Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa luonnon monimuotoisuutta

Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista.

Helmi-ohjelmassa tartumme Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Teemme yhteistyössä eri toimijoiden kanssa vaikuttavia tekoja luonnon monimuotoisuuden hyväksi:

  • Suojelemme ja ennallistamme soita.
  • Kunnostamme lintuvesiä ja kosteikoita ranta-alueineen.
  • Hoidamme perinnebiotooppeja.
  • Hoidamme metsäisiä elinympäristöjä, kuten lehtoja ja paahdealueita.
  • Hoidamme ja kunnostamme pienvesiä ja rantaluontoa, kuten hiekkarantoja.

Osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen

Ohjelma perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Jos olet kiinnostunut tarjoamaan maa-aluettasi Helmi-ohjelmaan, ole yhteydessä alueesi ELY-keskukseen (yhteystiedot löytyvät Alueellista tietoa -osiosta.)

Helmi-ohjelmaan osallistuvat useat organisaatiot

Ympäristöministeriön käynnistämän Helmi-ohjelman suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat useat organisaatiot. Ohjelman suunnittelusta vastaavat ympäristöministeriön ohella maa- ja metsätalousministeriö, Metsähallituksen Luontopalvelut, ELY-keskus, Suomen Metsäkeskus, Suomen Riistakeskus, Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus. Kunnat toteuttavat Helmi-töitä Kunta-Helmi-ohjelman kautta, ja eri järjestöt ja organisaatiot toteuttavat alueilla erilaisia kunnostushankkeita yhteistyössä ELY-keskusten ja maanomistajien kanssa.

Lisätietoja

Helmi-elinympäristöohjelma (ym.fi/helmi)

Kunta-Helmi: Tiedote 3.11.2020 Helmi-elinympäristöohjelma rahoittaa 45 luonnonhoitohanketta kunnissa (ym.fi)
Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Helmi-ohjelman toimeenpano – Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Järvineva ilmasta kuvattuna.
 

Ajankohtaista

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt perinnebiotoopeista ja niiden hoidosta kertovan videon. Katso ja opi tunnistamaan perinnebiotoopin piirteet.

Lisää tiedotteita

Painopisteet

Valtakunnallisesti merkittäväksi arvioitujen suokohteiden (soidensuojelun täydennysehdotus) suojelun vuositavoite Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella vuonna 2021 on 700 ha. Suojelua on jo edistetty mm. Töppösenluolikon alueella Halsualla. Mahdollisia kohteita löytyy toimialueelta 68 kappaletta (n. 16 000 ha). Näiden lisäksi voidaan suojella myös maakunnallisesti tai lajistollisesti merkittäväksi arvioituja suokohteita.

Soiden ennallistamisessa kärki on toimintamallien luomisessa ja päivittämisessä liittyen veden palauttamiseen suojelusoille (VESPA) kunnostusojitus- tai luonnonhoitohankkeiden yhteydessä. Tavoitteena on tehdä toimintatapa tutuksi eri toimijoille.

Lintuvesikunnostusten suunnittelun pohjana olevia linnustoselvityksiä tehdään tänä vuonna kuudella kohteella. Neljän aiemmin aloitetun kohteen hoitotoimia jatketaan ja hoidon suunnittelua ja myös käytännön toimia aloitetaan uusillakin kohteilla. Painopiste on rannikon merenrantaniittykohteilla, jotka ovat hyvin tärkeitä mm. uhanalaisille kahlaajille.

Tavoitteena on saada perinnebiotooppien päivitysinventoinnit päätökseen kuluvan vuoden aikana. Eniten inventoitavaa on jäljellä Etelä-Pohjanmaan alueella. Myös perinnebiotooppien hoitosuunnittelu ja kohteiden kunnostustoimet on tavoitteena saada vauhtiin. Kunnostusta vaativat ja siihen soveltuvat kohteet ovat hyvin selvillä.

Rannikon pienvesien, fladoja ja kluuvijärviä niihin liittyvine puroineen, tilaa parannetaan laatimalla niille kunnostussuunnitelmia ja toteuttamalla niistä mahdollisimman monta kohdetta. Seitsemän ensimmäistä kunnostussuunnitelmaa valmistuu keväällä. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus osallistuu myös valtakunnallisen kunnostusoppaan laadintaan. Purokunnostuskohteiden hoitosuunnitelma valmistuu kuluvan vuoden aikana kolmelle eri kohteelle Lapväärtin-Isojoen vesistöalueella. Kyseiset suunnitelmat on tarkoitus saada myös toteutukseen kuluvana vuonna. Lisää kunnostuksen suunnittelukohteita haetaan myös muilta vesistöalueilta. Tavoitteena on myös löytää pari kunnostukseen sopivaa lähdettä ja laatia niille omat kunnostussuunnitelmansa.

Metsäluonnon hoidon ja ennallistamisen suunnittelu on aloitettu kolmella lehtomaisia metsiä sisältävällä kohteella: Kurikan Pitkämönluoman alueella, Tuoresluoman lehdossa Ilmajoella sekä Kåtölandetin alueella Kokkolassa. Lisää suojelukohteiden hoito- ja kunnostustarpeita selvitetään erityisesti korpien ja maankohoamisrannikon metsien osalta.

Kunnostuskohteet

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella käytännön kunnostustoimet on saatu ensimmäisenä käyntiin lintuvesikohteilla. Kunnostustoimia on käynnissä Evijärven Jokisuunlahdella, Vassorfjärdenillä Mustasaaren ja Vöyrin kunnissa, Isojoen Kodesjärvellä sekä Kristiinankaupungin Blomträsketillä.

Myös veden palauttamista suojelusoille (VESPA) toimintaa on päästy käytännössä testaamaan. Passmossenin alueella Kruunupyyssä kunnostusojitushankkeen yhteydessä.

Muissakin teemoissa, kuten perinnebiotoopeissa, rannikon pienvesissä, puroissa ja metsäkohteissa, kunnostus- ja hoitosuunnitelmia on valmistumassa alkuvuodesta ja käytännön kunnostustoimiin on tarkoitus päästä kuluvan vuoden aikana.

Helmi-resursseja

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle on vuodelle 2021 myönnetty 924 000 euroa Helmi-ohjelman toimeenpanoa varten. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksella on käytettävissään 7,5 henkilötyövuotta Helmi-työtä varten.

Yhteistyö

HELMI-elinympäristöohjelman toimeenpanossa yhteistyö muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa on tärkeää. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella yhteistyötä varten on perustettu METSO-HELMI -yhteistyöryhmät, joissa käsitellään soiden ja metsien suojeluun sekä niiden ennallistamiseen liittyviä yhteistyökysymyksiä.

Perinnebiotooppiasioita varten on muodostettu laajapohjainen alueellinen yhteistyöryhmä. Pienvesi- ja rantateemaa varten on muodostettu myös taustaryhmä, joka toimii osittain luontotyyppikohtaisesti.

Lisäksi Metsähallitus ja ELY-keskus tapaavat vuosittain pari kertaa varmistaen työnjaon ja hankkeiden toteutuksen.

Yhteystiedot

Lisätietoja HELMI-toimintaohjelman eri teemoista ja niiden toteutuksesta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella saat seuraavilta henkilöiltä:

Lisää tiedotteita

Julkaistu 14.4.2021 klo 12.49, päivitetty 2.9.2021 klo 8.52
Julkaistu 27.5.2021 klo 13.57, päivitetty 15.10.2021 klo 13.36