Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa luonnon monimuotoisuutta

Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista.

Helmi-ohjelmassa tartumme Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Teemme yhteistyössä eri toimijoiden kanssa vaikuttavia tekoja luonnon monimuotoisuuden hyväksi:

  • Suojelemme ja ennallistamme soita.
  • Kunnostamme lintuvesiä ja kosteikoita ranta-alueineen.
  • Hoidamme perinnebiotooppeja.
  • Hoidamme metsäisiä elinympäristöjä, kuten lehtoja ja paahdealueita.
  • Hoidamme ja kunnostamme pienvesiä ja rantaluontoa, kuten hiekkarantoja.

Osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen

Ohjelma perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Jos olet kiinnostunut tarjoamaan maa-aluettasi Helmi-ohjelmaan, ole yhteydessä alueesi ELY-keskukseen (yhteystiedot löytyvät Alueellista tietoa -osiosta.)

Helmi-ohjelmaan osallistuvat useat organisaatiot

Ympäristöministeriön käynnistämän Helmi-ohjelman suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat useat organisaatiot. Ohjelman suunnittelusta vastaavat ympäristöministeriön ohella maa- ja metsätalousministeriö, Metsähallituksen Luontopalvelut, ELY-keskus, Suomen Metsäkeskus, Suomen Riistakeskus, Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus. Kunnat toteuttavat Helmi-töitä Kunta-Helmi-ohjelman kautta, ja eri järjestöt ja organisaatiot toteuttavat alueilla erilaisia kunnostushankkeita yhteistyössä ELY-keskusten ja maanomistajien kanssa.

Lisätietoja:

Helmi-elinympäristöohjelma (ym.fi/helmi)

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Helmi-ohjelman toimeenpano - Pohjois-Pohjanmaa

Rokuansuo
Rokuansuo. Kuva Eero Melantie.

Ajankohtaista

Painopisteet

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella HELMI-elinympäristöohjelman painopiste on heikentyneiden elinympäristöjen kunnostus- ja hoitoimenpiteiden käynnistämisessä vuonna 2021. Käytännön työt aloitetaan 20 kohteella. Kunnostus- ja hoitokohteiden määrä tulee kasvamaan Helmi-ohjelman aikana, kun kohteiden inventointi ja suunnittelu sekä sopimukset maanomistajien kanssa valmistuvat.

Vuonna 2020 aloitetut lintuvesien päivitysinventoinnit saadaan tänä vuonna päätökseen. Inventoinnit tehdään Liminganlahdella, neljällä Hailuodon lintuvesikohteella sekä viidellä Kuusamon lintuvesikohteella. Tämän jälkeen käytettävissä ovat ajantasaiset tiedot kaikilta Pohjois-Pohjanmaan arvokkailta lintuvesiltä.

Hoito- ja kunnostustoimenpiteet on tarkoitus aloittaa 4–11 kohteella, joista osalla toimenpiteitä on tehty jo aiemmin. Hoidon suunnittelua jatketaan päivitettyjen lintuinventointien tulosten perusteella ja myös käytännön toimia aloitetaan uusilla kohteilla. Painopiste on rannikon lintuvesikohteilla, jotka ovat hyvin tärkeitä monille uhanalaisille lintulajeille sekä pesintä- että muutonaikaisina levähdysalueina.

Inventointi Isomatala
Inventointia Hailuodon Isomatalalla. Kuva Maarit Vainio.

Tavoitteena on saada perinnebiotooppien päivitysinventoinnit päätökseen kuluvan vuoden aikana. Vuonna 2021 inventointien painopiste on sisämaassa Pyhäjoelta Vaalaan ja Pudasjärvelle. Valmistuneiden hoitosuunnitelmien perusteella aloitetaan hoito- ja kunnostustyöt 7–12 perinnebiotooppikohteella. Hoitosuunnittelua jatketaan päivitysinventointien tulosten perusteella ja tavoitteena on aloittaa uusien kohteiden kunnostus vuonna 2022.

Pienvesiin ja rantaluontoon liittyviä inventointeja tehdään laajasti vuoden 2021 aikana. Rannikkoalueella inventoidaan noin 30 merenrantaniitty-, hiekkaranta- ja dyynikohdetta. Inventoinnin yhteydessä arvioidaan kohteiden tila ja mahdolliset hoito- ja kunnostustarpeet.

Hoitosuunnittelu aloitetaan uusilla kohteilla tämän vuoden aikana. Neljällä rantaluontokohteella aloitetaan hoito- ja kunnostustyöt tämän vuoden aikana. Pienvesiteemassa painopiste on 20 purokunnostuskohteen inventoinnissa ja suunnittelussa. Suunnitelmien valmistuttua käynnistyvät kunnostustoimenpiteet.

