Hoppa till huvudinnehåll

Användning av naturresurser och råvaror

Den ökade användningen av naturresurserna bedöms ha orsakat cirka hälften av växthusgasutsläppen och 90 procent av naturförlusten och vattenbristen. Den ekonomiska nyttan av utnyttjandet av naturresurserna fördelas mellan allt färre. De ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna varierar stort från land till land.
Bild
Ett stenbrott.
© Adobe Stock
Förekomsten av naturresurser på jordklotet varierar
Sekä uusiutumattomien että uusiutuvien luonnonvarojen käytöllä on rajansa

Tack vare de enorma tekniska framstegen har världsekonomin fördubblats sedan 1970 och andelen människor som lever i extrem fattigdom har minskat. Samtidigt har utnyttjandet av förnybara och icke-förnybara naturresurser tredubblats i världen.

För att förstå situationen och planera och genomföra de åtgärder som behövs, krävs rådighet och vilja av de politiska beslutsfattarna, företagen, kommunerna, organisationerna och medborgarna. Naturen är ett levande kapital; för att människorna, djuren och växterna ska må bra, för att företagen ska behålla sina verksamhetsförutsättningar och för att vårt politiska system ska förbli stabilt måste vi göra användningen av naturresurserna planmässig och hållbar.

Det finns flera lösningar för en mer hållbar användning av naturresurserna

Användningen av naturresurserna kan effektiviseras genom såväl tekniska som sociala innovationer och samtidigt kan man skapa en ny, hållbar affärsverksamhet som inte fokuserar på att öka konsumtionen, utan på ett högklassigare liv.

De politiska beslutsfattarna och tjänstemännen skapar spelregler för en hållbar användning av naturresurserna. Genom lagstiftning kan man skapa en miniminivå som företagen måste uppnå med avseende på miljökonsekvenserna, men med andra metoder kan man också stöda företagens strävanden att nå en ännu bättre nivå. 

Medborgarna och konsumenterna har möjlighet att påverka efterfrågans mängd och kvalitet samt vilka uppgifter och egenskaper de kräver av produkterna.

Förbättring av resurseffektiviteten, stävjande av klimatförändringen, skydd av den biologiska mångfalden och stöd för hållbar konsumtion är exempel på lösningar med hjälp av vilka användningen av naturresurser kan föras in på ett mer hållbart spår. Dessutom är återvinning av vissa material ett effektivt sätt att minska användningen av jungfruliga råvaror.

Förändringen sker inte särskilt snabbt till alla delar, men på grund av att miljöproblemen är kritiska måste man kunna bedöma de mest effektiva åtgärderna som man omedelbart kan komma åt. Detta innebär att både de styrmedel som används och de valda affärslösningarna bör vara noggrant avvägda:

  • Vilka är fördelarna och nackdelarna med ett visst användningsändamål av naturresurser i förhållande till andra användningsändamål – används till exempel kritiska råvaror för trafik, energiproduktion eller elektronik?
  • Vilka multiplikatoreffekter uppstår i andra system av deras användning: hur ersätter vi till exempel materialbristen som orsakas av effektivare återvinning av plaster i energiproduktionen eller hur täcker vi behovet av mat om vi använder råvaror som duger som mat i bränslen?
  • Hur bedömer man vilka råvaror som i första hand ska användas i textilier, förpackningar och elektronik? Och hur kan man återvinna dessa material för att minska användningen av jungfruliga naturresurser?

Valet av nya lösningar bör grunda sig på en fullständig livscykelbedömning av vilka konsekvenser det skulle få jämfört med nuläget, om bördan endast överförs från en aktör eller en sektor till en annan, eller om man i bästa fall kan hitta en lösning som gynnar flera aktörer.

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)