Hoppa till huvudinnehåll

Avfall och återvinning

Material och produkter som tas ur bruk blir avfall när de inte längre lämpar sig för användning. I allmänhet uppkommer åtminstone en del avfall i varje skede av produktionskedjan, från anskaffning av råvaror och produktion av produkter till konsumtion och avfallshantering. I Finland är avfallsmängden kopplad till konjunkturutvecklingen – under högkonjunkturer uppkommer mer avfall än under lågkonjunkturer.
Bild
Avfallstransportband.
© Adobe Stock

Kvantitativt sett uppkommer mest avfall inom utvinningsindustrin och byggbranschen, där stora materialmängder hanteras. Enligt Statistikcentralens avfallsstatistik producerades cirka 116 miljoner ton avfall i Finland 2019. Med kommunalt avfall avses avfall som uppkommer i hushåll och avfall som till sin kvalitet motsvarar detta och som uppkommer till exempel i skolor, butiker och kontor. Enligt Statistikcentralen har mängden kommunalt avfall ökat under de senaste åren och 2020 producerade vi redan nästan 600 kilo avfall per invånare. 

Inom den cirkulära ekonomin undviker man uppkomsten av avfall genom omsorgsfull produktplanering, återanvändning av produkter samt genom att förlänga produkternas livslängd genom att reparera och underhålla dem. Avfallet återställs som en del av produktionen på ett säkert och hållbart sätt. Vid sidan av att spara naturresurser strävar man genom återvinning av avfall efter att spara energi samt minska de negativa miljö- och klimatkonsekvenserna. Att minska användningen av råvaror har också en positiv inverkan på den biologiska mångfalden.

Från avfall till råvara

Avfall är en värdefull råvarukälla. Vissa avfallsmaterial, såsom metaller, är särskilt värdefulla och återvinningen av dem sker på marknadens villkor. Avfall utgör en del av den globala råvarumarknaden och transporteras från ett land till ett annat för återvinning. Sortering ökar avfallets värde, eftersom avfallsmaterial som samlats in separat lättare kan återvinnas. Osorterat avfall är ofta svårt att utnyttja som material.

Utnyttjandet av avfallsmaterial behöver ännu utvecklas

Det finns dock åtminstone inte ännu efterfrågan på och kostnadseffektiva återvinningslösningar för allt avfall. Produkterna har inte heller alltid planerats för återvinning. Till exempel kan kombinationer av flera material medföra utmaningar för återvinningssystemet. I vissa fall kan också återvinning av avfall orsaka skadliga miljökonsekvenser. Då måste man söka lösningar med gynnsammare effekter. Alternativen för avfallshanteringen kan jämföras bland annat med hjälp av livscykelberäkning för avfallshanteringen, så att man kan välja det alternativ som har de mest gynnsamma effekterna. 

Säker och hållbar återvinning av avfall förutsätter information och kompetens, såsom produktplanering, datahantering samt högklassig teknik för identifiering och separering av material. Det kräver också att man delar information från en aktör till en annan. 

Alla avfallsproducenter ansvarar för att främja återvinning. Miljöförvaltningen styr, övervakar, följer upp, producerar information och utvecklar mer hållbara lösningar för att få avfall att cirkulera. En stabil EU-avfallslagstiftning för att främja cirkulär ekonomi och återvinning av avfall syftar till att skydda människors hälsa och miljön.

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)