Suomen Natura 2000 -alueet

Ajankohtaista

Natura 2000 -verkoston ja sen tietojen täydentäminen

Valtioneuvosto päätti 5.12.2018 Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen ja ilmoituksen täydentämisestä ja Natura 2000 -alueiden tietojen tarkistuksista.

Valtioneuvosto päätti:

ehdottaa Euroopan unionin komissiolle seuraavien luontodirektiivin mukaisten Natura 2000 -alueiden laajentamista: Saaristomeren alue Kemiönsaaren kunnassa ja Paraisten kaupungissa, Tulliniemen linnustonsuojelualue Hangon kaupungissa sekä Södra Sandbäckin alue Kustavin kunnassa, ja

ilmoittaa Euroopan unionin komissiolle edellä mainitut laajennettavaksi ehdotetut alueet Tulliniemen linnustonsuojelualue ja Saaristomeri sekä uudet alueet Siuntionjoki Siuntion kunnassa ja Matalajärvi Espoon kaupungissa lintudirektiivin mukaisiksi erityisiksi suojelualueiksi; sekä

tarkistaa Suomen Natura 2000 -alueiden luonnontieteellisiä tietoja.

Tietojen tarkistamisessa on kysymys Natura 2000 -alueiden tietojen ajantasaistamisesta vastaamaan alueilta kertynyttä uutta tietoa ja niillä tapahtunutta kehitystä. Vastaavia tietojen päivittämistä koskevia päätöksiä tehdään myöhemmin säännöllisin välein.

Euroopan unioni pyrkii pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden kadon alueellaan. Yksi tärkeimmistä keinoista päästä tavoitteeseen on Natura 2000 -verkosto.

Verkosto turvaa luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä. Tällaisia luontotyyppejä on Euroopassa noin 200 ja lajeja noin 700.

EU:n jäsenmaat ehdottavat alueitaan Natura 2000 -verkostoon. Näitä luontodirektiivin mukaisia alueita kutsutaan SCI-alueiksi. Lopullisen päätöksen verkostosta tekee Euroopan komissio. Päätöksen jälkeen jäsenmaa määrittelee verkostoon otetut alueet erityisten suojelutoimien alueiksi (SAC-alueiksi). Niillä toteutetaan kyseisten luontotyyppien ja lajien kannalta tärkeitä suojelutoimenpiteitä.

Lisäksi verkostoon kuuluu lintudirektiivin mukaisia erityisiä suojelualueita (SPA-alueet), jotka jäsenmaat valitsevat itse ja ilmoittavat komissiolle.

Suomen Natura-alueet

Suomessa Natura 2000 -verkosto kattaa viisi miljoonaa hehtaaria. Tästä maa-alueita on kolme neljäsosaa ja vesialueita yksi neljäsosa. Kaikkiaan alueita on 1865, joista 87 Ahvenenmaalla. Pohjoisin Lappi kuuluu alpiiniseen vyöhykkeeseen, muu Suomi boreaaliseen.

Luontodirektiivin mukaisia SAC-alueita on Suomessa 1721. Ne kattavat noin 4,8 miljoonaa hehtaaria eli noin 12,4 % Suomen kokonaispinta-alasta. Lintudirektiivin mukaisia SPA-alueita on 468, ja niiden pinta-ala on 3,1 miljoonaa hehtaaria eli noin 8 % maan kokonaispinta-alasta. SAC- ja SPA-alueet ovat osittain päällekkäisiä.

SAC-alueet Manner-Suomen osalta on muodostettu 24.3.2015 annetulla ympäristöministeriön asetuksella, joka tuli voimaan 17.4.2015 (354/2015).

Valtioneuvosto on lisäksi 5.12.2018 päättänyt ehdottaa EU:n komissiolle luontodirektiivin mukaisten alueiden laajentamista kolmella alueella (FI0100006 Tulliniemen linnustonsuojelualue, FI0200090 Saaristomeri ja FI1400030 Södra Sandbäck). Laajennusten yhteispinta-ala on noin 113 500 hehtaaria. Niiden toteutumisen jälkeen Suomen Natura 2000 -verkoston yhteispinta-ala on noin 5,07 miljoonaa hehtaaria, mikä vastaa noin 13 % Suomen kokonaispinta-alasta.

