Hyppää pääsisältöön

Helmi-elinympäristöohjelma

Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista.

Helmi-ohjelmassa tartumme Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Teemme vaikuttavia tekoja luonnon monimuotoisuuden hyväksi.

Helmi-ohjelmaa tehdään laajassa yhteistyössä

Helmi-ohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma. Ohjelmaa toteuttavat yhdessä ministeriöiden hallinnonalat sekä kunnat ja järjestöt. Toimia tehdään sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella. Ohjelman toimet perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen.

Lisätietoja

Ohjelmapäällikkö Maaret Väänänen, ympäristöministeriö, luontoympäristöosasto
p. 0295 250 370, etunimi.sukunimi@gov.fi

Julkaisija

Ympäristöministeriö

Helmi-ohjelman toimeenpano - Lappi

Lapin ELY-keskus edistää Helmi-ohjelman toimeenpanoa Lapin maakunnan alueella.
Kuva
Kuva letosta, jonka taustalla on tunturi Kittilässä.
LETOT-hankkeessa muun muassa tutkitaan lettojen tilaa ja selvitetään niiden määrää. Kittilästä löytyvässä lettomaisemassa kasvaa lettorikkoa. © Oona Allonen

Ajankohtaista

Painopisteet

Lapissa Helmi-ohjelma keskittyy lintuvesien ja kosteikkojen, perinnebiotooppien sekä pienvesien ja rantaluonnon ennallistamiseen, hoitoon ja kunnostukseen. Ohjelman toimenpiteillä parannetaan kymmenien uhanalaisien luontotyyppien ja lukuisten lajien suojelutasoa. 

Lintuvesikunnostusten suunnittelun pohjana olevia linnustoselvityksiä tehdään useilla kohteilla. Selvitysten jälkeen kohteen hoitotoimia suunnitellaan ja myös käytännön kunnostustoimia toteutetaan. Painopiste on Etelä-Lapin alueella, mutta kohteita löytyy myös muualta Lapista.  

Perinnebiotooppien inventointia on tehty eri puolilla Lappia. Inventoinneissa on noussut esiin kunnostusta ja hoitoa vaativia kohteita ja näiden kohteiden osalta kunnostussuunnittelu on alkanut. Osassa kohteista käytännön kunnostustoimet on jo aloitettu. Lapin tunnetuista perinnebiotoopeista arvokkaimmat on inventoitu. 

Pienvesien tilaa parannetaan laatimalla niille kunnostussuunnitelmia ja toteuttamalla niistä mahdollisimman monta kohdetta.  Purojen kunnostuksen painopiste on aluksi Etelä-Lapin alueella. 

Lettosoiden inventointeihin painottuva LETOT-hanke on osa Helmi-elinympäristöohjelmaa. LETOT-hankkeen tavoitteena on saada nykyistä parempi käsitys lettojen määrästä ja alueellisesta esiintymisestä, tilasta ja uhkista maan eri osissa, suojelutilanteesta sekä ennallistamis- ja hoitotarpeista ja -mahdollisuuksista. Lisäksi hankkeessa lisätään tietoa lettolajiston esiintymisestä ja elinympäristöjen tilasta. Hankeen aikana kootaan ja dokumentoidaan edellä kootut tiedot, mikä mahdollistaa tiedon monipuolisen jatkohyödyntämisen.

Kunnostuskohteet

Kesällä 2022 hoitotoimenpiteitä ja kunnostuksia tehtiin useilla kohteilla. Kunnostustoimia voivat olla kohteesta riippuen raivaus, ruoppaus, niitto, laidunnus, vedenpinnan nosto, vieraspetopyynti ja hoitokalastus.

Lintuvedet ja kosteikot

Lintuvesien kunnostussuunnittelun ja kunnostuksien kohteet sijaitsevat Torniossa, Ylitorniolla ja Muoniossa. Kosteikkojen ja lintuvesien kunnostaminen on edellytys useiden uhanalaisten ranta- ja vesilintujen suojelulle. Kiireellisimmin kunnostustoimenpiteitä tarvitaan Torniossa sijaitsevalla Pajukari-Uksei-Alkukarinlahdella, Ylitorniolla sijaitsevilla Kainuunkylän saarilla sekä Muoniossa sijaitsevalla Muonionjärvi-Utkujoen Rukomasaarella.

Kunnostustoimia voivat olla kohteesta riippuen raivaus, ruoppaus, niitto, laidunnus, vedenpinnan nosto, vieraspetopyynti ja hoitokalastus. Kiireellisimmin hoitoa vaativien kohteiden lisäksi muita hoitotoimenpiteitä vaativia kohteita on tunnistettu yhteensä viisi. Ivalossa, Pellossa ja Ylitorniolla jatketaan kesällä 2022 inventointeja sekä näiden pohjalta kunnostussuunnittelua. 

Perinnebiotoopit

Perinnebiotoppien osalta erilaisia toimenpiteitä suoritetaan useilla kohteilla. Vuonna 2021 Lapin ELY-keskus kunnosti Helmi-ohjelmassa viisi perinnebiotooppikohdetta yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Kymmenellä perinnebiotoopilla aloitettiin säännöllinen niitto tai laidunnus. Utsjoen Pappilan niityille valmistui uusi lammasaita, ja niityt ovat jatkossa Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän hoidossa.

Inarissa Pielpajärven erämaakirkolla ja Simossa Pahnilan museon pihalaitumella tehtiin molemmissa kunnostustöitä. Pelkosenniemen Keminsaarilla laidunnus alkoi lampailla ja jatkuu tulevana kesänä lampailla ja naudoilla. Tulvaniittyjä kunnostettiin Kairalassa ja Rovaniemen Viirissä.  Vihtarinojansuun merenrantaniityllä aloitettiin vuosittainen ruovikon niitto.  

Pienvedet ja rantaluonto

Pienvesi- ja rantaluonto –teemassa tehdään puroinventointia, jonka pohjalta kunnostus- ja hoitosuunnitelmia valmistellaan. Käytännön kunnostustoimiin päästään suunnitelmien valmistumisen jälkeen. Inventointeja tehdään ensimmäisessä vaiheessa Kemijoen vesienhoitoalueella. 

Yhteistyö

HELMI-elinympäristöohjelman toimeenpanossa yhteistyö muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa on tärkeää. Lapin ELY-keskuksen alueella yhteistyötä varten on alueellinen HELMI -yhteistoimintaryhmä. Alueellisen verkostoitumisen tavoitteena on parantaa tiedonkulkua, aktivoida toimijoita ja lisätä yhteistyötä sekä kohdentaa ja keskittää konkreettisia kunnostus- ja hoitotöitä mahdollisimman vaikuttavasti. 

Perinnebiotooppiasioita varten on muodostettu laajapohjainen alueellinen yhteistyöryhmä. Lisäksi Metsähallitus ja ELY-keskus tapaavat vuosittain varmistaen työnjaon ja hankkeiden toteutuksen. 

Yhteystiedot

Lisätietoja HELMI-toimintaohjelman eri teemoista ja niiden toteutuksesta Lapin ELY-keskuksen alueella saat seuraavilta henkilöiltä:

  • Lintuvesien kunnostus: Heli Lehvola 
  • Perinnebiotooppien inventointi ja hoito: Marjut Kokko
  • Pienvedet ja purot: Jukka Ylikörkkö
  • LETOT-hanke: Riikka Juutinen

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Julkaisija

Lapin ELY-keskus