Hoppa till huvudinnehåll

Undantagsbeslut och byggande i ett område i behov av planering

Om man i samband med byggande vill avvika från en plan eller till exempel byggnadsordningen, behöver man före bygglovet ett undantagsbeslut som utfärdas av kommunen. När man bygger på ett område i behov av planering måste man beakta särskilda förutsättningar för bygglov i samband med bygglovsförfarandet. Den utvidgade bygglovsprövningen utförs av en kommunal myndighet.
Bild
Rakennustelineitä ja työmaakoppeja
© Katja Tähjä

Vad är ett område i behov av planering?

Med ett område i behov av planering avses ett område där det på grund av tidigare byggande eller andra omständigheter är skäl att vidta särskilda åtgärder, såsom att bygga vägar, vattenledningar eller avlopp.

Byggandet på områden i behov av planering kan också på grund av miljökonsekvenserna förutsätta mera omfattande prövning än ett sedvanligt bygglovsförfarande.

Avvikelse från en plan kräver undantagsbeslut

Om man i samband med byggandet vill avvika från en plan eller andra bestämmelser i markanvändnings- och bygglagen, föreskrifter, förbud eller andra begränsningar, t.ex. byggnadsordningen, behöver man före bygglovet ett undantagsbeslut för att kunna ansöka om bygglov. Ansökan om undantagsbeslut lämnas in till kommunen.

Förutsättningar för undantag

Ett undantag får inte medföra olägenheter med tanke på planläggningen, genomförandet av en plan eller annan reglering av områdesanvändningen. Det får inte heller försvåra möjligheterna att uppnå målen för naturvården eller målen för skyddet av den byggda miljön.

Undantag får inte beviljas, om det leder till byggande med betydande konsekvenser eller har avsevärda skadliga miljökonsekvenser eller andra avsevärda skadliga konsekvenser.

Undantag kan inte beviljas från de bestämmelser som gäller tillstånd för miljöåtgärder. Undantag kan inte heller beviljas från de särskilda förutsättningarna för bygglov enligt markanvändnings- och bygglagen inom områden i behov av planering.

Undantagslov/tillstånd till undantag för strandbyggande

Hur ansöker man om undantagsbeslut?

Ansökan om undantagsbeslut ska lämnas in innan man ansöker om bygglov

Ansökan om undantagsbeslut ska lämnas in till kommunen innan man ansöker om bygglov. Till ansökan om undantag ska fogas:

  1. en omgivningskarta, som visar områdets läge
  2. en situationsplan, varav framgår både befintliga och planerade byggnader eller byggåtgärder på byggplatsen
  3. en handling som visar att sökanden har besittningsrätt till byggplatsen eller att det finns någon annan grund för ansökan om undantag
  4. en utredning om hörande av grannar, när detta har gjorts.

Ansökan ska innehålla motiveringarna till ansökan och en bedömning av de centrala verkningarna av det projekt som undantaget gäller.

Grannar ska höras om ansökan om undantag

Grannarna måste höras om ansökan om undantag. Kommunen eller den sökande själv ska genomföra hörandet.

Även andra, vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av projektet, ska ges möjlighet att bli hörda. Ett hörande som är mer omfattande än detta genomförs alltid av kommunen på sökandens bekostnad.

I vissa fall behöver utlåtanden om ansökan om undantag begäras av olika myndigheter.

Kommunen utfärdar undantagsbeslut

Beslut om ansökan om undantag meddelas av kommunen. Kommunen sänder beslutet till den sökande. Beslutet ska motiveras och kan förenas med villkor.

I undantagsbeslutet ska också anges en tid inom vilken ett bygglov som motsvarar undantagsbeslutet ska sökas. Tidsfristen får vara högst två år.

Beslutet eller en kopia av det ska, utöver till sökanden, även sändas till dem som har gjort en anmärkning samt till dem som särskilt har begärt det.

Sökande av ändring i undantagsbeslut

Ändring i ett kommunalt beslut om undantag kan sökas hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets det område som ansökan gäller är beläget.

Besvärstiden är 30 dagar från den dag beslutet meddelades. Besvärsrätt har utöver sökanden även grannar samt ägaren och innehavaren av en fastighet när beslutet i väsentlig mån kan påverka bebyggande eller användning av fastigheten i annat syfte. Besvärsrätt har även den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan. Besvärsrätt har även den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar.

Registrerade föreningar vars syfte är att främja natur- och miljövård, skydda kulturvärden eller främja livsmiljöns kvalitet kan söka ändring i ett undantagsbeslut inom det område där de är verksamma.

Besvärsrätt har också kommunen och grannkommunen, vars planering av markanvändningen påverkas av beslutet. Också andra myndigheter har besvärsrätt i ärenden som hör till deras verksamhetsområde.

Utgivare

Miljöministeriet