Hoppa till huvudinnehåll

Tillstånd att avvika från arternas fridlysningsstadganden

Det är förbjudet att störa, skada och inneha fridlysta djur samt att skada, flytta och inneha fridlysta växtarter. Undantagstillstånd kan sökas för förbjudna åtgärder. 

Målet med skyddet av arter är att främja fortlevnaden av naturens mångfald.

Naturvårdslagen (1096/1996) förbjuder att man stör, skadar eller innehar fridlysta djurarter, samt att man skadar, flyttar eller innehar fridlysta växtarter. Försäljning av fridlysta djur- och växtarter är förbjuden. Förbuden kan gälla både levande och döda individer samt föremål som helt eller delvis har tillverkats av en individ av en fridlyst art.

Du kan ansöka om undantagstillstånd för de förbjudna åtgärderna. Ansökningarna om undantagstillstånd handläggs av närings-, trafik och miljöcentralerna (NTM-centralerna), Finlands miljöcentral SYKE eller miljöministeriet, beroende på art och åtgärd.

De fridlysta arterna anges i naturvårdslagen och -förordningen samt i habitat- och fågeldirektivet.

Alla däggdjur och fåglar som förekommer naturligt i Finland är fridlysta med stöd av 38 § i naturvårdslagen, med undantag av vilt och icke fredade djur som så som avses i 5 § i jaktlagen. Om fridlysning av dessa arter stadgas i jaktlagen. De övriga djurarter än däggdjur och fåglar som med stöd av naturvårdslagen är fridlysta anges i naturvårdsförordningens bilaga 2. De fridlysta växtarterna finns angivna i förordningens bilagor 3a–3c.

Bestämmelserna i naturvårdslagen gäller med stöd av EU-lagstiftningen också sådana arter som anges i fågeldirektivet och habitatdirektivet och som inte förekommer i Finland. Bestämmelser om dessa arter finns i 49 § i naturvårdslagen.  

I EU:s CITES-förordning finns bestämmelser om internationell handel med hotade arter och förteckningar över de arter som förordningen gäller. Dessa bestämmelser preciseras i 44 § och 44 a § i naturvårdslagen.

Fridlysta fåglar

Det är förbjudet att avsiktligt döda eller fånga fridlysta fåglar, likaså att ta i besittning, inneha, flytta eller på övrigt sätt skada deras bon, ägg eller avkomma i andra utvecklingsstadier. Det är också förbjudet att avsiktligt störa fridlysta fåglar, i synnerhet under förökningstiden, på viktiga rastplatser under flyttningen eller på platser som annars är viktiga under deras livscykel. Märkta boträd för fridlysta fåglar och regelbundet använda boträd för stora rovfåglar är fridlysta.

Fåglar som förekommer naturligt i Finland är fridlysta med undantag för icke fredade fåglar och viltfåglar som anges i 5 § i jaktlagen (615/1993).

Undantag från förbuden kan beviljas på strikt definierade grunder.

Undantagstillstånd kan beviljas om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning och någon av grunderna för undantag enligt artikel 9 i fågeldirektivet uppfylls. Undantagstillståndet får inte försvåra bevarandet eller uppnåendet av en gynnsam skyddsnivå för arterna. Undantagstillstånd kan beviljas för följande ändamål:

 • tryggande av människors hälsa och säkerhet eller flygsäkerheten
 • förhindrande av allvarlig skada på gröda, boskap, skog, fiske och vatten;
 • skydd av flora och fauna;
 • forsknings- och undervisningssyfte, ökning av stammen eller återinplantering;
 • sakligt utnyttjande av vissa fåglar i liten skala under noggrant övervakade förhållanden.

Så här ansöker du om undantagstillstånd för att störa fridlysta fåglar

Undantagstillstånd söks av NTM-centralen i Egentliga Finland. Du kan använda den elektroniska ansökningsblanketten nedan eller lämna in en fritt formulerad ansökan till registratorskontoret vid NTM-centralen i Egentliga Finland.

Den elektroniska blanketten: Undantag från fridlysningsbestämmelserna om fåglar i 39 § i naturvårdslagen (NTM-centralen)

Guide för ansökan om undantagstillstånd för att förebygga skador orsakade av storskarvar

Du kan använda Geodatatjänsten som stöd för ansökan. Tjänsten finns på adressen: xxxxx (har ännu inte publicerats). I tjänsten har man samlat geodata som är viktig för ansökan om undantagstillstånd. I tjänsten kan du granska data och göra en karta över ansökningsområdet som bilaga till ansökan om undantagstillstånd. 

