Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa luonnon monimuotoisuutta

Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista.

Helmi-ohjelmassa tartumme Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Teemme yhteistyössä eri toimijoiden kanssa vaikuttavia tekoja luonnon monimuotoisuuden hyväksi:

 • Suojelemme ja ennallistamme soita.
 • Kunnostamme lintuvesiä ja kosteikoita ranta-alueineen.
 • Hoidamme perinnebiotooppeja.
 • Hoidamme metsäisiä elinympäristöjä, kuten lehtoja ja paahdealueita.
 • Hoidamme ja kunnostamme pienvesiä ja rantaluontoa, kuten hiekkarantoja.

Osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen

Ohjelma perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Jos olet kiinnostunut tarjoamaan maa-aluettasi Helmi-ohjelmaan, ole yhteydessä alueesi ELY-keskukseen (yhteystiedot löytyvät Alueellista tietoa -osiosta.)

Helmi-ohjelmaan osallistuvat useat organisaatiot

Ympäristöministeriön käynnistämän Helmi-ohjelman suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat useat organisaatiot. Ohjelman suunnittelusta vastaavat ympäristöministeriön ohella maa- ja metsätalousministeriö, Metsähallituksen Luontopalvelut, ELY-keskus, Suomen Metsäkeskus, Suomen Riistakeskus, Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus. Kunnat toteuttavat Helmi-töitä Kunta-Helmi-ohjelman kautta, ja eri järjestöt ja organisaatiot toteuttavat alueilla erilaisia kunnostushankkeita yhteistyössä ELY-keskusten ja maanomistajien kanssa.

Lisätietoja

Helmi-elinympäristöohjelma (ym.fi/helmi)

Kunta-Helmi: Tiedote 3.11.2020 Helmi-elinympäristöohjelma rahoittaa 45 luonnonhoitohanketta kunnissa (ym.fi)
Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Helmi-ohjelman toimeenpano - Pirkanmaa

Puro Orivedellä
Arvokas puro Orivedellä. © Kuva: Marja-Liisa Pitkänen

 

Ajankohtaista

Painopisteet

Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella HELMI-elinympäristöohjelman painopisteenä ovat vuonna 2021 lintuvedet, pienvedet ja perinnebiotoopit. Myös suo- ja metsäteemaa toteutetaan.

Lintuvesien inventointeja jatketaan kolmella Natura 2000-verkostoon kuuluvalla lintuvesikohteella. Vuonna 2020 tehtiin Kangasalan Kirkkojärvellä hoitokalastusta. Vuonna 2021 tehdään koekalastuksia Urjalan Kortejärvellä ja Sastamalan Kuorsumaanjärvellä.

Pirkanmaan pienvesien tilaa selvitetään maastokartoituksin kevään-syksyn aikana. Kartoitus toteutetaan valtakunnallista inventointimenetelmää käyttäen. Kunnostus- ja hoitotoimet suunnitellaan ja organisoidaan kohteille tarpeen mukaan.

Perinnebiotooppien inventointeja jatketaan kesäkaudella. Tavoitteena on saada perinnebiotooppien päivitysinventoinnit päätökseen kuluvan vuoden aikana. Perinnebiotoopeille on tekeillä useita hoitosuunnitelmia ja kunnostus- ja hoitotoimia tullaan organisoimaan Helmi-ohjelman puitteissa.

Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltuja soita perustetaan suojelualueiksi vapaaehtoisuuteen perustuen. Myös maakuntakaavan suojelualueiksi osoitettuja soita voidaan suojella Helmi-rahoituksella. Vuonna 2020 Pirkanmaalla suojeltiin yhteensä 150 hehtaaria soita.

Metsäluonnon hoidon ja ennallistamisen suunnittelu aloitetaan priorisoiduilla lehtokohteilla suojelualueilla ja Natura 2000-alueilla. Tavoitteena on hoitaa vuosittain 5-6 metsäluontokohdetta.

Kunnostuskohteet

Tässä osiossa kerrotaan Helmi-ohjelman puitteissa kunnostetuista kohteista. Tämä päivittyy myöhemmin.

Lajisuojelu

Pirkanmaalla selvitetään kesällä 2021 erittäin uhanalaisen tummaverkkoperhosen (Melitaea diamina) elinympäristöjen hoitotarpeita ja järjestetään hoitotoimia kuten raivauksia ja laidunnusta. Tummaverkkoperhonen elää kosteilla niityillä, joissa kasvaa lehtovirmajuurta.

Helmi-resursseja

Pirkanmaan ELY-keskuksen alueelle on vuodelle 2021 myönnetty 592 000 euroa Helmi-ohjelman toimeenpanoa varten. Pirkanmaan ELY-keskuksella on käytettävissään 5,5 henkilötyövuotta Helmi-työtä varten.

Yhteistyö

Pirkanmaan ELY-keskus toimii Helmi-ohjelman puitteissa yksityisomistuksessa olevilla alueilla ja kaikki hoito- ja kunnostustoimet tehdään maanomistajien suostumukseen perustuen. Maanomistajat voivat saada myös itse rahoitusta Helmi-ohjelmasta kunnostus- ja hoitotoimien toteuttamiseksi.

HELMI-elinympäristöohjelman toimeenpanossa yhteistyö muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa on tärkeää. Suojelualueiden ja Natura 2000-alueiden hoidon suunnittelussa tehdään yhteistyötä mm. Suomen metsäkeskuksen ja Metsähallituksen kanssa. Pirkanmaalla yhteistyötä tehdään tapauskohtaisesti myös mm. paikallisten yhdistysten ja yritysten kanssa.

Yhteystiedot

Lisätietoja HELMI-toimintaohjelman eri teemoista ja niiden toteutuksesta Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella saat seuraavilta henkilöiltä. Heille voit myös ilmoittaa hoitoa ja kunnostusta tarvitsevia kohteita yksityisillä suojelualueilla ja Natura 2000-alueilla.

 • Soidensuojelu: Matti Räisänen
 • Lintuvesien kunnostus: Maria Yli-Renko
 • Perinnebiotooppien päivitysinventointi: Veera Mäkitalo
 • Perinnebiotooppien hoitosuunnittelu ja kunnostus: Suvi Järvenpää
 • Pienvedet: Emmi Lehkonen ja Miia Mäkilouko
 • Metsien hoito: Anni Mäkelä
 • Tummaverkkoperhosniittyjen hoito: Matti Puljujärvi

Henkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Julkaistu 20.4.2021 klo 10.30, päivitetty 10.6.2021 klo 9.00
Julkaistu 27.5.2021 klo 13.57, päivitetty 30.6.2021 klo 11.38