Hoppa till huvudinnehåll

Naturen, vatten och hav

När ekosystemen förblir i gott skick kommer de att kunna stå emot belastningar som klimatförändringen. En av våra mest brådskande uppgifter är att stoppa förlusten av biologisk mångfald och övergödningen av vattendragen.

Ren natur och vatten för kommande generationer

Natur och vatten är livsviktiga för oss. Ju bättre vi behandlar dem nu, desto bättre bevaras de för kommande generationer. Redan skadade områden kan regenereras genom återställande eller restaurering. Alla kan delta i detta!
Biologisk mångfald tryggar förutsättningarna för liv på jorden
Mångfald är en grundläggande egenskap hos naturen. På en kvadratmeter av vilket naturområde som helst – åsskog, aapamyr eller till exempel en bäck – lever minst tiotals arter, ibland till och med hundratals.
Läs mer
Låt oss ta hand om vattnen och vattendragen tillsammans
En av de viktigaste miljöfrågorna är hur vi kan skydda och ta hand om våra vatten för kommande generationer.
Läs mer
Hav
Innehållet på sidan uppdateras under våren 2023.
Läs mer
Landskap
Landskapen har uppstått som ett resultat av långvarig växelverkan mellan människan och naturen och de förmedlar också historiska och kulturella värden.
Läs mer

Natura-områdena tryggar den biologiska mångfalden i Europa

Europeiska unionen strävar efter att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden inom sitt område. Nätverket Natura 2000 är ett av de viktigaste sätten att uppnå målet.

Översikten om miljöns tillstånd i Finland

Naturen

Finlands natur utarmas. Den främsta orsaken är den effektiva användningen av mark- och vattenområden. Det finns fortfarande för få naturskyddsområden, särskilt i södra Finland.

Hälsosam miljö

Finländarnas boendemiljöer är relativt hälsosamma. Stadsluften försämras av småpartiklar. Buller är ofta ett problem.

Vatten

Av Finlands vatten är grundvattnen i bäst skick, medan mindre vattendrag är i sämst skick. Östersjön och många insjöar lider fortfarande av övergödning.

Klimatförändringen

Klimatförändringen fortsätter och dess effekter sträcker sig överallt. Finland strävar efter att bli koldioxidneutralt, men vi har fortfarande en lång väg att gå.

Cirkulär ekonomi

Samhället vill övergå från överkonsumtion av naturresurser till cirkulär ekonomi. Förändringen pågår, men framskrider fortfarande långsamt.