Pohjois-Pohjanmaalla on merkittävä rooli valtakunnallisesta soidensuojelun 20000 hehtaarin tavoitteesta. Vuonna 2020 Suomessa hankittiin soita valtiolle suojelualueita varten tai perustettiin yksityisiksi suojelualueiksi noin 5600 hehtaaria, josta Pohjois-Pohjanmaalla noin 2050 hehtaaria. Vuoden 2021 tavoite on 1000 hehtaaria.  Soidensuojelun painopiste on maakuntakaavassa suojeluun osoitetuissa soissa.

Metsähallitus toimeenpanee Helmi-rahoituksella suojelualueilla olevien ojitusalueiden ennallistamisia.

Kunnostuskohteet

Pohjois-Pohjanmaan lintuvesikohteilla hoito- ja kunnostustyöt on tarkoitus aloittaa tänä vuonna Haapaveden lintuvesillä, Iin Hiastinlahdella, Kalajoen suistossa ja Letonnokalla, Hailuodon Kengänkarilla, Pyhäjoen Parhalahdella sekä Liminganlahdella neljällä kohteella. Toimenpiteet sisältävät kohteen mukaan kunnostusraivausta, niittomurskausta, maaperän jyrsintää ja muita avoimen rantaympäristön kunnostustöitä. Hoitokalastus aloitetaan Haapaveden lintuvesillä ja koekalastus tehdään Utajärven Ahmasjärvellä.

Perinnebioooppeja kunnostetaan ja hoidetaan vuonna 2020 Iissä Koiransäikän, Hietalahden, Kyröletto-Vuornosleton, Hiue-Pauhun, Muhokarin ja Toiton merenrantaniityillä sekä Oulun Upin merenrantaniityllä, Muhoksen Poikajoen rinnelaitumilla ja Pudasjärven Pudasjärven tulvaniityillä.

Rantaluontokohteita kunnostetaan Pyhäjoen Laitapauhassa, Yppärinjokisuulla ja Veteraanimajalla sekä Oulun Kuivasniityllä. Pienvesikunnostus tehdään alkuperäisen taimenkannan pelastamiseksi Petäjäojalla.

Lajisuojelu

Lajisuojelua edistetään kunnostamalla ja hoitamalla elinympäristöjä kaikissa Helmi-ohjelman teemoissa. Esimerkiksi lintuvesien ja perinnebiotooppien kunnostuksella ja hoidolla parannetaan monen uhanalaisen lintu- ja kasvilajin kannalta tärkeitä esiintymispaikkoja ja lisätään niille tärkeiden elinympäristöjen määrää. Kunnostus- ja hoitotoimenpiteiden suunnittelussa ja käytännön toimenpiteissä otetaan huomioon lajisuojelun tarpeet mahdollisimman laajasti.

Helmi-resursseja

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle on vuodelle 2021 myönnetty 1 321 000 euroa Helmi-ohjelman toimeenpanoa varten. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella on käytettävissään kuusi henkilötyövuotta Helmi-työtä varten. Metsähallitusta rahoitetaan omalla rahoituksellaan.

Yhteistyö

HELMI-elinympäristöohjelman toimeenpanossa yhteistyö muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa on tärkeää. Yhteistyötä on tehty hankkeen aikana tiiviisti Metsähallituksen Pohjanmaan-Kainuun luontopalvelujen kanssa kunnostuskohteiden inventoinneissa, suunnittelussa ja toimenpiteiden toteuttamisessa.

Yhteistyö maanomistajien kanssa on keskeistä, koska Helmi-ohjelman kohteet sijaitsevat pääosin yksityisomisteisilla alueilla. Maanomistajilla on keskeinen rooli suunnitelmien ja toimenpiteiden hyväksymisessä ja hoitosopimusten solmimisessa.

Perinnebiotooppien kunnostuksessa ja jatkuvan hoidon järjestämisessä maatalouden neuvontajärjestöllä on keskeinen rooli. Pohjois-Pohjanmaalla yhteistyö Oulun maa- ja kotitalousnaisten ja ELY-keskuksen välillä on tiivistä.

Yhteystiedot

Lisätietoja HELMI-toimintaohjelman eri teemoista ja niiden toteutuksesta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella saat seuraavilta henkilöiltä:

• Helmi-teeman koordinaatio: Jorma Pessa
• Suojeltavien soiden hankinnan toteuttaminen: Eero Melantie
• Lintuvesien kunnostus: Sami Timonen
• Perinnebiotoopit: Maarit Vainio
• Perinnebiotooppien inventointi: Marika Lax
• Pienvedet ja rantaluonto: Tupuna Kovanen, rantaluonto
• Pienvedet ja rantaluonto: Jukka Tuohino, pienvedet
• Pienvedet ja rantaluonto: Ulla Ahola, rantaluonto, inventoinnit ja suunnittelu
• Pienvedet ja rantaluonto: Virpi Karén, rantaluonto, inventoinnit ja suunnittelu

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Julkaistu 19.4.2021 klo 7.40, päivitetty 28.5.2021 klo 6.49
Julkaistu 27.5.2021 klo 13.57, päivitetty 19.7.2022 klo 9.41