Suomen Natura 2000 -alueet

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Euroopan unioni pyrkii pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden kadon alueellaan. Yksi tärkeimmistä keinoista päästä tavoitteeseen on Natura 2000 -verkosto.

Verkosto turvaa luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä. Tällaisia luontotyyppejä on Euroopassa noin 200 ja lajeja noin 700.

EU:n jäsenmaat ehdottavat alueitaan Natura 2000 -verkostoon. Näitä luontodirektiivin mukaisia alueita kutsutaan SCI-alueiksi. Lopullisen päätöksen verkostosta tekee Euroopan komissio. Päätöksen jälkeen jäsenmaa määrittelee verkostoon otetut alueet erityisten suojelutoimien alueiksi (SAC-alueiksi). Niillä toteutetaan kyseisten luontotyyppien ja lajien kannalta tärkeitä suojelutoimenpiteitä.

Lisäksi verkostoon kuuluu lintudirektiivin mukaisia erityisiä suojelualueita (SPA-alueet), jotka jäsenmaat valitsevat itse ja ilmoittavat komissiolle.

Suomen Natura-alueet

Suomessa Natura 2000 -verkosto kattaa viisi miljoonaa hehtaaria. Tästä maa-alueita on kolme neljäsosaa ja vesialueita yksi neljäsosa. Kaikkiaan alueita on 1865, joista 87 Ahvenenmaalla. Pohjoisin Lappi kuuluu alpiiniseen vyöhykkeeseen, muu Suomi boreaaliseen.

Luontodirektiivin mukaisia SAC-alueita on Suomessa 1721. Ne kattavat noin 4,8 miljoonaa hehtaaria eli noin 12,4 % Suomen kokonaispinta-alasta. Lintudirektiivin mukaisia SPA-alueita on 468, ja niiden pinta-ala on 3,1 miljoonaa hehtaaria eli noin 8 % maan kokonaispinta-alasta. SAC- ja SPA-alueet ovat osittain päällekkäisiä.

SAC-alueet Manner-Suomen osalta on muodostettu 24.3.2015 annetulla ympäristöministeriön asetuksella, joka tuli voimaan 17.4.2015 (354/2015).

Valtioneuvosto on lisäksi 5.12.2018 päättänyt ehdottaa EU:n komissiolle luontodirektiivin mukaisten alueiden laajentamista kolmella alueella (FI0100006 Tulliniemen linnustonsuojelualue, FI0200090 Saaristomeri ja FI1400030 Södra Sandbäck). Laajennusten yhteispinta-ala on noin 113 500 hehtaaria. Niiden toteutumisen jälkeen Suomen Natura 2000 -verkoston yhteispinta-ala on noin 5,07 miljoonaa hehtaaria, mikä vastaa noin 13 % Suomen kokonaispinta-alasta.

Alueiden rajaukset ovat saatavilla avoimista ympäristötietojärjestelmistä:

Ahvenanmaan itsehallintolain nojalla luonnonsuojelu kuuluu maakunnan toimivaltaan. Maakunnan Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alueiden tiedot ovat saatavilla maakuntahallituksen sivulla.

Lisätietoja

Leila Suvantola
Lainsäädäntöneuvos
+ 358 29 525 0433
etunimi.sukunimi@ym.fi
 

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Natura 2000 -alueet Etelä-Savossa

Suomen Natura 2000 -verkostoon kuuluu Etelä-Savossa yhteensä 112 kohdetta. Niistä 12 ulottuu osittain toisten ELY-keskusten toimialueelle. Kyseessä olevia kahden ELY-keskuksen alueella sijaitsevia Natura 2000 –alueita ovat:

Linnansaari, Joutenvesi-Pyyvesi, Paas- ja Puruveden suot ja metsät, Sorsaveden saaristo sekä Ruokojärvi ja Mula (osittain Pohjois-Savon alueella)

Repovesi, Lietvesi ja Kuolimo (osittain Kaakkois-Suomen alueella)

Puruvesi  ja Oriveden-Pyhäselän saaristot  (osittain Pohjois-Karjalan alueella)

Suonteen eteläosa (osittain Keski-Suomen alueella)

Mäyrävuoren - Seppälänjoen metsät (2 kohdetta: erilliset SCI/SAC ja SPA, osittain Hämeen alueella)

Etelä-Savon alueella sijaitsevien Natura 2000 -kohteiden yhteispinta-ala on noin 200 000 ha, josta maa-alueita on noin 51 200 ha ja vesialueita noin 148 700 ha. Suurin osa alueista on jo aiemmin perustettuja suojelualueita, kansallisten suojeluohjelmien kohteita tai maakuntakaavan suojeluvarauksia. Natura 2000 –verkostoon on lisäksi otettu mukaan suojeluohjelmiin kuulumattomia kohteita, kuten Sielusenmäki Puumalasta, Sammakkolammen metsä Mäntyharjulta ja Patterinmäki Punkaharjulta. Kohteet jakaantuvat tasaisesti koko maakuntaan, mutta laajimmat sijaitsevat maakunnan itäosassa. Laajimpia alueita ovat Saimaan osa-alueet, kuten Linnansaari, Pihlajavesi ja Puruvesi, joiden pinta-alasta suurin osa on vesialuetta.

Vaikka eriasteinen ihmistoiminta ei Natura 2000 -alueilla ole yhtä rajoitettua kuin esimerkiksi perinteisillä luonnonsuojelualueilla, on ihmistoiminnan kuitenkin sovelluttava yhteen Natura 2000 - alueen suojelutavoitteiden kanssa. Erilaiset alueidenkäyttötavoitteet ja suojelutavoitteet sovitetaan yhteen Natura 2000 -alueille laadittavissa hoito- ja käyttösuunnitelmissa. Alueiden luonnontilan turvaaminen tai parantaminen saattaa edellyttää myös tarkentavia toimenpidesuunnitelmia esimerkiksi erilaisten ennallistamis- ja luonnonhoitotöiden toteuttamiseksi. Natura 2000 –alueiden suunnittelutarpeita arvioidaan noin kymmenen vuoden välein laadittavassa yleissuunnitelmassa.

Natura 2000 -alueiden tietoja on päivitetty valtioneuvoston päätöksellä 5.12.2018. Etelä-Savon Natura 2000 -alueiden osalta päivitys sisälsi vain täydennyksiä ja korjauksia alueiden laji- ja luontotyyppitietoihin. Päätökseen ei sisältynyt uusia alueita eikä nykyisten Natura 2000 -alueiden rajausmuutoksia.

Natura 2000 -alueiden tietolomake löytyy Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelusta.

Tutustu Natura 2000 -kohteisiin kunnittain
Julkaistu 12.7.2013 klo 13.33, päivitetty 23.12.2022 klo 11.36
Julkaistu 2.5.2013 klo 16.47, päivitetty 22.12.2022 klo 10.43