Hoppa till huvudinnehåll

Regional information

I tjänsten miljo.fi finns också regional miljöinformation om till exempel natur- och miljöskydd, vattenvård och hållbar samhällsstruktur. Regional webbsidornas innehåll produceras av närings-, trafik- och miljöcentralerna (NMT-centralerna).

Vindkraftspark till hemkommun?

Syftet med miljökonsekvensbedömningsförfarandet, eller MKB, är att minska eller helt avvärja ett projekts skadliga miljökonsekvenser. Projekten kan vara motorvägar, avstjälpningsplatser eller kraftverk. De flesta MKB-projekten har sidor på finska, men några sidor finns också på svenska.

Battericellsfabrik i Vasa

Freyr Battery Finland Oy planerar att bygga en fabrik i Laajametsä-området på en tomt öster om Vasa flygplats, cirka 8 kilometer från Vasa centrum. Projektområdets areal är cirka 130 ha.

Purmo vindkraftspark, Pedersöre

Projektområdet ligger i Pedersöre kommuns sydvästra del. Tätorterna Lillby och Purmo ligger på den västra sidan av projektområdet på cirka 2 kilometers avstånd. Bennäs tätort ligger på den norra sidan av projektområdet på cirka 8 kilometers avstånd och områdets västra gräns gränsar delvis till Nykarleby stads gräns.

Paulakangas vindkraftsprojekt, Östermark

Enersense Wind Oy planerar ett vindkraftsprojekt med högst 15 kraftverk i området av Paulakangas i Östermark.

Kivine vindkraftsprojekt, Vörå

Projektområdet är beläget ca. 6 kilometer sydost från Vörå stadscentrum, söder om Kaurajärvivägen. Projektområdet omfattar ca. 30 km2. Antalet kraftverk på projektområdet blir högst 36. Vindkraftverken har preliminärt en enhetseffekt på 5–10 MW. Vindkraftverkens planerade rotordiameter är cirka 160–200 meter, varvid totalhöjden är högst 300 meter.

Finest Bay Area Development Ab:s järnvägtunneln mellan Finland och Estland

Finest Bay Area Development Ab:s järnvägtunneln mellan Finland och Estland

Flexens Oy Ab, ammoniakproduktionsanläggning, Karleby

Flexens Oy Ab planerar en vätgasanläggning med en produktionskapacitet på cirka 350 megawatt på storindustriområdet i Karleby.

Kundservice för miljöfrågor

Kundservicen för miljöfrågor ger råd i frågor som rör miljöärenden vid NTM-centralerna och regionförvaltningsverken och svarar på allmänna miljörelaterade frågor.

Kontakta oss:
p. 0295 020 900
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta.

kundservice.miljo@ntm-centralen.fi