Hoppa till huvudinnehåll

Naturen, vatten och hav

När ekosystemen förblir i gott skick kommer de att kunna stå emot belastningar som klimatförändringen. En av våra mest brådskande uppgifter är att stoppa förlusten av biologisk mångfald och övergödningen av vattendragen.

Ren natur och vatten för kommande generationer

Natur och vatten är livsviktiga för oss. Ju bättre vi behandlar dem nu, desto bättre bevaras de för kommande generationer. Redan skadade områden kan regenereras genom återställande eller restaurering. Alla kan delta i detta!

Hav

Olet ymparisto.fi-palvelun kehitysversiossa. Sivu on rakenteilla.

Låt oss ta hand om vattnen och vattendragen tillsammans

En av de viktigaste miljöfrågorna är hur vi kan skydda och ta hand om våra vatten för kommande generationer. För detta behövs mycket information, verksamhet och samarbete. Den här sidan styr dig till informationskällorna. Vatteninformation erbjuds i huvudsak i tjänsten vatten.fi, som kompletteras av tjänsterna ympäristö.fi och järvi-meriwiki.

Landskap

Landskapen har uppstått som ett resultat av långvarig växelverkan mellan människan och naturen och de förmedlar också historiska och kulturella värden. Landskapen är en väsentlig del av befolkningens vardagsmiljö och har stor betydelse för människans och andra arters välbefinnande. De viktigaste lagarna som främjar skyddet, skötseln och planeringen av landskapet är markanvändnings- och bygglagen samt naturvårdslagen.

Biologisk mångfald tryggar förutsättningarna för liv på jorden

Mångfald är en grundläggande egenskap hos naturen. På en kvadratmeter av vilket naturområde som helst – åsskog, aapamyr eller till exempel en bäck – lever minst tiotals arter, ibland till och med hundratals. Hundra meter längre bort kan naturen vara helt annorlunda: den torra åsen har bytts ut mot en fuktig sänka eller så har bäcken runnit ut i en skogstjärn. Dessa platser har för sin del ett helt eget artbestånd. Just i denna variation och artmångfald döljer sig naturens rikedom och livskraft.

Natura-områdena tryggar den biologiska mångfalden i Europa

Europeiska unionen strävar efter att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden inom sitt område. Nätverket Natura 2000 är ett av de viktigaste sätten att uppnå målet.

Översikten om miljöns tillstånd i Finland

Vatten

Av Finlands vatten är grundvattnen i bäst skick, medan mindre vattendrag är i sämst skick. Östersjön och många insjöar lider fortfarande av övergödning.

Cirkulär ekonomi

Samhället vill övergå från överkonsumtion av naturresurser till cirkulär ekonomi. Förändringen pågår, men framskrider fortfarande långsamt.

Hälsosam miljö

Finländarnas boendemiljöer är relativt hälsosamma. Stadsluften försämras av småpartiklar. Buller är ofta ett problem.

Klimatförändringen

Klimatförändringen fortsätter och dess effekter sträcker sig överallt. Finland strävar efter att bli koldioxidneutralt, men vi har fortfarande en lång väg att gå.

Naturen

Finlands natur utarmas. Den främsta orsaken är den effektiva användningen av mark- och vattenområden. Det finns fortfarande för få naturskyddsområden, särskilt i södra Finland.
Överst på sidan