Hoppa till huvudinnehåll

Marknadskontroll och miljömarknadsföring

Syftet med marknadskontrollen är att se till att produkter som släpps ut på marknaden uppfyller kraven i lagstiftningen och att minimera de potentiella skadliga effekterna hos farliga produkter och produkter som inte uppfyller kraven och som redan har släppts ut på marknaden.
Bild
Vaaterekki
© ernstboese - stock.adobe.com

Syftet med marknadskontrollen är att säkerställa att de produkter och tjänster som släppts ut och tagits i bruk på EU:s inre marknad uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen. Säkerställandet av överensstämmelse med kraven skyddar de allmänna intressena, såsom konsumenternas, arbetstagarnas och andra slutanvändares säkerhet och hälsa samt miljön.

Marknadskontrollen omfattar all verksamhet och alla åtgärder som marknadskontrollmyndigheterna vidtar för att säkerställa att de produkter som släpps ut på EU:s inre marknad uppfyller kraven i lagstiftningen.

Tillverkarna, importörerna och säljarna samt tjänsteleverantörerna har det primära ansvaret för att produkterna överensstämmer med kraven.

I Finland ansvarar flera myndigheter för marknadskontrollen

Finlands marknadskontrollmyndigheter verkar inom sammanlagt sju ministeriers förvaltningsområde och marknadskontrollen sköts i huvudsak av ämbetsverk som styrs av ministerierna.

>Undantaget är marknadskontrollen av tekniska anordningar som i väsentlig utsträckning är avsedda att användas i arbetet, vilken genomförs av social- och hälsovårdsministeriets arbets- och jämställdhetsavdelning och regionförvaltningsverkens fem ansvarsområden för arbetarskydd.

>I landskapet Åland ansvarar dessutom Ålands landskapsregering för marknadskontrollen inom flera produktsektorer.

Marknadskontrollen indelas i proaktiv och reaktiv kontroll

Med proaktiv marknadskontroll avses marknadskontrollåtgärder som marknadskontrollmyndigheten har planerat på förhand och som genomförs i enlighet med marknadskontrollmyndigheternas tillsynsplaner.

Proaktiv marknadskontroll utförs genom tillsynsbesök i olika butiker, webbutiker, industrianläggningar eller andra motsvarande platser där produkter säljs eller har tagits i bruk.

Den reaktiva marknadskontrollen inleds i allmänhet av en extern impuls. Sådana kan vara till exempel olika risksituationer och olyckor i anslutning till produkter, anmälningar som gjorts av andra marknadskontrollmyndigheter eller anmälningar som gjorts av andra myndigheter, konsumenter eller ekonomiska aktörer.

Om marknadskontrollmyndigheten får kännedom om en produkt som misstänks strida mot kraven eller medföra en risk, ska den utreda saken och vid behov vidta ändamålsenliga fortsatta åtgärder.

Finlands miljöcentral som marknadskontrollmyndighet

Finlands miljöcentral (Syke) ansvarar för marknadskontrollen av EU-miljömärket, kvaliteten på trafikbränslen, ämnen som bryter ned ozonskiktet (ODS) och fluorerade växthusgaser (F-gaser).

I sin inspektion beaktar Syke Finlands nationella marknadskontrollstrategi, som har utarbetats av kontaktpunkten för Finlands marknadskontroll Fipoint i samarbete med samarbetsgruppen för marknadskontroll. Syke är en av myndigheterna i samarbetsgruppen.
 

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)