Mer information om storskarven: 

 • Merimetsoseuranta (på finska, Uppföljning av storskarven: Förutsättningar för undantagstillstånd och ansökan)

Guide för ansökan om undantagstillstånd för att förebygga skördeskador orsakade av vitkindade gäss

Mer information:

 • Lajien seuranta (valkoposkihanhiseuranta)(på finska, Uppföljningen av vitkindade gäss)

Guide för ansökan om undantagstillstånd för att störa fridlysta fåglar i forskningssyfte

Så här ansöker du om undantagstillstånd för att ta i besittning, inneha och flytta fridlysta fåglar

Du kan ansöka om undantagstillstånd med en fritt formulerad ansökan hos NTM-centralen i Egentliga Finland. Tillstånd till innehav kan beviljas i forsknings- och undervisningssyfte.

Undantagstillstånd till innehav av levande fridlysta vilda djur som förekommer naturligt i Finland kan i allmänhet beviljas endast djurparker eller forskningsanstalter, eller om djuret t.ex. tillfälligt måste fångas för att hjälpa bort det från en olämplig omgivning.

Finlands viltcentral ansvarar för tillstånd som gäller vilt och icke fredade djur. 

Växt- och djurarter i habitatdirektivets bilaga IV

Det är förbjudet att avsiktligt döda eller fånga djur som omfattas av bilaga IV i habitatdirektivet, likaså att ta i besittning, inneha, flytta eller på övrigt sätt skada deras bon, ägg eller avkomma i andra utvecklingsstadier. Det är också förbjudet att avsiktligt störa ett fridlyst djur, i synnerhet under förökningstiden, på viktiga rastplatser under flyttningen eller på platser som annars är viktiga under deras livscykel.

Det är förbjudet att plocka, samla, klippa av, ta med roten eller förstöra en fridlyst växt eller en del av en växt som är fridlyst enligt naturvårdslagen och som finns i habitatdirektivets bilaga IV.  

De djurarter som förekommer i Finland och som ingår i habitatdirektivets bilaga IV anges i bilaga 5 till naturvårdsförordningen. Växtarterna i habitatdirektivets bilaga IV hittar du via den vidstående länken.

Mer information: Luontodirektiivin lajit (på finska, Växtarterna i habitatdirektivets bilaga IV)

Undantag från förbuden kan beviljas på strikt definierade grunder.

Undantagstillstånd kan beviljas om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning, undantaget inte stör upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för arten och någon av undantagsgrunderna i artikel 16 i habitatdirektivet uppfylls. Undantagsgrunderna är följande:

 • skydd av vilda djur och växter och bevarande av livsmiljöer;
 • undvikande av allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten och andra typer av egendom;
 • hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, eller andra tvingande orsaker som har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön;
 • forsknings- och utbildningsändamål, återinplantering och återinförsel av arter och för den uppfödning som krävs för detta, inbegripet artificiell förökning av växter;
 • för att under strängt kontrollerade förhållanden selektivt och i begränsad omfattning tillåta insamling och förvaring av vissa individer av de arter som finns förtecknade i bilaga IV i en begränsad mängd som fastställs av de behöriga nationella myndigheterna.

Det är förbjudet att inneha, transportera, sälja och byta de växt- och djurarter som nämns i bilaga IV till habitatdirektivet samt att saluföra dem och byteshandla med dem. Undantag från dessa förbud kan beviljas på samma grunder som undantag som gäller dödande, störande, avklippning osv. av arter.

Det är förbjudet att inneha, transportera, sälja och byta de växt- och djurarter som nämns i bilaga IV till habitatdirektivet samt att saluföra dem och byteshandla med dem. Undantag från dessa förbud kan beviljas på samma grunder som undantag som gäller dödande, störande, avklippning osv. av arter.

Så här ansöker du om undantagstillstånd

Undantagstillståndet handläggs vid den NTM-central inom vars område den planerade åtgärden skulle genomföras. Du kan lämna in en fritt formulerad ansökan till den regionala NTM-centralens registratorskontor.   

