Hoppa till huvudinnehåll

Tillstånd och skyldigheter

Tillstånd krävs av både privata medborgare och företag. Men vilka åtgärder behöver vi tillstånd till, och när räcker det med ett enklare förfarande? Hur görs ansökan eller anmälan, till vilken myndighet lämnas den och hur behandlas den? Och vilken verksamhet ska rapporteras till myndigheterna?

Miljötillstånd, vattentillstånd och anmälningar

Miljötillstånd
Miljötillstånd ska sökas för verksamhet som kan orsaka förorening av miljön eller risk för sådan.
Läs mer
Allmänt anmälningsförarande enligt MSL
Ett allmänt anmälningsförfarande enligt miljöskyddslagen är ett förfarande som har likheter med ett tillståndsförfarande och som gäller vissa verksamheter med liten miljöpåverkan.
Läs mer
Anmälning av engångsnatur enligt MSL
Verksamhetsutövaren ska göra en anmälan om vissa verksamheter av engångsnatur som medför miljöolägenheter.
Läs mer
Registrering enligt MSL
Vissa verksamheter kräver registrering hos kommunens miljövårdsmyndighet.
Läs mer
Vattentillstånd och anmälningar
Verksamhet som förändrar vattendrag och grundvattenförhållanden kan vara tillståndspliktig eller anmälningspliktig.
Läs mer

Skydd av arter och naturen

Tillstånd att avvika från arternas fridlysningsstadganden
Det är förbjudet att störa, skada och inneha fridlysta djur samt att skada, flytta och inneha fridlysta växtarter. Undantagstillstånd kan sökas för förbjudna åtgärder.
Läs mer
Tillstånd och anmälningar inom naturvården
Naturvårdslagen finns till för att skydda områden och arter och dess många förbud går alla ut på att bevara naturens mångfald. I vissa fall kan du anhålla om undantag från ett förbud.
Läs mer
CITES-tillstånd och -skyldigheter
Med CITES-konventionen skyddas djur- och växtarter som hotas av internationell handel. Handeln regleras med olika grader av import-, export- och försäljningstillstånd beroende på arten, hur hotad den är samt verksamhetens karaktär och verksamhetsområdet. På dessa sidor finns information om CITES-arter, tillståndsförfarandet och ansökan om tillstånd.
Läs mer

Byggande och markanvändning

Bygglovsansökan
Bygglov eller annat tillstånd av myndighet behövs för så gott som allt byggande. Bygglov söks av kommunens byggnadstillsynsmyndighet.
Läs mer
Undantagsbeslut och byggande i ett område i behov av planering
Om man i samband med byggande vill avvika från en plan eller till exempel byggnadsordningen, behöver man före bygglovet ett undantagsbeslut som utfärdas av kommunen. När man bygger på ett område i behov av planering måste man beakta särskilda förutsättningar för bygglov i samband med bygglovsförfarandet. Den utvidgade bygglovsprövningen utförs av en kommunal myndighet.
Läs mer
Beslut om undantag för strandbyggande
Ansökan om beslut om undantag lämnas in till kommunen.
Läs mer
Marktäkt
Marktäkt annat än till husbehov kräver alltid tillstånd enligt marktäktslagen.
Läs mer
Tillstånd för torvproduktion och nedläggning av verksamhet
Torvutvinning kräver miljötillstånd. När torvproduktionen upphört städar torvproducenten upp området.
Läs mer

Uppsamling och transport av avfall, export av begagnade produkter

Uppsamling, transport och överföring av avfall inom Finland
Ett tillstånd behövs vid uppsamling, transport och förmedling av avfall.
Läs mer
Internationell transport av avfall
För avfallstransport från ett land till ett annat behövs antingen tillstånd av myndigheterna i alla länder som deltar i transporten eller ett lättare förfarande för transport av så kallat grönt avfall. Avfallstransport kan också vara helt förbjuden.
Läs mer
Export och import av begagnade produkter
Exportören av begagnade produkter ska vara beredd att bevisa att det inte är fråga om avfallsexport. Nödvändiga dokument ska vara färdiga redan före exporten. Kraven nedan gäller i tillämpliga delar även import.
Läs mer
Producentansvar
Tillverkare, importörer, distansförsäljare och importörer av alla typer av förpackade produkter samt förpackare av produkter ansvarar för avfallshanteringen av sina produkter.
Läs mer

Terräng- och sjötrafik

Ansökan om förbud mot eller begränsning av terrängtrafik
Användningen av motordrivna fordon i terrängen på land eller is kan under vissa förutsättningar begränsas eller förbjudas.
Läs mer
Ansökan om förbud mot eller begränsning av sjötrafik
Sjötrafiken omfattas av allemansrätten. Myndigheterna kan begränsa eller förbjuda sjötrafik, om det behövs.
Läs mer

Kemikalier och skadliga ämnen

F-gaser och ämnen som bryter ned ozonskiktet
Information och anvisningar om installation, underhåll, försäljning, import och avfallshantering av F-gaser och ämnen som bryter ned ozonskiktet samt anordningar som innehåller dessa.
Läs mer
Anmälan om export av förbjudna eller strängt reglerade kemikalier
En exportanmälan ska göras över export av kemikalier som är förbjudna eller strängt reglerade utanför EU. För vissa kemikalier krävs utöver exportanmälan också det mottagande landets medgivande till import.
Läs mer
Rapportering om farliga och skadliga ämnen som transporteras sjövägen
De som i bulk tar emot farliga eller skadliga ämnen som transporteras sjövägen ska rapportera de mottagna lasterna, om den mottagna mängden överstiger tröskelvärdet.
Läs mer

Miljökonsekvensbedömning

Människans verksamhet påverkar alltid på något sätt befolkningen, naturen och dess mångfald, den byggda miljön, landskapet eller naturresurserna. Syftet med miljökonsekvensbedömning är att säkerställa att miljökonsekvenserna av planerade verksamheter utreds tillräckligt noggrant i sådana fall där projektet sannolikt har betydande negativa miljökonsekvenser.