Hoppa till huvudinnehåll

Tillstånd och anmälningar inom naturvården

Naturvårdslagen finns till för att skydda områden och arter och dess många förbud går alla ut på att bevara naturens mångfald. I vissa fall kan du anhålla om undantag från ett förbud genom att vända dig till den myndighet som behandlar det aktuella ärendet.
Bild
Ett litet vattenområde mitt i en lummig skog.
© Jyri Pääkkönen

Ny naturvårdslagen

Naturvårdslagen finns till för att skydda områden och arter och dess många förbud går alla ut på att bevara naturens mångfald.

I naturskyddsområdena är i regel allt du gör som ändrar på naturen förbjudet; närmare definitioner om vilka aktiviteter det gäller finns i bestämmelserna eller besluten om områdenas inrättande. 

Det är förbjudet både att förändra skyddade naturtyper och att försämra eller förstöra förekomstplatser som är viktiga för att de arter som kräver särskilt skydd ska kunna fortleva. 

Fridlysta arter omfattas av särskilda förbud.

I bilaga IV (a) till direktivet om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, habitatdirektivet, finns en lång rad arter uppräknade. Att förstöra eller försämra de platser där de parar sig eller rastar är förbjudet.

CITES-konventionen om internationell handel med hotade arter innebär restriktioner i alla kommersiella aktiviteter i samband med dessa arter.

Det är möjligt att ansöka om undantag från ovan nämnda förbud hos de behöriga myndigheterna. Villkoren för att få ett undantagstillstånd har fastställts i lagen.

Se även

Tillstånd och skyldigheter för CITES-arter
Information om CITES-arter, tillståndsförfarandet och ansökan om tillstånd.
Läs mer
Vanliga frågor om miljön
Frågor och svar relaterade till skyddade arter.
Useinkysyttya.ymparisto.fi

Utgivare

ELY-centraler