Hoppa till huvudinnehåll

Export och import av begagnade produkter

Exportören av begagnade produkter ska vara beredd att bevisa att det inte är fråga om avfallsexport. Nödvändiga dokument ska vara färdiga redan före exporten. Kraven nedan gäller i tillämpliga delar även import.
Bild
Begagnade bilar på transportfordon.
© Eeva Mäntymaa

Ta reda på kraven på export eller import

Ta före exporten eller importen reda på om det är möjligt att överföra det begagnade ämnet eller föremålet från ett land till ett annat som produkt.

Begagnade fordon, däck, elektriska och elektroniska produkter, reservdelar e.d. kan exporteras från Finland för återanvändning, om de är i gott skick och exportören kan påvisa att de inte är avfall och inte innehåller sådana förbjudna ämnen vars export är förbjuden.

Fordon, däck, elektriska och elektroniska produkter, reservdelar etc. som klassificeras som produkter ska vara hela, fungerande och avsedda för återanvändning som sådana. Det ska finnas dokumentbevis på att de fungerar. Varorna ska skyddas tillräckligt väl mot skador som transporten och lastningen kan orsaka. Exportören ansvarar för att exporten är ändamålsenlig och är skyldig att utreda de importrestriktioner som importlandet eventuellt har fastställt. Nedan finns noggrannare produktgruppsspecifika anvisningar.

Skyldighet enligt förordningen om transport av avfall

Enligt EU:s förordning om internationella avfallstransporter ska exportören, importören eller den som innehar ämnet eller föremålet på begäran bevisa att det inte är fråga om avfall. Om myndigheterna inte får tillräckliga bevis på att det inte är fråga om avfall, betraktas transporten sannolikt som en olaglig avfallstransport. Syftet med regleringen är att säkerställa att avfall inte behandlas på ett sätt som är skadligt för miljön eller människors hälsa. Vid transport av ett ämne eller föremål som klassificeras som avfall ska de förfaranden som fastställs i avfallstransportförordningen iakttas. (Förordning om transport av avfall (EG) nr 1013/2006, artikel 50)

Begagnade fordon

En exportör av begagnade fordon skall på begäran bevisa att det inte är fråga om avfall. Fordonets funktionsduglighet kan påvisas med ett giltigt besiktningsintyg eller ett intyg över ett reparationsdugligt fordon. Vid bedömningen av fordonets reparationsduglighet beaktas bl.a. fordonets marknadsvärde och reparationskostnaderna i avgångslandet. Endast fordon som lämpar sig för vägtrafik eller fordon som enligt intyg om reparationsdugligt fordon som utfärdats av en sakkunnig endast behöver små reparationer kan betraktas som produkter.

Fordonet är möjligt att reparera -bevis (på finska och engelska) (docx, 27 kB)

Begagnade däck

Begagnade, oskadade och trafikdugliga däck som förs för återanvändning som sådana betraktas som produkter. Däckens mönsterdjup ska vara minst 1,6 mm och däcken ska vara under 10 år gamla. Däcken ska förpackas på ändamålsenligt sätt.

Reservdelar från begagnade fordon

Reservdelar från begagnade fordon betraktas som produkter om de är hela, användbara som sådana och exporteras för återanvändning. Reservdelarna ska märkas korrekt (bilens märke och årsmodell) och katalogiseras för export. Dessutom ska reservdelarna skyddas tillräckligt mot lastnings- och transportskador. Under transporten får inga vätskor eller oljor läcka ut från reservdelarna.

Exempel på bildelar som klassificeras som avfall

Exempel på bildelar som klassificeras som avfall. 

  • halva bilar
  • däck som inte uppfyller kraven i finsk lagstiftning t.ex. gällande slitbana (minst 1,6 mm) eller
  • däck som är förpackade inuti varandra och som kan antas skadas 
  • däck som är äldre än 10 år
  • en del innehåller ämnen eller delar som ska förstöras eller vars export är förbjuden enligt nationell eller EU-lagstiftning (t.ex. PCB, CFC-föreningar)
  • omärkta, oförpackade eller delvis trasiga reservdelar
  • delarna förs till behandling (t.ex. för skrotning eller till avstjälpningsplats) och inte för återanvändning

El- och elektronikapparater

En begagnad elektrisk eller elektronisk apparat som klassificeras som produkt ska vara användbar för sitt ursprungliga ändamål. Endast små fel som inte hindrar eller stör användningen av produkten tillåts. Den får inte heller innehålla sådana farliga delar eller ämnen som det är förbjudet att exportera eller som enligt kraven ska tas ur bruk. För elektriska och elektroniska apparater skall man på begäran framföra dokument som visar att de farliga ämnena har bedömts och att apparaten fungerar. Dokumenten skall upprättas före den planerade exporten. Bestämmelser om kraven finns i bilaga 6 till förordningen om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

Testblankett för EE-utrustning (på finska och engelska) (docx, 65 kB) Bilaga till testblanketten för EE-utrustning (på finska och engelska) (docx, 28 kB)

Statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter 519/2014 (Finlex)

Undantag vid testning av anordningars funktion och till kravet på bedömning av farliga ämnen

Under vissa förutsättningar får elektriska och elektroniska produkter eller elektriska och elektroniska produkter avsedda för yrkesmässigt bruk som sänds till en producent, eller till en tredje part som agerar på dennes vägnar, för reparation sändas för förnyelse, reparation eller för analys av grundorsaken till ett fel utan dokumentation om testning av produkterna och bedömning av farliga ämnen. En förutsättning är bland annat att exportören kan framföra bevis på att överföringen sker med stöd av ett överföringsavtal mellan företag för återanvändning. 

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)