Vesijako

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Kuva: Erkki Kellomäki
Koodi FI0335004
Kunta Padasjoki
Pinta-ala (ha) 114
Aluetyyppi SCI

Alueen kuvaus

Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa oleva Vesijaon luonnonpuisto on valtaosaltaan vanhaa, luonnontilaista metsää. Vaihtelua alueen maisemakuvaan tuovat Korkeimmastenjärvi ja Suojärvet sekä niitä ympäröivät suoalueet. Puiston erikoisuus on runsas kääpälajisto, jossa on sekä harvinaisia että uhanalaisia lajeja. Linnusto on runsas, erityisen paljon on kuusimetsiä suosivia lajeja ja kolopesijöitä.

Luontotyypit ja lajit

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Humuspitoiset lammet ja järvet 2
Vaihettumissuot ja rantasuot 0
*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset kuusivaltaiset vanhat metsät 28
*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset mäntyvaltaiset vanhat metsät 1
*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat havupuusekametsät 45
*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat havu-lehtipuusekametsät 2
*Koivuvaltaiset puustoiset suot 1
*Mäntyvaltaiset puustoiset suot 6
*Kuusivaltaiset puustoiset suot 14

 *priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

  • helmipöllö

Muita huomionarvoisia lajeja:

  • idänuunilintu
  • lännenkarvapehkiäinen VU
  • kalvaskeräpallokas
  • isopehkiäinen
  • raidankeuhkojäkälä NT
  • punakarakääpä NT
  • aarnirypykkä
  • tippahaprakääpä NT
  • sitruunakääpä NT

Suojelutilanne

 Luonnonpuisto  100 %

Yhteys suojeluohjelmiin ja toteutuskeinot

Vesijako on kokonaan luonnonpuistoa. Päijät-Hämeen maakuntakaavassa alue on SL-merkinnällä.

Vesijako on suojeltu luonnonsuojelulailla.

Julkaistu 19.8.2013 klo 14.31, päivitetty 21.3.2014 klo 14.00

Julkaisija: