Hoppa till huvudinnehåll

Produktplanering

Produktplanering utgör kärnan i en hållbar cirkulär ekonomi och det viktigaste skedet i värdekedjan i hanteringen av miljökonsekvenser. Man har beräknat att man genom produktplanering kan minska upp till 80 procent av produktens skadliga miljökonsekvenser under hela livscykeln genom att ställa krav på råvaruproduktionen, påverka användningen och underlätta återvinningsföretagens verksamhet.
Bild
En person som gör en digital produktdesign.
© Adbe Stock

Europeiska komissionen (2020) har konstaterat att produktplaneringen borde beaktas bättre i den cirkulära ekonomin. Med produktplanering kan

  • förbättra produkternas hållbarhet, återanvändbarhet, uppdateringsbarhet och reparationsbarhet, ingripa i användningen av farliga kemikalier i produkterna och öka deras energi- och resurseffektivitet,
  • öka återvinningsmaterialens andel i produkterna,
  • möjliggöra återtillverkning och återvinning av hög kvalitet,
  • minska koldioxid- och miljöavtrycken,
  • begränsa engångsanvändningen och bekämpa för tidigt åldrande,
  • ta i bruk ett förbud mot förstöring av osålda varaktiga konsumtionsvaror,
  •  främja produkt som tjänst-modellen och andra modeller där ägandet av produkten eller ansvaret för produktens prestanda under hela dess livscykel stannar kvar hos tillverkaren,
  • utnyttja de möjligheter som digitaliseringen erbjuder i produktinformationen, inklusive lösningar som digitala pass, märkningar och vattenstämplar,
  • belöna produkter utifrån deras olika hållbarhetsegenskaper, bland annat genom att kombinera hög prestanda med incitament.

Produkterna ska planeras så att de är hållbara och kan underhållas och repareras

Vid planering enligt cirkulär ekonomi är det väsentligt att bromsa, stänga och minska cirkulationen av produkter och material.

För produkternas och komponenternas del innebär detta att de ska planeras så att de håller så länge som möjligt, dvs. så att de är både fysiskt och stilmässigt hållbara. Dessutom ska produkterna vara lätta att underhålla och uppdatera. Om produkten går sönder ska den också planeras så att den lätt kan repareras, iståndsättas eller återtillverkas antingen för samma eller något annat ändamål. 

På materialnivå innebär detta att när en produkt inte längre kan återvinnas ens som reparerad eller återtillverkad, ska dess material kunna återvinnas så enkelt som möjligt.

Med tanke på återvinningen ska komplicerade materialblandningar eller produktlösningar som är svåra att separera undvikas. Om detta inte kan undvikas ska materialen planeras så att till exempel blandningar kan återvinnas som sådana, varvid man kan undvika återvinning på en tekniskt svårare elementnivå.
 

Material- och produktspecifika exempel

Urval av faktorer som är centrala för produktplaneringen:

Textilier

Viktigt att planera så att de går att reparera och så att livslängden är lång även i fråga om materialens hållbarhet och stilmässiga faktorer. Blandning av olika material försvårar återvinningen.

Elektronik

Användning av och tillräcklighet hos de kritiska materialen, uppgraderingsmöjligheter för programvara, enkel återvinning, lång livslängd både i fråga om komponenter och utseende. Blandning av olika material försvårar återvinningen.

Plaster

Problemet är i synnerhet kortlivade förpackningar eller engångsprodukter. Vid planeringen är det bra att beakta förpackningarnas återanvändbarhet och att undvika blandmaterial. Begränsning av användningen av skadliga ämnen och förhindrande av att de ansamlas vid återvinning. I planeringen ska man också beakta möjligheten att öka användningen av återvunnen plast.

Metaller

Problemet är i synnerhet flermetallegeringar eller -komponenter, annars är metaller de lättast återvinningsbara och mest hållbara materialen. Tillräckligheten hos kritiska material. Särskilda problem, såsom blyanvändning, som tyvärr trots sin toxicitet underlättar återvinningen.

Europeiska kommissionen:

”Det är möjligt att frikoppla den ekonomiska tillväxten från användningen av naturresurser och miljöföroreningar, om produkterna görs energisnålare och används effektivare och längre, om återvunna material används i tillverkningen istället för primära råvaror, och om de bästa modellerna för cirkulär ekonomi blir vanligare.”

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)