Hoppa till huvudinnehåll

Hållbar samhällsstruktur

En hållbar samhällsstruktur ger oss en fungerande vardag med så få skadliga miljöeffekter som möjligt. Genom att utveckla samhällsstrukturen är det möjligt att minska trafikens utsläpp, öka energieffektiviteten i byggnadsbeståndet och bevara kolsänkor. Nyckelvägen är att styra bostäder, jobb och service till platser som möjliggör gång, cykling och användning av kollektivtrafik.
Bild
Flygfoto av Femkanten i Helsingfors.
© Tommi, Adobe stock.

Med samhällsstruktur avses placering av olika verksamheter och markanvändningsformer och deras ömsesidiga samband inom arbetsområdet, stadsregionen, staden eller tätorten. En fungerande samhällsstruktur möjliggör för invånarna att bo, röra sig och tillhandahålla service samt skapar förutsättningar för mångsidig ekonomisk verksamhet.

Målen för en ekologiskt hållbar samhällsstruktur är sammanflätade med att minska trafikutsläppen, minska byggnadsbeståndets och infrastrukturens miljöpåverkan samt att ta hänsyn till betydelsen av städernas gröna struktur ur ett perspektiv av kolsänkor, förlust av natur, och människors välbefinnande.

Geospatiala data som ett hjälpmedel för att studera samhällsstrukturen

I studiet av samhällsstruktur kan forskningsobjektet vara samhällsstrukturen och dess utveckling som sådan, eller det kan fokusera på någon delenhet eller företeelse som är viktig ur samhällsstrukturens synvinkel. I båda fallen behövs information relaterad till plats, region och tid, till exempel om befolkning, service, jobb, trafik och grönområden.

Finlands miljöcentral har utvecklat ett system för övervakning av samhällsstrukturen: Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä (YKR). I samarbete med Statistikcentralen har nationella geospatiala data som beskriver samhällsstrukturens olika särdrag sammanställts för den.

En betydande del av YKR-systemet är olika regelbundet uppdaterade regionindelningar, såsom avgränsningen av tätorter och tätortsregioner. Med hjälp av regionindelningar under olika år är det möjligt att ta fram information om förändringarna i samhällsstrukturen på ett jämförbart sätt. Förutom forskning och övervakning används YKR-material vid planläggning och trafikplanering.

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)

Se regional information om ämnet