Om du behöver tillstånd för innehav, transport, försäljning eller byte handläggs tillståndet av NTM-centralen i Egentliga Finland. Du kan lämna in en fritt formulerad ansökan till registratorskontoret vid NTM-centralen i Egentliga Finland. Om det är fråga om tillfälligt innehav för artbestämning av en växt/ett djur som samlats in/plockats med stöd av undantagstillstånd som beviljats av den regionala NTM-centralen, behöver du inget separat innehavs-/transporttillstånd från NTM-centralen i Egentliga Finland, så länge du inte varaktigt besitter det insamlade provet. Omedelbart efter artidentifieringen ska du skicka provet till naturhistoriska museet som har tillstånd att varaktigt inneha provet. Om det inte finns något kvar att deponera till museet ska du förstöra provet. 

Övriga fridlysta djur

Det är förbjudet att avsiktligt döda eller fånga ett fridlyst djur, likaså att ta i besittning, inneha, flytta eller på övrigt sätt skada dess bo, ägg eller avkomma i andra utvecklingsstadier. Det är också förbjudet att avsiktligt störa ett fridlyst djur, i synnerhet under förökningstiden, på viktiga rastplatser under flyttningen eller på platser som annars är viktiga under deras livscykel.

Fridlysningsbestämmelserna hindrar dock inte att området används för jord- och skogsbruk eller byggnadsverksamhet eller att en byggnad eller anordning används. Då ska man dock sträva efter att undvika att skada eller störa fridlysta arter, om det är möjligt utan betydande tilläggskostnader. Det ovan nämnda gäller inte fridlysta fåglar eller arter i bilaga IV till habitatdirektivet (bl.a. saimenvikare, flygekorre, åkergroda, tjockskalig målarmussla).

Däggdjur som förekommer naturligt i Finland är fridlysta med undantag för vilt och icke fredade arter som anges i 5 § i jaktlagen (615/1993). Genom naturvårdsförordningen har dessutom andra djurarter än däggdjur och fåglar fridlysts.

NTM-centralen eller miljöministeriet kan bevilja undantagstillstånd från förbuden om en gynnsam skyddsnivå för arten bibehålls.

Så här ansöker du om undantagstillstånd

Ansökan som gäller andra fridlysta djur än fåglar handläggs av den NTM-central inom vars område den planerade åtgärden skulle genomföras. Lämna in den fritt formulerad ansökan till registratorskontoret vid den regionala NTM-centralen i fråga.

Om ansökan om undantagstillstånd som gäller andra djur än fåglar gäller hela landet, handläggs ansökan av miljöministeriet. Ansökan lämnas in till miljöministeriets registratorskontor.

Fridlysta växtarter 

Det är förbjudet att plocka, samla, klippa av, ta med roten eller förstöra en fridlyst växt eller delar av den. Detta gäller i tillämpliga delar även fridlysta växters frön.  De fridlysta växtarterna anges i naturvårdsförordningen.

Fridlysningsbestämmelserna hindrar dock inte att området används för jord- och skogsbruk eller byggnadsverksamhet eller att en byggnad eller anordning används. Då ska man dock sträva efter att undvika att skada eller störa fridlysta arter, om det är möjligt utan betydande tilläggskostnader. Det ovan nämnda gäller inte växtarterna habitatdirektivets bilaga IV (b).  

NTM-centralen eller miljöministeriet kan bevilja undantagstillstånd från förbuden om en gynnsam skyddsnivå för arten bibehålls. I fråga om de växtarter som nämns habitatdirektivets bilaga IV fastställs grunderna för undantag i artikel 16 i habitatdirektivet.

Så här ansöker du om undantagstillstånd

Undantagstillståndet som gäller fridlysta växter handläggs vid den NTM-central inom vars område den planerade åtgärden skulle genomföras. Du kan lämna in en fritt formulerad ansökan till den regionala NTM-centralens registratorskontor.   

Om ansökan om undantagstillstånd som gäller växter gäller hela landet, handläggs ansökan av miljöministeriet. Ansökan lämnas in till miljöministeriets registratorskontor.

Försäljning, byte, import och export av fridlysta djur

Enligt naturvårdslagen är det förbjudet att importera, exportera, sälja och byta individer, delar eller derivat av fridlysta djur samt att saluföra dem och byteshandla med dem. Förbudet gäller både döda individer av fridlysta arter (t.ex. uppstoppade djur) och levande individer.

