Hoppa till huvudinnehåll

Miljötillstånd

Miljötillstånd ska sökas för verksamhet som kan orsaka förorening av miljön eller risk för sådan. Sådana verksamheter är till exempel skogs- och metallindustri, kemisk industri, energiproduktion, stora djurstallar och fiskodling.

I miljötillståndet kan bland annat föreskrifter om verksamhetens omfattning, om utsläppen och om minskningen av utsläpp utfärdas. En förutsättning för att tillstånd skall kunna beviljas är bland annat att verksamheten inte får medföra olägenhet för hälsan eller betydande förorening av miljön eller risk för sådan.

När du behöver miljötillstånd

Du behöver tillstånd för tillståndspliktig ny verksamhet och för väsentlig ändring av tidigare verksamhet. Tillståndspliktig verksamhet får inte inledas förrän tillstånd har beviljats.

Om du är osäker på om det behövs tillstånd för verksamheten lönar det sig att kontakta närings-, trafik- och miljöcentralen eller den kommunala miljövårdsmyndigheten.

Om du behöver tillstånd både enligt miljöskyddslagen och vattenlagen räcker det med en ansökan och projektet beviljas ett tillstånd.

I miljöskyddslagen och miljöskyddsförordningen samt i vattenlagen finns det närmare uppgifter om i vilka situationer det behövs tillstånd. I miljöskyddslagen finns det en förteckning över de verksamheter som kräver miljötillstånd, men även andra verksamheter kan vara tillståndspliktiga. I vattenlagen uppräknas projekt som man alltid måste söka tillstånd för. Enligt båda lagarna kan tillstånd också behövas för ett sådant projekt som inte separat nämns i någon lag eller förordning, men som har skadlig miljöpåverkan eller till exempel tillståndspliktiga utsläpp av ämnen.

Miljötillståndspliktiga verksamheter

Verksamhet som kan orsaka förorening av miljön eller risk för sådan ska ha miljötillstånd. I bilaga 1 till miljöskyddslagen finns en förteckning över de verksamheter för vilka det krävs miljötillstånd.

I miljöskyddslagen har det dessutom fyra olika punkter bestämts att verksamheter med viss sorts inverkan och en del andra verksamheter är tillståndspliktiga:

 1. verksamhet som kan orsaka förorening av vattendrag, när det inte är fråga om ett projekt som är tillståndspliktigt enligt vattenlagen (MSL 27 § 2 mom. 1 punkten)
 2. avledande av avloppsvatten som kan orsaka förorening av ett dike, en källa eller en i 1 kap. 3 § 1 mom. 6 punkten i vattenlagen avsedd rännil (MSL 27 § 2 mom. 2 punkten)
 3. verksamhet som kan utsätta omgivningen för sådant oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. i lagen angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920) (MSL 27 § 2 mom. 3 punkten)
 4. verksamhet vid sådana asfaltstationer, energiproducerande anläggningar och distributionsstationer som avses i bilaga 2 till miljöskyddslagen, om verksamheten förläggs till ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde. Dessutom för verksamhet som avses i bilaga 1 och 2, men som är av mindre omfattning än den, och för verksamhet vid kemiska tvättinrättningar som avses i bilaga 2, om verksamheten förläggs till ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde och verksamheten kan medföra risk för förorening av grundvattnet (MSL 28 §).

Miljöskyddslag (527/2014)

Vattenlag (587/2011)

Väsentlig ändring av verksamheten

När det gäller verksamhet som har tillstånd krävs det enligt miljöskyddslagen tillstånd för ändringar som ökar utsläppen eller deras konsekvenser och för andra väsentliga ändringar av verksamheten. 

Sådant tillstånd behövs dock inte om ändringen inte ökar miljöpåverkan eller riskerna och miljötillståndet inte behöver ses över på grund av ändringen av verksamheten.

En ändring av verksamheten är alltid väsentlig om den leder till att verksamheten motsvarar verksamheten vid en direktivanläggning (MSL 29 §).

Miljöskyddslag (527/2014)

Så här ansöker du om miljötillstånd

Beroende på verksamheten och dess omfattning görs ansökan om miljötillstånd antingen till regionförvaltningsverket eller till den kommunala miljövårdsmyndigheten. I miljöskyddslagen (MSL) och miljöskyddsförordningen (MSF) bestäms vilken myndighet som beviljar tillstånd för respektive projekt.

