Hoppa till huvudinnehåll

Allmänt anmälningsförfarande enligt miljöskyddslagen

Ett allmänt anmälningsförfarande enligt miljöskyddslagen (MSL, 527/2014) är ett förfarande som har likheter med ett tillståndsförfarande och som gäller vissa verksamheter med liten miljöpåverkan.

Om verksamhetens anmälningsplikt föreskrivs i 115 a § i miljöskyddslagen och de anmälningspliktiga verksamheterna förtecknas i bilaga 4 till lagen.

I ett allmänt anmälningsförfarande ger myndigheten ett överklagbart beslut på basis av de uppgifter som verksamhetsutövaren anmäler. Uppgifter som ska anmälas motsvarar i stora drag de uppgifter som krävs i en ansökan om miljötillstånd.

När tillämpas anmälningsförfarandet på verksamheten?

Verksamheten kan anmälas, om alla följande förutsättningar uppfylls:

  • verksamheten ligger inte i ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde.
  • verksamheten orsakar inte oskäligt besvär för grannskapet (lag angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920) 17 § 1 mom.),
  • verksamheten orsakar inte förorening av vattendrag och när det inte är fråga om ett projekt som är tillståndspliktigt enligt vattenlagen (587/2011),
  • avledandet av avloppsvatten orsakar inte förorening av ett dike, en källa eller en i 1 kap. 3 § 1 mom. 6 punkten i vattenlagen avsedd rännil,
  • verksamheten är inte en del av verksamheten vid en direktivanläggning som avses i tabell 1 i bilaga 1 till MSL
  • förfarandet vid miljökonsekvensbedömning med stöd av 3 § 2 mom. i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) inte tillämpas på verksamheten.

Om någon av de nämnda omständigheterna inte uppfylls måste man ansöka om miljötillstånd för verksamheten.

Hur göra om verksamheten har ett gällande miljötillstånd?

Om den tidigare miljötillståndspliktiga verksamheten överförts till ett anmälningsförfarande förblir miljötillståndet i kraft som sådant.

Om tillståndet måste ändras på grund av en väsentlig ändring av verksamheten eller en orsak som avses i 89 § i MSL, tillämpas det allmänna anmälningsförfarandet så att det för ändringar av verksamheten lämnas in en anmälan och anmälningsbeslutet i ärendet ersätter det gällande miljötillståndet av den del som gäller förändringen.

Behörig myndighet

Anmälan lämnas in till den behöriga myndigheten som så gott som alltid när det gäller verksamhet som omfattas av  allmänna anmälningsförfarandet är den kommunala miljövårdsmyndigheten

Regionförvaltningsverket behandlar endast anmälningar gällande

  • stora kemikalieupplag (minst 1 000 m3 men under 50 000 m3) och
  • småskalig maskinell guldgrävning samt om det är fråga om verksamhet som är avsedd för militära ändamål.

Om myndighetens behörighetsfördelning föreskrivs i 115 a § 3 och 4 mom. i MSL.

Att göra en anmälan

Anmälan ska lämnas till kommunens miljövårdsmyndighet senast 120 dagar innan verksamheten enligt planerna ska inledas.

Om myndigheten inte har gett ett beslut inom utsatt tid, kan verksamheten trots detta inledas på eget ansvar. Ett beslut som ges senare ska iakttas trots eventuellt ändringssökande. Iakttagandet av beslutet övervakas på samma sätt som ett miljötillstånd.

Om anmälan är tydlig och så komplett som möjligt, kan myndigheten behandla ärendet snabbare.

Anmälan görs med blanketter, som är listade på vänstra spalten enligt sektor.

Anmälan lämnas in till den ovannämnda behöriga myndigheten

Komplettering av anmälan och anmälningsbeslut

Om anmälan är bristfällig kan den kompletteras en gång inom den tidsfrist som myndigheten anger. Om anmälan inte kompletteras inom den angivna tidsfristen eller anmälan fortfarande är bristfällig efter att ha kompletterats, lämnas anmälan utan prövning och verksamheten får inte inledas. Verksamhetsutövaren kan vid behov lämna en ny ytterligare kompletterad anmälan till myndigheten och då börjar tidsfristen på 120 dygn löpa från början.

Myndigheten tar ut en avgift för behandlingen av anmälan.

Besvär över beslut med anledning av anmälan

Ändring i regionförvaltningsverkets och den kommunala miljövårdsmyndighetens beslut får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol.

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)
Miljöministeriet