Du kan ansöka om undantagstillstånd från förbudet hos NTM-centralen i Egentliga Finland genom att lämna in en fritt formulerad ansökan till registratorskontoret vid NTM-centralen i Egentliga Finland.   

För import, export, kommersiell användning osv. av de fågelarter som nämns i EU:s CITES-förordning behöver du ett s.k. CITES-tillstånd. Import- och exporttillstånd för de arter som nämns i CITES-förordningen samt tillstånd för kommersiell användning av dessa arter handläggs av Finlands miljöcentral. Om du behöver ett CITES-tillstånd, hittar du information och anvisningar på sidan tillstånd och skyldigheter för CITES-arterna. 

Finlands viltcentral ansvarar för tillstånd för vilt och icke fredade djur.  

Försäljning, byte, import och export av fridlysta växter

Enligt naturvårdslagen är det förbjudet att importera, exportera, sälja och byta exemplar, delar eller derivat av fridlysta växtarter samt att saluföra dem och byteshandla med dem. Man kan ansöka om undantagstillstånd från förbuden från NTM-centralen i Egentliga Finland. Du kan lämna in en fritt formulerad ansökan till registratorskontoret vid NTM-centralen i Egentliga Finland.   

För import, export, kommersiell användning osv. av de växtarter som nämns i EU:s CITES-förordning behöver du ett s.k. CITES-tillstånd. Import- och exporttillstånd för de arter som nämns i CITES-förordningen samt tillstånd för kommersiell användning av dessa arter handläggs av Finlands miljöcentral. Om du behöver ett CITES-tillstånd, hittar du information och anvisningar på sidan tillstånd och skyldigheter för CITES-arterna.

Innehav av döda fridlysta djur

Döda fridlysta djur får inte tas i besittning eller innehas. Inte heller deras bon eller ägg får tas i besittning. Förbudet gäller djurindivider och deras utvecklingsstadier samt delar och derivat av dem. Förbudet gäller även uppstoppade fridlysta djur oberoende av deras ålder.  

Du kan dock ta tillvara ett fridlyst djur som påträffats dött och överlåta det till Naturhistoriska centralmuseet, ett annat naturvetenskapligt museum, en inrättning eller en högskola. Med NTM-centralens tillstånd kan det också överlåtas till någon annan instans. Innehav av fridlysta fåglar och djurarter i habitatdirektivets bilaga IV är möjligt endast med undantagstillstånd.    

Du kan ansöka om undantagstillstånd från förbudet hos NTM-centralen i Egentliga Finland genom att lämna in en fritt formulerad ansökan till registratorskontoret vid NTM-centralen i Egentliga Finland. Tillstånd till innehav kan beviljas främst i forsknings- och undervisningssyfte.

Finlands viltcentral ansvarar för tillstånd som gäller vilt och icke fredade djur.

Att hjälpa ett skadat fridlyst djur

Ett fridlyst djur som påträffas sjukt, skadat eller annars i hjälplöst tillstånd skall i mån av möjlighet ges hjälp. Du får ge tillfällig sjukvård utan innehavstillstånd till ett sjukt eller skadat vilt djur. Detta gäller endast kortvarig vård som slutar med att djuret återförs till naturen, eller att vården konstateras vara resultatlös och djuret avlivas. Djurskyddslagen (247/1996) ska följas då man hjälper djur.  

Långvarig skötsel av vilda djur, så att alla deras naturliga behov uppfylls, är mycket krävande. Skötseln förutsätter vanligtvis utbildad personal och mycket stora utrymmen.

För långvarigt eller permanent innehav av fridlysta djur krävs undantagstillstånd av NTM-centralen. Undantagstillstånd har beviljats för djurparker med djurparkstillstånd.

Ansökan om tillstånd samt avgifter  

Du kan ansöka om undantagstillstånd genom att skicka en fritt formulerad ansökan till tillståndsmyndighetens registratorskontor. Se ovan för tillståndsspecifik information om till vem ansökan ska riktas.   

Du kan också ansöka om undantagstillstånd i NTM-centralernas e-tjänst med den allmänna elektroniska ärendeblanketten. Blanketten och närmare anvisningar finns på webbplatsen ntm-centralen.fi:

Handläggningen av undantagstillstånd är avgiftsbelagd förutom för undantagstillstånd som gäller forsknings- och undervisningsändamål.

Se även

Utgivare

ELY-centraler
Överst på sidan