Behöriga miljötillståndsmyndigheter

Regionförvaltningsverket

 • De mest betydande och regionalt betydande miljötillstånden (MSF 1 §)
 • Verksamhet för vilken det behövs tillstånd enligt både vattenlagen och MSL (MSL 34 §)

Den kommunala miljövårdsmyndigheten

 • Övriga miljötillstånd (MSF 2 §)

Dessa myndigheter ger råd om det är oklart vart ansökan skall lämnas in.

Enligt miljöskyddslagen skall den som utarbetar ansökan ha tillräcklig sakkunskap. Man kan även använda en utomstående sakkunnig till utarbetandet av ansökan.

Tillståndspliktig verksamhet får inledas först när tillståndet har vunnit laga kraft.

Tillstånd söks via regionförvaltningens e-tjänst

I e-tjänsten för miljötillstånd som finns i regionförvaltningens e-tjänst kan du fylla i och skicka en elektronisk ansökan om miljötillstånd till regionförvaltningsverket.

Om du inte kan använda e-tjänsten kan du skicka ansökan till regionförvaltningsverket också per e-post antingen till e-postadressen av regionförvaltningsverkets registratorskontor eller, om ärendet ska handläggas av Regionförvaltningsverket i Södra Finland, till e-postadressen av registratorskontoret inom ansvarsområdet för miljötillstånd. 

Fysiska personer kan fortfarande lämna in tillståndsansökan och tillhörande bilagor i pappersform till regionförvaltningsverkets registratorskontor eller, om ärendet ska handläggas av Regionförvaltningsverket i Södra Finland, till registratorskontoret inom ansvarsområdet för miljötillstånd. 

Använd som bilagor i den mån det är möjligt de ansökningsblanketter som finns för olika verksamheter och följ eventuella ifyllnadsanvisningar som gäller dem.

För tillstånd som söks hos den kommunala miljövårdsmyndigheten kan blanketter användas

Statsrådets förordning om miljöskydd innehåller bestämmelser om innehållet i ansökan om miljötillstånd. Ansökan kan formuleras fritt i enlighet med 3–7 § i miljöskyddsförordningen eller med hjälp av ansökningsblanketter nedan för olika verksamheter och eventuella ifyllnadsanvisningar som gäller dem.

Blanketterna är inte tillgängliga.

Allmän blankett för ansökan om miljötillstånd
Pannanläggningar
Djustallar
Pälsfarmer
Fiskodling
Stenbrott och stenkrossar
Gemensam behandling av marktäktstillstånd och miljötillstånd
Skjutbanor
Beredskapsplan - anvisningar för verksamhetsutövaren (MSL 15 §)
Vattenvården inom jordbruket - vatten.fi
Anmälningar enligt nitratförordningen

Hur en tillståndsansökan behandlas

Miljötillståndsmyndigheten informerar om ansökan genom en kungörelse. Myndigheterna lämnar yttrande om ansökan. Sakägarna får framföra anmärkningar och andra parter kan framföra sina åsikter i ärendet.

Efter att tillståndsmyndigheten har hört den sökande beträffande yttrandena och anmärkningarna gör det ett avgörande i ärendet.

Besvär över tillståndsbeslutet kan anföras hos Vasa förvaltningsdomstol och över dess beslut vidare hos högsta förvaltningsdomstolen, om den beviljar besvärstillstånd.

En avgift tas ut av sökanden för behandlingen av tillståndsansökan.

Kungörelse och anmärkning om miljötillståndsansökan

Genom kungörelser och internet informeras om tillståndsärenden enligt miljöskyddslagen.

Kungörelsen är uppsatt på kommunens anslagstavla under en tid av minst 30 dagar. I allmänhet informerar man om kungörelsen i tidningen och sänder information om kungörelsen till ägare av mark- och vattenområden inom det område som påverkas av projektet.

I kungörelsen anges inom vilken tid anmärkningar, och åsikter med yrkanden skall framföras till den myndighet som behandlar ärendet. Det är skäl att hålla sig inom tidsfristen så att man hinner behandla ställningstagandena innan beslutet fattas. Ärendet kan avgöras även om det inte har framförts några anmärkningar eller åsikter. Om man inte har något att anmärka i ärendet behöver man inte göra något.

