Hoppa till huvudinnehåll

Tillstånd och skyldigheter

Tillstånd krävs av både privata medborgare och företag. Men vilka åtgärder behöver vi tillstånd till, och när räcker det med ett enklare förfarande? Hur görs ansökan eller anmälan, till vilken myndighet lämnas den och hur behandlas den? Och vilken verksamhet ska rapporteras till myndigheterna?

Miljötillstånd, vattentillstånd och anmälningar

Miljötillstånd
Miljötillstånd ska sökas för verksamhet som kan orsaka förorening av miljön eller risk för sådan.
Läs mer
Allmänt anmälningsförarande enligt MSL
Ett allmänt anmälningsförfarande enligt miljöskyddslagen är ett förfarande som har likheter med ett tillståndsförfarande och som gäller vissa verksamheter med liten miljöpåverkan.
Läs mer
Anmälning av engångsnatur enligt MSL
Verksamhetsutövaren ska göra en anmälan om vissa verksamheter av engångsnatur som medför miljöolägenheter.
Läs mer
Registrering enligt MSL
Vissa verksamheter kräver registrering hos kommunens miljövårdsmyndighet.
Läs mer
Vattentillstånd och anmälningar
Verksamhet som förändrar vattendrag och grundvattenförhållanden kan vara tillståndspliktig eller anmälningspliktig.
Läs mer

Skydd av arter och naturen

Lajien rauhoitussäännöksistä poikkeaminen
Rauhoitettujen lajien vanhingoittaminen tai häirintä on kiellettyä. Kiellettyihin toimenpiteisiin voit hakea poikkeuslupaa.
Lue lisää
Tillstånd och anmälningar inom naturvården
Naturvårdslagen finns till för att skydda områden och arter och dess många förbud går alla ut på att bevara naturens mångfald. I vissa fall kan du anhålla om undantag från ett förbud.
Läs mer
CITES-tillstånd och -skyldigheter
De svenska sidorna kommer att vara färdiga i april.
Läs mer på finska

Byggande och markanvändning

Bygglovsansökan
Bygglov eller annat tillstånd av myndighet behövs för så gott som allt byggande. Bygglov söks av kommunens byggnadstillsynsmyndighet.
Läs mer
Undantagsbeslut och byggande i ett område i behov av planering
Tietyissä tilanteissa tarvitset ennen rakennuslupaa poikkeamispäätöksen. Hae poikkeamispäätöstä kunnasta.
Läs mer
Beslut om undantag för strandbyggande
Ansökan om beslut om undantag lämnas in till kommunen.
Läs mer
Marktäkt
Marktäkt annat än till husbehov kräver alltid tillstånd enligt marktäktslagen.
Läs mer
Tillstånd för torvproduktion och nedläggning av verksamhet
Torvutvinning kräver miljötillstånd. När torvproduktionen upphört städar torvproducenten upp området.
Läs mer

Uppsamling och transport av avfall, export av begagnade produkter

Uppsamling, transport och överföring av avfall inom Finland
Ett tillstånd behövs vid uppsamling, transport och förmedling av avfall.
Läs mer
Internationell transport av avfall
För avfallstransport från ett land till ett annat behövs antingen tillstånd av myndigheterna i alla länder som deltar i transporten eller ett lättare förfarande för transport av så kallat grönt avfall. Avfallstransport kan också vara helt förbjuden.
Läs mer
Export och import av begagnade produkter
Exportören av begagnade produkter ska vara beredd att bevisa att det inte är fråga om avfallsexport. Nödvändiga dokument ska vara färdiga redan före exporten. Kraven nedan gäller i tillämpliga delar även import.
Läs mer
Producentansvar
Tillverkare, importörer, distansförsäljare och importörer av alla typer av förpackade produkter samt förpackare av produkter ansvarar för avfallshanteringen av sina produkter.
Läs mer

Terräng- och sjötrafik

Ansökan om förbud mot eller begränsning av terrängtrafik
Användningen av motordrivna fordon i terrängen på land eller is kan under vissa förutsättningar begränsas eller förbjudas.
Läs mer
Ansökan om förbud mot eller begränsning av sjötrafik
Sjötrafiken omfattas av allemansrätten. Myndigheterna kan begränsa eller förbjuda sjötrafik, om det behövs.
Läs mer

Kemikalier och skadliga ämnen

F-gaser och ämnen som bryter ned ozonskiktet
De svenska sidorna kommer att vara färdiga i april.
Läs mer på finska
Anmälan om export av förbjudna eller strängt reglerade kemikalier
En exportanmälan ska göras över export av kemikalier som är förbjudna eller strängt reglerade utanför EU. För vissa kemikalier krävs utöver exportanmälan också det mottagande landets medgivande till import.
Läs mer
Rapportering om farliga och skadliga ämnen som transporteras sjövägen
De som i bulk tar emot farliga eller skadliga ämnen som transporteras sjövägen ska rapportera de mottagna lasterna, om den mottagna mängden överstiger tröskelvärdet.
Läs mer

Miljökonsekvensbedömning

Människans verksamhet påverkar alltid på något sätt befolkningen, naturen och dess mångfald, den byggda miljön, landskapet eller naturresurserna. Syftet med miljökonsekvensbedömning är att säkerställa att miljökonsekvenserna av planerade verksamheter utreds tillräckligt noggrant i sådana fall där projektet sannolikt har betydande negativa miljökonsekvenser.

Överst på sidan