Valtakunnallinen perinnebiotooppien inventointi 2019–2021

Suomen perinnebiotoopit, eli perinteisen karjatalouden muovaamat kedot, erilaiset niityt, hakamaat ja metsälaitumet, ovat maatalouden tehostumisen myötä riippuvaisia aktiivisesta ennallistamisesta ja hoidosta. Jotta tällainen suojelu on tehokasta, tarvitaan ajankohtainen tieto perinnebiotooppien tilasta koko maan alueelta.

Rautajärven monimuotoiset perinnebiotoopit kuuluvat Pälkäneen maalaismaisemien kohokohtiin. Niitä hoidetaan laiduntamalla. © Kuva: Tapio Heikkilä

Perinnebiotoopit on inventoitu kattavasti viimeksi 1990-luvulla. Uudelle tiedolle on tarvetta, joten ympäristöministeriö on varannut rahoitusta uuteen valtakunnalliseen inventointiin vuosille 2019–2021. Inventoinnit toteutetaan ELY-keskuksissa ja Metsähallituksessa ympäristöministeriön ohjauksessa ja niitä koordinoidaan Suomen ympäristökeskuksessa.

Tietoa tarvitaan perinnebiotooppien turvaamiseen

Inventoinnissa tarkistetaan tiedossa olevat arvokkaat kohteet ja määritellään niille arvoluokka (valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokas). Arvoluokkaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm. perinnebiotooppikasvillisuuden ja -lajiston esiintyminen, hoitohistoria ja hoidon jatkuvuus sekä puuston määrä ja rakenne.

On paljon kohteita, joita ei ole kattavasti inventoitu 1990-luvun valtakunnallisen inventoinnin jälkeen, joten niiden arvoluokitus on vanhentunut. Lisäksi on paljon hoidossa olevia sekä kunnostuskelpoisia kohteita, joita ei ole inventoitu. Valtakunnallisella inventoinnilla saadaan mahdollisimman kattavat ja tasavertaiset tiedot koko maan perinnebiotoopeista.

Pihlajaperhonen (Aporia crataegi) imemässä mettä mäkitervakosta (Viscaria vulgaris) kalliokedolla Suomussalmen Laukkalliolla. © Kuva: Katja Raatikainen

Ajantasaisella tiedolla voidaan edesauttaa perinnebiotooppien säilymistä, kun hoitoa voidaan kohdistaa luontotyypin säilymisen kannalta ensiarvoisille kohteille. Näitä ovat pinta-alaltaan suuret ja erityisen monimuotoiset kohteet, sekä kohteet, joiden läheisyydessä on muuta arvokasta luontoa.

Tietoa kohteiden arvosta tarvitaan myös hoidon rahoituksesta päätettäessä. Hoitoa rahoitetaan pääasiallisesti maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän kautta, ja arvokkaimmille kohteille voidaan myöntää korotettuja korvauksia. Kustannuksia hoidossa syntyy mm. umpeenkasvaneiden kohteiden raivauksesta, laidunnettavien alueiden aitaamisesta ja laiduneläinten kuljetuksista ja valvonnasta.

Inventointi 2019–2021

Valtakunnallista perinnebiotooppien inventointia valmisteltiin vuodesta 2015 lähtien, jolloin Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa tehtiin päivitetty inventointiohje. Sen jälkeen tehtiin koe- ja malli-inventointeja eri puolilla Suomea, minkä lisäksi ELY-keskukset ovat järjestäneet inventointikoulutusta. Kesällä 2019 inventoinnit käynnistyivät ympäristöministeriön rahoituksella lähes koko maassa. Inventoinnit toteutetaan ELY-keskuksissa.

Vuonna 2019 ympäristöministeriöön perustettiin työryhmä, joka ohjaa inventointeja ja käy läpi inventointien tulokset. Työryhmä päättää valtakunnallisen arvoluokituksen saavista kohteista. ELY-keskukset päättävät maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaista kohteista.

Perinnebiotooppien inventointikoulutusta Haukiputaalla, Häyrysenniemen Upin niityllä 11.6.2019. © Kuva: Tapio Heikkilä

ELY-keskusten tiedotteet inventoinneista:

Pirkanmaa:

Pirkanmaalla jatketaan perinneympäristöjen maastokartoituksia

Pirkanmaan perinneympäristöjen tila vaihtelee suuresti – luontoarvojen säilymiseen tarvitaan laiduntavaa karjaa

Etelä-Savo:

Perinnemaisemien maastokartoitukset jatkuvat Etelä-Savossa

Pohjois-Karjala:

Perinnemaisemien kartoitukset jatkuvat Pohjois-Karjalassa

Keski-Suomi:

Perinnemaisemien maastokartoituksia jatketaan

Etelä-Pohjanmaa:

Lajirikkaiden perinnemaisemien nykytilannetta selvitetään

Pohjois-Pohjanmaa:

Perinnemaisemia kartoitetaan Pohjois-Pohjanmaalla - 25 vuoden takaiset tiedot päivitetään ja uusia kohteita etsitään

Lappi:

Perinnemaisemien inventoinnit aloitetaan Lapissa

Lisätiedot:

Sonja Forss, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi @ymparisto.fi

Perinnebiotooppi-inventoinnin yhteyshenkilöt ELY-keskuksissa

Julkaistu 26.6.2019 klo 9.56, päivitetty 9.4.2020 klo 12.28