Anmärkningar och åsikter skall göras skriftligt och i kungörelsen finns anvisningar för hur man går till väga. 

Sakägarna får framföra anmärkningar och andra parter kan framföra sina åsikter i ärendet. Vid behov kan man rådfråga den handläggare som nämns i kungörelsen.

Tillståndsmyndigheten begär dessutom om yttranden av myndigheterna. Tillståndsmyndigheten begär genmäle av tillståndssökanden beträffande yttrandena och anmärkningarna.

Vi ber dig sända utlåtanden, anmärkningar och åsikter till regionförvaltningsverket med en elektronisk blankett. Den elektroniska blanketten innehåller utförligare instruktioner om hur en anmärkning och åsikt ska skrivas.

Anmärkningsblanketten kräver inte identifiering, men obligatoriska uppgifter i blanketten är ärendets diarienummer samt den sökande som utlåtandet, anmärkningen och åsikten hänför sig till. Det är bra att ha uppgifterna tillgängliga, då man börjar fylla i blanketten.

Via regionförvaltningens informationstjänst för vatten- och miljötillstånd kan du söka fram vatten- och miljötillståndsärenden som inletts, delgivits eller för vilka beslut utfärdats samt offentliga handlingar i anslutning till dem.

Beslutet och beslutsfattandet

Tillståndsmyndigheten börjar bereda beslutet när man har fått tillräckligt med uppgifter om ärendet och har informerat om ärendet.

Beslutsfattandet i regionförvaltningverken sker utgående från föredragandens beslutsförslag. Beroende på ärendets natur och omfattning kan personerna även vara flera till antalet. Vid valet av handläggare och avgörare tar man hänsyn till att personerna har just den sakkunskap som det aktuella ärendet kräver.

I kommunen avgörs ärendet av nämnden eller tjänsteinnehavaren.

Avgörandet sker utgående från vad som föreskrivs i lagstiftningen. För att tillstånd skall kunna beviljas krävs det enligt miljöskyddslagen att verksamheten inte medför olägenhet för hälsan eller betydande förorening av miljön eller risk för sådan. Om dessa olägenheter inte kan hindras ens genom att ställa tillståndsbestämmelser, beviljas inte något tillstånd.

Beslutet meddelas skriftligt. I det refereras ärendet och sakägarnas yrkanden. Utöver avgörandet läggs också grunderna för avgörandet fram. När tillstånd beviljas för ett projekt utfärdas samtidigt föreskrifter för hur projektet skall genomföras. I beslutet bemöts krav som ställts.

Till beslutet fogas en besvärsansvisning. Av den framgår det hur beslutet kan överklagas om man inte är nöjd med det. Besvärstiden, som är 30 dagar, skall iakttas.

Beslutet är en offentlig handling. Regionförvaltningsverken och flera kommuner publicerar besluten på sina internetsidor. Mot en kopieringsavgift kan även kopior av beslutet beställas från registratorskontoret vid det ämbetsverk där beslutet har fattats.

Innehållet av miljötillståndsbeslutet

I den redogörande delen i början står det bl.a. om verksamheten enligt ansökan, utsläpp och verkningarna de har samt om handläggningen av ansökan.

Till den del i vilken avgörandet står hör förutom det egentliga avgörandet för ärendet dessutom också tillståndsbestämmelserna med motiveringar.

Miljötillstånd beviljas, beroende på sakens natur, tills vidare eller för viss tid.

Bestämmelser om innehållet i ett tillståndsbeslut finns i 83 § i miljöskyddslagen samt närmare i 14–21 § i miljöskyddsförordningen.

Av tillståndsbeslutet skall framgå grunderna för avgörandet samt beslutsmotiveringen. I beslutet skall tas ställning till sådana specificerade yrkanden som har framställts i utlåtanden, anmärkningar och åsikter.

Om lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning tillämpas på ett projekt, skall det av tillståndsbeslutet framgå hur bedömningen har beaktats vid tillståndsprövningen. Närmare bestämmelser om innehållet i tillståndsbeslutets recit finns i 14 § i miljöskyddsförordningen, och om innehållet i tillståndsbeslutets beslutsdel i 15 § i förordningen.

