Hoppa till huvudinnehåll

Medverka

Människans verksamhet påverkar alltid på något sätt befolkningen, naturen och dess mångfald, den byggda miljön, landskapet eller naturresurserna. Samhällelig påverkan börjar med att följa gemensamma frågor. Följande steg är delaktighet.

Vindkraftspark till hemkommun?

Syftet med miljökonsekvensbedömningsförfarandet, eller MKB, är att minska eller helt avvärja ett projekts skadliga miljökonsekvenser. Projekten kan vara motorvägar, avstjälpningsplatser eller kraftverk. De flesta MKB-projekten har sidor på finska, men några sidor finns också på svenska.

Davvi vindkraftpark, Lebesby kommun, Norge

I norra Norge planeras en vindkraftspark med en kapacitet på 800 MW.

Paulakangas vindkraftsprojekt, Östermark

Enersense Wind Oy planerar ett vindkraftsprojekt med högst 15 kraftverk i området av Paulakangas i Östermark.

Kivine vindkraftsprojekt, Vörå

Projektområdet är beläget ca. 6 kilometer sydost från Vörå stadscentrum, söder om Kaurajärvivägen. Projektområdet omfattar ca. 30 km2. Antalet kraftverk på projektområdet blir högst 36. Vindkraftverken har preliminärt en enhetseffekt på 5–10 MW. Vindkraftverkens planerade rotordiameter är cirka 160–200 meter, varvid totalhöjden är högst 300 meter.

Forststyrelsens projekt Fiskodlingsanläggnigen, Gustavs, Enskär och havområde

Målet med Forststyrelsens projekt är att bygga en fiskodlingsanläggning i havsområdet väster om Enskär i Gustavs. Projektet är en del av forsknings- och utvecklingsprojektet Kalavaltio och dess mål är att utveckla en hållbar inhemsk fiskproduktion.

Miljökonsekvensbedömning

Människans verksamhet påverkar alltid på något sätt befolkningen, naturen och dess mångfald, den byggda miljön, landskapet eller naturresurserna. Syftet med miljökonsekvensbedömning är att säkerställa att miljökonsekvenserna av planerade verksamheter utreds tillräckligt noggrant i sådana fall där projektet sannolikt har betydande negativa miljökonsekvenser.

Påverka med hållbara val

De dagliga valen av en enskild människa är betydelsefulla. Varje val kan ses som ett ställningstagande för en önskad framtid.

Skydda närnaturen

Förlusten av biologisk mångfald är en realitet även i Finland. Du kan påverka närnaturens välbefinnande på många sätt. Till exempel kan du ta hand om din trädgård ekologiskt, delta i naturvårdstalkon eller göra observationer om arter.

Påverka vattnens välbefinnande

Finland är ett av de mest vattenrika länderna i världen och våra vattendrag är i ganska bra skick. Belastning på vattendrag och klimatförändringen orsakar dock problem även hos oss. Bland annat ökar torkan och algblomningarna. Vår konsumtion tär också på andra länders vattenresurser. Genom dina egna åtgärder kan du minska övergödningen av vatten, den kemiska belastningen och andra effekter av din vattenanvändning.

Köp varor och tjänster med eftertanke

Konsumtionen har expanderat till nätet och marknadsföringen av produkter och tjänster är till och med aggressiv. En smart konsument uppmärksammar sina köpval, reparerar och underhåller de varor hen äger och föredrar att låna och dela med andra.