Alueiden rajaukset ovat saatavilla avoimista ympäristötietojärjestelmistä:

Lisätietoja

Heikki Korpelainen
lainsäädäntöneuvos
0295 250 135
etunimi.sukunimi@ym.fi

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Natura 2000 -alueet Etelä-Savossa

Suomen Natura 2000 -verkostoon kuuluu Etelä-Savossa yhteensä 112 kohdetta. Niistä 12 ulottuu osittain toisten ELY-keskusten toimialueelle. Kyseessä olevia kahden ELY-keskuksen alueella sijaitsevia Natura 2000 –alueita ovat:

Linnansaari, Joutenvesi-Pyyvesi, Paas- ja Puruveden suot ja metsät, Sorsaveden saaristo sekä Ruokojärvi ja Mula (osittain Pohjois-Savon alueella)

Repovesi, Lietvesi ja Kuolimo (osittain Kaakkois-Suomen alueella)

Puruvesi  ja Oriveden-Pyhäselän saaristot  (osittain Pohjois-Karjalan alueella)

Suonteen eteläosa (osittain Keski-Suomen alueella)

Mäyrävuoren - Seppälänjoen metsät (2 kohdetta: erilliset SCI/SAC ja SPA, osittain Hämeen alueella)

Etelä-Savon alueella sijaitsevien Natura 2000 -kohteiden yhteispinta-ala on noin 200 000 ha, josta maa-alueita on noin 51 200 ha ja vesialueita noin 148 700 ha. Suurin osa alueista on jo aiemmin perustettuja suojelualueita, kansallisten suojeluohjelmien kohteita tai maakuntakaavan suojeluvarauksia. Natura 2000 –verkostoon on lisäksi otettu mukaan suojeluohjelmiin kuulumattomia kohteita, kuten Sielusenmäki Puumalasta, Sammakkolammen metsä Mäntyharjulta ja Patterinmäki Punkaharjulta. Kohteet jakaantuvat tasaisesti koko maakuntaan, mutta laajimmat sijaitsevat maakunnan itäosassa. Laajimpia alueita ovat Saimaan osa-alueet, kuten Linnansaari, Pihlajavesi ja Puruvesi, joiden pinta-alasta suurin osa on vesialuetta.

Vaikka eriasteinen ihmistoiminta ei Natura 2000 -alueilla ole yhtä rajoitettua kuin esimerkiksi perinteisillä luonnonsuojelualueilla, on ihmistoiminnan kuitenkin sovelluttava yhteen Natura 2000 - alueen suojelutavoitteiden kanssa. Erilaiset alueidenkäyttötavoitteet ja suojelutavoitteet sovitetaan yhteen Natura 2000 -alueille laadittavissa hoito- ja käyttösuunnitelmissa. Alueiden luonnontilan turvaaminen tai parantaminen saattaa edellyttää myös tarkentavia toimenpidesuunnitelmia esimerkiksi erilaisten ennallistamis- ja luonnonhoitotöiden toteuttamiseksi. Natura 2000 –alueiden suunnittelutarpeita arvioidaan noin kymmenen vuoden välein laadittavassa yleissuunnitelmassa.

Natura 2000 -alueiden aluekohtaisia sivuja päivitetään kesän ja syksyn 2019 aikana. Ajantasaiset tiedot voi tarkistaa karttapalvelusta kunkin Natura-alueen kohdalta (tiivistelmästä tai tietolomakkeesta).

Tutustu Natura 2000 -kohteisiin kunnittain
Julkaistu 12.7.2013 klo 13.33, päivitetty 16.8.2019 klo 14.52
Julkaistu 2.5.2013 klo 16.47, päivitetty 9.5.2019 klo 11.58