Hoppa till huvudinnehåll

Utsläppen av växthusgaser – uppföljning och rapportering

Uppföljningen och rapporteringen av växthusgasutsläpp utgör grunden för utvärderingen, planeringen och uppföljningen av klimatpolitiken.
Bild
Lapsia leikkimässä rannalla, ilmakuva
© Miljöministeriets bildbank / Teemu Kuusimurto

Uppföljning och rapportering på internationell nivå och EU-nivå

Genom att övervaka utsläppen av växthusgaser är det möjligt att följa upp arbetet med att genomföra den internationella klimatpolitiken och EU:s klimatpolitik. Finland rapporterar om utsläppsmängden och genomförandet av klimatpolitiken till både Europeiska kommissionen och till sekretariatet för FN:s klimatkonvention.

Genom besluten i FN:s klimatkonvention, Kyotoprotokollet och Parisavtalet har olika parter ingått avtal om att rapportera om utsläppen. Parter i konventionerna är EU och dess medlemsländer och de rapporterar till FN:

  • årligen om utsläppen och upptaget av växthusgaser (inventering av växthusgaser)
  • regelbundet om det nationella genomförandet av klimatpolitiken (landrapport (National Communication), om de mål om minskade utsläpp som meddelats till Klimatkonventionen och om utfallet av målen (tvåårsrapport (Biennial Report)).

Inventeringen av växthusgaser bygger på data som samlas in i enlighet med IPCC:s metodanvisningar, som godkänts vid partskonferenserna för FN:s klimatkonvention, och kraven i de internationella klimatkonventionerna. I rapporteringen används GWP (100)-koefficienter (Global Warming Potential) i enlighet med IPCC:s femte utvärderingsrapport (AR5).

Rapporteringen om växthusgaser övervakas och uppgifterna kontrolleras på det sätt som anges i internationella anvisningar. En internationell kontrollgrupp bedömer parternas rapporter och om det finns brister i rapporterna, kan följden bli sanktioner.

Bestämmelser om uppföljningen och rapporteringen av utsläppen av växthusgas finns i  Europaparlamentets och rådets förordning om styrningen av energiunionen, kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1208 och kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1044.

Finland rapporterar till EU-kommissionen:

  • om växthusgasutsläpp och kolsänkor (inventering av växthusgaser) årligen
  • på förhand om växthusgasutsläpp och kolsänkor i form av ett snabbestimat (inventering av växthusgaser, en grövre beräkning med grövre metoder) årligen 
  • lägesrapporter som gäller de integrerade nationella energi- och klimatplanerna (NECP) i enlighet med artikel 17 i styrningsförordningen vartannat år
  • om styrmedel och åtgärder rörande växthusgaser och om prognoser i enlighet med artikel 18 i styrningsförordningen vartannat år

Statistikcentralen är den nationella enhet som ansvarar för inventeringen av växthusgaser. Statistikcentralens roll som ansvarig enhet  fastställs i klimatlagen.

 Uppföljning och rapportering på nationell nivå

I den nationella klimatlagen finns bestämmelser om uppföljning av och rapportering om klimatpolitiken. Varje år lämnar statsrådet till riksdagen en klimatårsberättelse som beskriver hur   utsläppen och sänkorna har utvecklats i Finland och hur åtgärderna för att minska utsläppen har genomförts och hur tillräckliga åtgärderna är i förhållande till målen.

Mer information

Hanne Siikavirta, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 049 fornamn.efternamn@gov.fi

Utgivare

Miljöministeriet