnostuksen piiriin tulee mm. hakamaita Paltamossa. Kunnostustoimiin kuuluu aitaamista ja pieniä raivaustöitä, sekä niittoa kohteilla, joille ei laidunnusta voida järjestää. Osalle kohteista järjestynee jatkohoito maatalouden ympäristötuen kautta. 

Lintuvedet

Lintuvesien ensisijaisia kunnostuskohteita ovat Oulujärven lintuluodot (osittain) sekä Kuorejärvi, Rimpineva-Matilanneva ja Ruokojärvi-Suojärvi-Rimpilampi, jotka kaikki ovat lintudirektiivin mukaisia erityisiä suojelualueita kuuluen Natura 2000-suojelualueverkostoon. Oulujärven lintuluodoilta raivataan pensaikkoa ja myös pienpetopyynnille on todettu olevan tarvetta Kainuun lintuvesikohteilla. Natura-alueiden kunnostuksista vastaa pääosin Metsähallituksen Luontopalvelut. 

Lajisuojelu

HELMI:n pienvesi- ja rantaluontoteeman kautta Kainuun ELY-keskus rahoittaa LIFE Revives –hankkeessa toteutettavia Kainuu jokihelmisimpukkapurojen kunnostuksia yksityisten maanomistajien alueilla. LIFE Revives -hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto. Kunnostustoimenpiteiden suunnittelusta, toteutuksesta ja yhteydenpidosta maanomistajiin vastaa Kainuussa Metsähallitus, joka tekee hankkeeseen liittyviä kunnostuksia myös valtion maiden osalta. Hanke toteuttaa kansallista, vuoden 2021 alussa valmistunutta jokihelmisimpukan suojelustrategiaa ja toimenpidesuunnitelmaa vuosille 2020–2030.

LIFE Revives: Jokihelmisimpukan ja sen elinympäristöjen elvytys (jyu.fi)

Helmi-resursseja

Ympäristöministeriö myönsi Kainuun ELY-keskukselle 5 henkilötyövuotta vuonna 2022 Helmi-töihin. Lisäksi LETOT –hankkeeseen on palkattu inventoija. Rahoitusta elinympäristöjen kunnostukseen vuodelle 2022 on runsaasti käytettävissä.

Kainuun ELY-keskus kannustaa kuntia ja järjestöjä hakemaan avustusta arvokkaiden elinympäristöjen kunnostamiseen Kunta- ja Järjestö-HELMI:n avustushaun kautta. Avustuksia myönnetään konkreettisiin ennallistamis-, kunnostus- ja hoitohankkeisiin sekä niitä kiinteästi tukevaan inventointi- ja suunnittelutyöhön Helmi-elinympäristöjen tilan parantamiseksi. Avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät, ja muut kuntaomisteiset toimijat, yhdistykset, säätiöt, yhteisten vesialueiden osakaskunnat sekä näiden yhteenliittymät eli kalatalousalueet. Hakijat voivat myös tehdä yhteishankkeita. Seuraava hakukierros toteutetaan syksyllä 2022.

Kunta- ja Järjestö-Helmi - avustushaku (ely-keskus.fi)

Yhteistyö

HELMI-elinympäristöohjelman toimeenpanossa teemme yhteistyötä maanomistajien, toimijoiden ja viranomaisten kanssa. Metsähallitus ja Kainuun ELY-keskus tapaavat säännöllisesti hankkeiden toteutuksen ja seurannan parissa. Vuoden 2022 aikana aloittaa toimintansa myös Kainuun HELMI:n alueellinen yhteistyöryhmä, johon tullaan kutsumaan mukaan keskeiset alueelliset järjestöt ja toimijat sekä maakuntien ja kuntien edustus. Samoin käynnistää vuonna 2022 toimintansa perinnebiotooppien hoidon alueellinen yhteistyöryhmä.

Yhteystiedot

Lisätietoja HELMI-toimintaohjelman eri teemoista ja niiden toteutuksesta Kainuun ELY-keskuksen alueella saat seuraavilta henkilöiltä:

  • HELMI-töiden yleinen koordinointi Kainuun ELY-keskuksessa: Marja Hyvärinen, marja.c.hyvarinen@ely-keskus.fi
  • Lintuvesien kunnostus, metsäiset elinympäristöt, luontotyyppi- ja laji-inventoinnit: Teppo Helo, teppo.helo@ely-keskus.fi
  • Perinnebiotoopit: Mariko Lindgren, mariko.lindgren@ely-keskus.fi ja Liisa Misikangas, liisa.misikangas@ely-keskus.fi
  • Pienvedet: Jouko Saastamoinen, jouko.saastamoinen@ely-keskus.fi ja Sari Leinonen, sari.t.leinonen@ely-keskus.fi
  • Soiden suojelu ja ennallistaminen: Kari Kemppainen, 
    kari.kemppainen@ely-keskus.fi ja Marja Manninen, marja.manninen@ely-keskus.fi

Aiemmat tiedotteet ja blogit:

Katso myös:

Julkaisija

Kainuun ELY-keskus