Bestämmelser om innehållet i tillståndsbeslut som gäller avstjälpningsplatser finns i 16 § i förordningen.

Bestämmelser om innehållet i tillståndsbeslut som gäller ändring av verksamheten finns i 20 § i förordningen, och om innehållet i beslut om justering av ett tillstånd som beviljats tills vidare i 21 § i förordningen.

Behandlingsavgift för miljötillstånd

Regionförvaltningsverken samt närings-, trafik- och miljöcentralerna och kommunerna tar ut avgifter för behandlingen av miljötillståndsärenden. Avgiften tas ut av den som ansöker om tillstånd. Avgiften för beslutet är lika stor oavsett om det är positivt eller negativt.

Någon avgift tas inte ut av den som avger utlåtande, framställer anmärkningar eller framför åsikter.

Någon avgift tas inte i allmänhet heller ut för behandling av ett förvaltningstvångsärende som har anhängiggjorts av en part som orsakats olägenhet.

För beslut av de kommunala miljöskyddsmyndigheterna tas en avgift ut i enlighet med den taxa som har godkänts av kommunen.

Statens behandlingsavgifter
Statsrådets förordning
om avgifter till regionförvaltningsverken i januari–juni år 2023 (Finlex)

Kommunernas behandlingsavgifter
Cirkulär 10/80/2000 (Kunnat.net)

Besvär över tillståndsbeslut

I beslut som regionförvaltningsverken och kommunala miljövårdsmyndigheter har fattat med stöd av miljöskyddslagen kan ändring sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol.

Besvär får anföras av:

 1. den som är part,
 2. registrerade föreningar och stiftelser vars syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boendemiljön och inom vars verksamhetsområde miljökonsekvenserna uppträder,
 3. den kommun där verksamheten är placerad och andra kommuner inom vars område verksamhetens miljökonsekvenser uppträder,
 4. den statliga tillsynsmyndigheten samt den kommunala miljövårdsmyndigheten i den kommun där verksamheten är placerad och i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten,
 5. myndigheter som bevakar allmänt intresse i ärendet,
 6. sametinget på den grunden att den verksamhet som avses i miljötillståndet försämrar samernas rätt att som ursprungsfolk bevara och utveckla sitt språk och sin kultur,
 7. skoltarnas byastämma på den grunden att den verksamhet som avses i miljötillståndet inom skoltområdet försämrar skoltarnas levnadsförhållanden och möjligheter att bedriva i skoltlagen avsedda naturnäringar. (MSL 191 §).

Anvisningar om hur man ska gå till väga när man anför besvär anförs bifogas beslutet. Den besvärstid som nämns i beslutet (30 dagar) ska ovillkorligen iakttas. Besvärsskriften ska ha inkommit senast den sista dagen av besvärstiden under tjänstetid.

De personer och myndigheter som berörs av ärendet blir informerade om besvären. De kan avge bemötande med anledning av besvären. Förvaltningsdomstolen meddelar beslut efter att ha behandlat ärendet.

Den som är missnöjd med Vasa förvaltningsdomstols beslut kan ytterligare söka ändring genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om den beviljar besvärstillstånd.

Överklagande av myndighetsbeslut (Domstolsväsendet - Rättsportalen.fi)

Se även

Bästa tillgängliga teknik

Utsläppsgränsvärden, tillsynen och andra tillståndsbestämmelser vid de anläggningar som hör till tillämpningsområdet för direktivet om industriutsläpp ska basera sig på BAT-slutsatserna.

Informationstjänst för vatten- och miljötillstånd

Sök fram vatten- och miljötillståndsärenden som inletts, delgivits eller för vilka beslut utfärdats samt offentliga handlingar i anslutning till dem.

Informationstjänst för vatten- och miljötillstånd
Övergå till regionförvaltningsverkets informationstjänst för tillstånd

Samordning av miljörelaterade tillståndsförfaranden

Om du ansöker om ett miljötillstånd, vattenhushållningstillstånd eller marktäktstillstånd och också behöver andra miljörelaterade tillstånd för ditt projekt, kan du begära en samordning av tillståndsförfarandena av den myndighet som behandlar miljö-, vattenhushållnings- eller marktäktstillståndet.

Läs mer om samordning av miljörelaterade tillståndsförfaranden

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)
Miljöministeriet