Hoppa till huvudinnehåll

Anmälan och tillstånd i samband med marktäkt

Marktäkt annat än till husbehov kräver alltid tillstånd enligt marktäktslagen. Den som tar mer än 500 kubikmeter marksubstanser till husbehov ska också anmäla det till den kommunala tillsynsmyndigheten.
Bild
Ett sandtag och arbetsmaskiner.
© Jari Rintala

De skadliga konsekvenserna av marktäkt kan minskas

Marktäktsverksamheten kan ha skadliga konsekvenser för miljön och invånarnas trivsel. Konsekvenserna kan minskas genom att planera och genomföra täktverksamheten väl och genom eftervård av täktområdena.

Marktäkt kräver i allmänhet tillstånd enligt marktäktslagen. Syftet med tillståndsvillkoren är att trygga skyddet av naturen och landskapet samt vissa andra miljövärden i enlighet med principerna för hållbar utveckling. Marktäktsregleringen har ett nära samband med planering av markanvändningen, mark- och vattenbyggnaden, skyddet av grundvatten, miljöskyddet och naturvården.

Att ta marksubstanser för eget sedvanligt bruk till husbehov förutsätter inget tillstånd. En anmälan om marktäkt till husbehov ska dock göras till tillsynsmyndigheten om mängden överstiger 500 kubikmeter.

Ansökan om marktäktstillstånd och anmälan om den mängd marksubstans som ska tas

Ansökan om marktäktstillstånd lämnas in till kommunen. Tillstånd för täktverksamhet ska beviljas om en behövlig täktplan har lagts fram och täktverksamheten eller regleringen av den inte står i strid med de miljörelaterade begränsningar som anges i marktäktslagen. Mängden marksubstans som tagits ska anmälas varje år.

Om ett marktäktsprojekt också omfattar  stenbrytning och stenkrossning, behöver det i allmänhet utöver marktäktstillstånd också miljötillstånd. Då behandlas dessa tillstånd i regel samtidigt.  

kan också behöva andra tillstånd, såsom miljötillstånd, vattentillstånd eller tillstånd för miljöåtgärder. Även naturvårdslagen kan begränsa marktäkten. I vissa fall ska det till tillståndsansökan fogas en miljökonsekvensbeskrivning.

Att ta marksubstanser till husbehov

Om du tar marksubstanser för eget sedvanligt bruk till husbehov för boende eller för jord- och skogsbruk behöver du inget tillstånd enligt marktäktslagen. Du ska dock göra en anmälan till den kommunala tillsynsmyndigheten om du har för avsikt att ta mer än 500 kubikmeter marksubstanser.

Se också

Plan för hantering av utvinningsavfall

En plan för hantering av utvinningsavfall ska utarbetas för tillståndspliktig utvinning eller anmälningspliktig utvinning som hänför sig till verksamhet av försöksnatur, och som ger upphov till utvinningsavfall. En plan för hantering av utvinningsavfall ska också utarbetas för utvinningsavfall som uppkommer i samband med marktäkt. När det gäller marktäkt ska planen för hantering av utvinningsavfall utarbetas för tillståndspliktig verksamhet.

Närmare bestämmelser om kraven på innehållet i planen för hantering av utvinningsavfall finns i statsrådets förordning om utvinningsavfall (4 §).

Lagstiftning om marktäktsverksamhet

Bestämmelser om marktäkt finns i marktäktslagen och marktäktsförordningen. Också många andra bestämmelser påverkar marktäkten.

Marktäktslagen och marktäktsförordningen

Marktäktslagens centrala syfte är att styra marktäkten så att skyddet av naturen och landskapet samt andra miljövärden kan tryggas i enlighet med principerna för hållbar utveckling.

Övrig lagstiftning

Marktäktsregleringen har ett nära samband med planering av markanvändningen, mark- och vattenbyggnaden, skyddet av grundvatten, miljöskyddet och naturvården. Vid marktäktsprojekt ska utöver marktäktslagen också bland annat  följande centrala lagar beaktas:

Marktäkten kan också påverkas av:

Myndigheternas roller

Kommunen ska styra och övervaka täktverksamheten i kommunen. Enligt 14 § i marktäktslagen övervakas iakttagandet av lagen av den kommunala miljövårdsmyndighet som avses i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning.

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) styr och övervakar marktäkten inom sitt område. Den har dock inte bindande bestämmanderätt i ärenden som hör till kommunens beslutanderätt.

Till miljöministeriets uppgifter hör enligt marktäktslagen den allmänna styrningen, uppföljningen och utvecklandet av verksamheten.

Ytterligare information

Hanne K. Lohilahti, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 374, hanne.k.lohilahti@gov.fi

Markus Tarasti, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 291, markus.tarasti@gov.fi

Utgivare

Miljöministeriet