Hoppa till huvudinnehåll

Bygglovsansökan

Bygglov eller annat tillstånd av myndighet behövs för så gott som allt byggande. Bygglov behövs också för sådana bygg- eller förändringsåtgärder som är jämförbara med uppförande eller utvidgning av en byggnad. Tillstånd krävs också för en väsentlig förändring av en byggnads användningsändamål. För vissa mindre byggprojekt kan man ansöka om åtgärdstillstånd eller göra en anmälan om projektet till kommunens byggnadstillsynsmyndighet.
Bild
Viistokuva Oulusta, kerrostaloja ja silta vesistön yli.
© Mikko Törmänen

Vem beviljar bygglov?

Kommunens byggnadsinspektör ger information om förutsättningarna för byggande, de behövliga tillstånden och tillståndsförfarandet.

Det är kommunens byggnadstillsynsmyndighet som beslutar om bygglov, åtgärdstillstånd, rivningslov och tillstånd för miljöåtgärder. Tillstånd för miljöåtgärder kan också avgöras av en annan myndighet som kommunen har utsett.

Hur ansöker man om bygglov?

Bygglov söks av kommunens byggnadstillsynsmyndighet

Bygglov eller åtgärdstillstånd ansöks skriftligt av kommunens byggnadstillsynsmyndighet. Bygglovet ansöks av byggplatsens innehavare (antingen byggplatsens ägare eller en person som ägaren har befullmäktigat) eller en person som hyr området eller besitter det genom någon form av avtal. Antalet dokument som ska bifogas till bygglovsansökan varierar från ett projekt till ett annat.

Grannarna ska underrättas om bygglovsansökan

Grannarna ska underrättas om att en ansökan om bygglov har anhängiggjorts. Med granne avses ägaren eller innehavaren av en fastighet eller ett annat område som ligger invid eller mittemot byggplatsen. Också på byggplatsen ska det tillkännages att ärendet är anhängigt.

Grannarna behöver dock inte underrättas om det är uppenbart onödigt med tanke på deras intresse.

Beslutet om bygglov sänds till den sökande

Kommunens byggnadstillsyn fattar beslut om bygglov och beslutet sänds till sökanden. Tillståndsbeslutet eller en kopia av det skickas dessutom till de andra berörda myndigheterna och till dem som särskilt har begärt det.

Det går att söka ändring i ett beslut

Till tillståndsbeslutet bifogas en anvisning om ändringssökande. Då sista dagen för sökande av ändring fastställs tillämpas bestämmelserna i lagen om beräknande av laga tid.

Avgifter för bygglov

Den som ansöker om tillstånd är skyldig att betala en byggnadstillsynstaxa till kommunen för inspektions- och tillsynsuppgifter samt för andra myndighetsuppgifter.

 
 

Utgivare

Miljöministeriet